Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND về việc thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 242/2008/NQ-H ND Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T THÔNG QUA NGUYÊN T C NNH GIÁ VÀ PHÊ DUY T KHUNG GIÁ CÁC LO I T XÂY D NG B NG GIÁ T NĂM 2009 TRÊN NA BÀN T NH NGH AN H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 14 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Ngh nh s 123/2008/N -CP ngày 27/7/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 188/2004/N -CP v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t và Ngh nh s 123/2007/N -CP; Xét T trình s 8032/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a UBND t nh Ngh An v nguyên t c nh giá và khung giá các lo i t xây d ng B ng giá t năm 2008 trên a bàn t nh Ngh An; Trên cơ s xem xét báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Ngân sách và ý ki n c a các i bi u H ND t nh, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua nguyên t c nh giá và khung giá các lo i t xây d ng b ng giá t trên a bàn t nh Ngh An như sau: I. NGUYÊN T C NNH GIÁ CHUNG: 1. Khung giá (m c giá t i a, t i thi u) quy nh cho các lo i t trên a bàn các vùng trong t nh ph i n m trong khung giá do Chính ph quy nh. UBND t nh có quy n i u ch nh tăng thêm t i a 20% so v i m c giá t i a, gi m không quá 20% so v i m c giá t i thi u c a khung giá t cùng lo i do Chính ph quy nh. Riêng t nông thôn ven tr c ư ng giao thông chính, khu thương m i du l ch, khu công nghi p, Chính ph quy nh ư c nâng t i a không quá 5 l n so v i m c giá t i a do Chính ph quy nh. 2. M c giá c a t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p:
  2. B ng 70% so v i m c giá t có cùng i u ki n thu n l i như nhau. Riêng t s n xu t kinh doanh ph c v m c ích khai thác khoáng s n thì b ng 300% giá t nhưng t i a không quá m c giá t i a t s n xu t kinh doanh theo quy nh c a Chính ph . t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p ven tr c ư ng giao thông chính, khu thương m i du l ch, khu Công nghi p t i a không quá 3 l n m c giá t i a t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn theo quy nh c a Chính ph . 3. i v i các th a t , t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p ti p giáp 2 m t ư ng ô th thì m c giá ư c tính theo m t ư ng có m c giá cao hơn và có tính n l i th ti p giáp 2 m t ư ng. 4. i v i nh ng th a t , t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p có chi u sâu tính t ch gi i xây d ng ư ng l n hơn 30m thì th c hi n theo phương pháp phân l p xác nh m c giá bình quân cho c th a nhưng m c giá c a l p t sau cùng không ư c th p hơn m c giá t c a các th a li n k có v trí tương ương. II. KHUNG GIÁ C TH T NG LO I T: 1. a bàn thành ph Vinh ( ô th lo i I): a) t : M c giá t i a: 30 tri u /m2 , M c giá t i thi u: 320.000 /m2. (Riêng các xã m i nh p vào thành ph Vinh, n u ư c B Tài nguyên và Môi trư ng cho áp d ng khung giá ô th lo i II thì áp d ng m c giá t i thi u: 200.000 /m2, b) t nông nghi p: - t tr ng cây hàng năm : ư c chia làm 2 khu v c các xã và các phư ng xác nh giá: + T i a bàn các phư ng và các th a thu c a bàn các xã nhưng giáp ranh v i phư ng: áp d ng m t m c giá t i v trí 1: 75.000 /m2. +T i a bàn các xã (tr các th a giáp ranh v i phư ng) chia làm 2 v trí xác nh giá: M c giá t t i các xã: M c giá t i a (V trí 1): 65.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 2): 55.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - t nuôi tr ng th y s n: ư c chia làm 2 khu v c các xã và các phư ng xác nh giá:
  3. + T i a bàn các phư ng và các th a thu c a bàn các xã nhưng giáp ranh v i phư ng: áp d ng m t m c giá t i v trí 1: 75.000 /m2. +T i a bàn các xã (tr các th a giáp ranh v i phư ng) chia làm 2 v trí xác nh giá: M c giá t t i các xã: M c giá t i a (V trí 1): 65.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 2): 55.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - t vư n, ao: Th c hi n theo quy nh c a Chính ph , áp d ng theo m c giá t v trí 1 c a t nông nghi p cao nh t trong vùng. 2. a bàn th xã C a lò và th xã Thái Hoà ( ô th lo i IV): a) t : - Th xã C a Lò: M c giá t i a: 6,2 tri u /m2 M c giá t i thi u: 150.00 0 /m2 - Th xã Thái Hoà: M cgiá t i a : 6,0 tri u /m2 M c giá t i thi u : 50.000 /m2 b) t nông nghi p: - t tr ng cây hàng năm : + Th xã C a Lò : ư c chia làm 2 v trí xác nh giá: M c giá t i a (V trí 1) : 55.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 2): 45.000 /m2 + Th xã Thái Hoà: ư c chia làm 4 v trí xác nh giá: ++ i v i xã, phư ng ng b ng: M c giá t i a (V trí 1) : 50.000 /m2
  4. M c giá t i thi u (V trí 4): 33.000 /m2 ++ i v i xã, phư ng núi th p: M c giá t i a (V trí 1) : 40.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 4): 28.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - t nuôi tr ng th y s n: + Th xã C a Lò : ư c chia làm 2 v trí xác nh giá: M c giá t i a (V trí 1) : 55.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 2): 45.000 /m2 + Th xã Thái Hoà: ư c chia làm 4 v trí xác nh giá: ++ i v i xã, phư ng ng b ng: M c giá t i a (V trí 1) : 50.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 4): 33.000 /m2 ++ i v i xã, phư ng núi th p: M c giá t i a (V trí 1) : 40.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 4): 28.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - t tr ng cây lâu năm : + Th xã C a Lò: ư c chia làm 2 v trí xác nh giá: M c giá t i a (V trí 1) : 55.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 2): 45.000 /m2 + Th xã Thái Hoà:
  5. ư c chia làm 4 v trí xác nh giá: ++ i v i xã, phư ng ng b ng: M c giá t i a (V trí 1) : 50.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 4): 33.000 /m2 ++ i v i xã, phư ng núi th p: M c giá t i a (V trí 1) : 40.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 4): 28.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy d nh. - t r ng : + Th xã C a Lò: ư c chia làm 1 v trí m c giá t: 5.000 /m2. + Th xã Thái Hoà: ư c chia làm 4 v trí xác nh giá: ++ i v i xã, phư ng ng b ng: M c giá t i a (V trí 1) : 4.000 /m2 M c giá t i thi u (V trí 4): 1.500 /m2 ++ i v i xã, phư ng núi th p: M c giá t i a (V trí 1) : 3.500 /m2 M c giá t i thi u (V trí 4): 800 /m2 - t vư n, ao: Áp d ng theo m c giá t v trí 1 c a t nông nghi p cao nh t trong vùng nhưng ph i th p hơn giá t th p nh t c a vùng. 3. a bàn các huy n: a) t th tr n ( ô th lo i V): M c giá t i a : 8,0 tri u /m2 M c giá t i thi u : 100.000 /m2 b) t nông thôn :
  6. - i v i xã ng b ng: M c giá t i a : 2,2 tri u /m2 M c giá t i thi u: 40.000 /m2 Riêng t nông thôn ven tr c ư ng giao thông chính, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p, m c giá t i a: 6,5 tri u /m2 ) - i v i xã núi th p (trung du): M c giá t i a : 1.000.000 /m2 M c giá t i thi u : 25.000 /m2 Riêng t nông thôn ven tr c ư ng giao thông chính, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p, m c giá t i a: 2.300.000 /m2 ) - i v i xã núi cao (mi n núi): M c giá t i a : 450.000 /m2 M c giá t i thi u: 10.000 /m2 Riêng t nông thôn ven tr c ư ng giao thông chính, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p, m c giá t i a: 4.500.000 /m2 ) c) t nông nghi p: * t tr ng cây hàng năm: - i v i xã ng b ng và xã núi th p Nghi Yên, huy n Nghi L c (b i ti p giáp khu công nghi p, khu d ch v du l ch c a t nh và ven Qu c l 1A): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 50.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 28.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - i v i xã núi th p (Trung du): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 44.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 22.000 /m2
  7. + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - i v i xã núi cao (mi n núi): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 26.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 9.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. * t nuôi tr ng thu s n: - i v i xã ng b ng và xã núi th p Nghi Yên-Nghi L c (b i ti p giáp khu công nghi p, khu d ch v du l ch c a t nh và ven Qu c l 1A): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 50.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 28.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - i v i xã núi th p (Trung du): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 40.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 16.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - i v i xã núi cao (mi n núi): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 23.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 7.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. * t tr ng cây lâu năm: - i v i xã ng b ng và xã núi th p Nghi Yên, huy n Nghi L c (b i ti p giáp khu công nghi p, khu d ch v du l ch c a t nh và ven Qu c l 1A):
  8. + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 50.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 28.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - i v i xã núi th p (Trung du): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1): 38.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 18.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - i v i xã núi cao (mi n núi): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 24.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 8.000 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. * t r ng s n xu t: - i v i xã ng b ng và xã núi th p Nghi Yên - Nghi L c (b i ti p giáp khu công nghi p, khu d ch v du l ch c a t nh và ven Qu c l 1A): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 5.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 1.500 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. - i v i xã núi th p (Trung du): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 4.500 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 800 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh.
  9. - i v i xã núi cao (mi n núi): + ư c chia làm 4 v trí. + M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 4.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 4): 500 /m2 + Căn c x p lo i v trí do UBND t nh quy nh. * t làm mu i: - ư c chia làm 3 v trí. - M c giá t: M c giá t i a (V trí 1) : 30.000 /m2. M c giá t i thi u (V trí 3): 20.000 /m2 * t vư n, ao: Th c hi n theo quy nh c a Chính ph , áp d ng theo m c giá t v trí 1 c a t nông nghi p cao nh t trong vùng nhưng ph i th p hơn giá t th p nh t c a vùng. 4. Các lo i t khác: Căn c vào khung giá quy nh giá t xác nh m c giá. i u 2. Giao UBND t nh căn c Ngh quy t này và các quy nh c a Chính ph , ban hành b ng giá chi ti t các lo i t trên a bàn toàn t nh k p th i gian quy nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Ngh An khoá XV, kỳ h p th 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản