Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N GÒ V P NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 25/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 16 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T PHÊ DUY T I U CH NH B SUNG D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX KỲ H P L N TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét T trình s 1992/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Gò V p ngh H i ng nhân dân qu n Gò V p v phê duy t i u ch nh b sung d toán chi ngân sách a phương năm 2008; Sau khi nghe gi i trình, th o lu n, góp ý c a i bi u H i ng nhân dân qu n và các ngành ch c năng; Kỳ h p l n th 11 H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX ngày 16 tháng 12 năm 2008, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí phê duy t i u ch nh b sung d toán chi ngân sách a phương năm 2008 theo T trình s 1992/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n. Trong năm ngân sách 2008 có thay i m t s ch chính sách như sau: - Tăng m c lương t i thi u t 450 ngàn ng/ngư i/h s lên 540 ngàn ng/ngư i/h s (Ngh nh s 166/2007/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v quy nh m c lương t i thi u chung); - Tăng nh m c khoán cho qu n, huy n (k c thanh tra xây d ng) t 44 tri u ng lên 54 tri u ng/ngư i/năm (Quy t nh s 10/2008/Q -UBND ngày 02 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ); - Chia tách Trung tâm hành chính (Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v th c hi n Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n); - Tăng nh m c khoán cho kh i phư ng - xã cán b chuyên trách 33,5 tri u ng/ngư i/năm và bán chuyên trách 23 tri u ng/ngư i/năm lên m c khoán chung 37 tri u ng/ngư i/năm (Quy t nh s 08/2008/Q -UBND ngày 02 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph );
  2. - Tăng m c tr c p T t di n chính sách (Hư ng d n liên S s 223/LS- L TBXH-TC ngày 17 tháng 01 năm 2008); - Tăng m c tr c p và ho t ng t ch c ngày 27 tháng 7 (T trình s 3426/LS- L TBXH-TC ngày 19 tháng 6 năm 2008); - Tăng i tư ng hư ng ch theo Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph ); - Kinh phí i u tra kh o sát h nghèo theo Công văn s 27/CV-X GN-VL c a Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph ngày 08 tháng 5 năm 2008: 8.700.000 ng (Văn b n s 28/X GN-VL ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Ban Xóa ói gi m nghèo qu n); - K t lu n s 18-KL/TU ngày 29 tháng 4 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y, Hư ng d n s 11-HD/BTCTU ngày 12 tháng 5 năm 2008 c a Ban T ch c Thành y hư ng d n th c hi n K t lu n s 18-KL/TU v giao t ch , t ch u trách nhi m v biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan M t tr n T qu c và các ơn v oàn th chính tr - xã h i qu n; th c hi n t t quy nh c a Chính ph , Thành y, y ban nhân dân thành ph và m b o yêu c u ho t ng c a các ơn v , y ban nhân dân qu n ã ban hành 18 quy t nh i u ch nh, b dung d toán i v i các ơn v d toán thu c qu n. 1. H i ng nhân dân qu n th ng nh t phê chuNn b sung 26,142 t ng do thay i cơ ch chính sách, c th như sau: - S nghi p giáo d c: 8,992 t ng (c i cách ti n lương); - S nghi p y t : 1,992 t ng (c i cách ti n lương và b sung ho t ng); - S nghi p xã h i: 2,567 t ng (ch chính sách tăng); - S nghi p th d c th thao: (c i cách ti n lương và tr Công ty Hoàng Nguyên 3,335 t ng thu h i sân bóng t c); - S nghi p văn hóa: 0,469 t ng (c i cách ti n lương và b sung ho t ng); - Qu n lý nhà nư c: 3,249 t ng (tăng m c khoán chi hành chính); - oàn th : 0,924 t ng (khoán chi hành chính và b sung chi ho t ng); - An ninh - qu c phòng: 1,031 t ng (Công an: s a ch a tr s Công an phư ng 10, 12, giám nh 7 căn nhà; Quân s : b sung tr c p dân quân t v , dân quân thư ng tr c do i u ch nh m c lương 450 ngàn ng lên 540 ngàn ng); - B sung ngân sách phư ng: 3,054 t ng (tăng m c khoán chi hành chính, ho t ng khác).
  3. 2. Phê chuNn chi phát sinh 8,1 t ng cho m t s nhi m v phát sinh cu i năm c n b sung: tr c p xã h i th c hi n theo Ngh nh s 67/2007/N -CP do Phòng Lao ng ph i h p cùng y ban nhân dân 16 phư ng rà soát các i tư ng và ngh truy lãnh t năm 2007; tr c p khó khăn cho cán b , công ch c, viên ch c theo Quy t nh s 127/2008/Q -TTg ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph và Công văn s 6571/UBND-TM ngày 23 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph , kinh phí duy tu thoát nư c phát sinh, ch chính sách khác. i u 2. H i ng nhân dân qu n giao Ch t ch y ban nhân dân qu n và Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n i u ch nh b sung d toán chi ngân sách a phương năm 2008 úng theo quy nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX, thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 11./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản