Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C CHI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2008/NQ-H ND C Chi, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN HUY N C CHI KHÓA IX, KỲ H P TH 17 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân huy n; các báo cáo c a y ban nhân dân, các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân huy n v tình hình kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2009 và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân huy n. Nh t trí thông qua các báo cáo c a y ban nhân dân huy n và c a các phòng, ban, các ơn v huy n v tình hình kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008, nhi m v , m c tiêu, các ch tiêu và các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2009. H i ng nhân dân huy n nh n m nh m t s n i dung và nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH NĂM 2008: Năm 2008 h u h t các ch tiêu kinh t , xã h i ã hoàn thành và vư t k ho ch, có nhi u ch tiêu m c cao. Giá tr s n xu t ngành công nghi p - ti u th công nghi p tăng 26,75%. Giá tr s n xu t ngành nông nghi p tăng 8,48%. Giá tr s n xu t ngành thương m i - d ch v tăng 45,62% so v i cùng kỳ. - Thu ngân sách a phương (NS huy n và NS xã) 432,241 t ng, t 147% d toán năm và b ng 116% so cùng kỳ. - Chi ngân sách a phương (NS huy n và NS xã) 415,517 t ng, t 142% d toán thành ph giao và b ng 102% so cùng kỳ. - Ngu n thu vư t thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b nhà t c a các xã, th tr n, tính t ngày 01 tháng 01 năm 2008 n ngày 30 tháng 10 năm 2008 là 25,054 t ng.
  2. - Gi m s h nghèo trên a bàn huy n xu ng còn 423 h (có thu nh p dư i 6 tri u ng/ngư i/năm), chi m t l 0,57% so t ng s h dân và ư c công nh n hoàn thành chương trình xóa ói gi m nghèo giai o n 2 là dư i 1% so t ng s h dân, không còn h có thu nh p dư i 4 tri u ng/ngư i/năm, t 100% k ho ch. - Gi i quy t vi c làm 11.599 lao ng, t 145% k ho ch. Ngành giáo d c nâng cao ch t lư ng d y và h c các b c h c. - Công tác ph c p giáo d c thư ng xuyên ư c quan tâm, ã gi v ng t chuNn qu c gia b c ti u h c và trung h c cơ s , th c hi n t chuNn qu c gia v ph c p giáo d c b c trung h c. - Công tác c i cách hành chính có ti n b . ã th c hi n cơ ch hành chính “M t c a liên thông” gi i quy t h sơ hành chính trên lĩnh v c t ai. Duy trì và ti p t c m r ng vi c áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng (ISO 9001:2000) vào m t s quy trình th t c hành chính liên quan n công dân, n nay huy n áp d ng ISO cho 66 u công vi c t i các phòng, ban chuyên môn c a huy n. Tuy v y, tình hình bi n ng giá c , l m phát tăng cao ã tác ng r t l n n s n xu t và i s ng nhân dân, nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v , ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2008, m t s ch tiêu chưa t như u tư xây d ng cơ b n t 93,14% k ho ch, công tác thu h i n quá h n t các ngu n v n t t l th p (dư i 50%). Tình hình ph m pháp hình s di n bi n ph c t p, s v ph m pháp hình s tăng 9,35% (tăng 19 v ) so năm 2007, s v tai n n giao thông gi m 3% nhưng s ngư i ch t l i tăng 27,16%. Th c hi n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” có nh ng chuy n bi n v nh n th c và ư c s ng tình c a xã h i, có s thay i hành vi m t s b ph n dân cư làm cơ s cho nh ng năm ti p theo. Tuy nhiên, k t qu còn h n ch , chưa chuy n bi n c th và quy t li t hơn t o s chuy n bi n tích c c v hành vi văn minh ô th m i ngư i dân trên a bàn huy n. II. NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009: 1. M c tiêu: Ngăn ch n s suy gi m kinh t ; duy trì tăng trư ng và b o m an sinh xã h i, b o m qu c phòng an ninh và tr t t xã h i. T o i u ki n th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 2006 - 2010. 2. Các Ch tiêu ch y u: a) Ch tiêu kinh t : (1) Giá tr s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p tăng 7%. (2) Giá tr s n xu t nông nghi p tăng 7,7%. (3) Giá tr s n xu t thương m i - d ch v tăng 8%.
  3. (4) Kim ng ch xu t nh p khNu tăng 5,05%. (5) T ng thu ngân sách nhà nư c (pháp l nh) là 191 t ng. Ph n u t ng thu ngân sách nhà nư c tăng 10% so ch tiêu pháp l nh. T ng thu ngân sách a phương 319,287 t ng, trong ó thu ngân sách huy n 309,951 t ng, thu ngân sách xã, th tr n 66,238 t ng. T ng chi ngân sách a phương 319,287 t ng, b ng 123% so v i d toán năm 2008 (chưa có chi u tư xây d ng thành ph phân c p), trong ó chi ngân sách huy n là 309,951 t ng, chi ngân sách xã, th tr n là 66,238 t ng. b) Các ch tiêu môi trư ng và ô th : (6) T ng m c u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t ph n u th c hi n t 315,782 t ng, v i 155 công trình. (7) Th c hi n vi c công khai quy ho ch i v i các án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và 1/500 ã ư c phê duy t. Tri n khai th c hi n quy ho ch chi ti t các i m dân cư nông thôn làm cơ s phân c p qu n lý quy ho ch - xây d ng kho ng 10 khu v c v i quy mô 500ha. (8) Hoàn thành công tác c p s nhà cho 18 xã còn l i. (9) Hoàn thành c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t 100% i v i các trư ng h p không i u ki n còn l i. c) Các ch tiêu xã h i: (10) Th c hi n Chương trình xóa ói gi m nghèo theo tiêu chí c a thành ph (tiêu chí 12 tri u ng/ngư i/năm), nâng m c thu nh p lên trên 12 tri u ng/ngư i/năm cho 2.990 h , h t l h nghèo t 38,12% xu ng còn 34,12%. (11) Xây d ng 160 căn h cho ngư i có thu nh p th p. (12) Xây d ng 07 trư ng t chuNn qu c gia v cơ s v t ch t. (13) Xây d ng 6 tr m y t t chuNn qu c gia v cơ s v t ch t. (14) Gi i quy t vi c làm m i cho 8.000 lao ng. (15) Ti p t c duy trì huy n t chuNn qu c gia v ch ng mù ch và ph c p b c ti u h c và trung h c cơ s , trung h c ph thông. (16) H t l sinh 0,112%o. (17) Gi m t l sinh con th 3 là 0,25%. (18) ăng ký xây d ng 07 xã văn hóa. (19) Ph n u kéo gi m 5 - 7% s v ph m pháp hình s , 10% tai n n giao thông trên c 3 m t (so năm 2008).
  4. (20) Ti p t c th c hi n ch năm “Văn minh ô th ”. III. V NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH: th c hi n các nhi m v năm 2009, y ban nhân dân huy n c n quan tâm th c hi n: 1. KhNn trương, quy t li t t ch c, ch o k p th i, c th hóa các ch trương, ch o c a y ban nhân dân thành ph sát v i tình hình th c t huy n; ng th i t p trung ch o Ny nhanh ti n các d án u tư, nh t là các d án tr ng i m, tri n khai nhanh các d án u tư i u ki n. Tích c c góp ph n ki m ch l m phát, t p trung tăng cư ng ki m tra qu n lý giá c , ki m soát ch t ch th trư ng, ch ng u cơ, nâng giá, gian l n thương m i, duy trì t c tăng trư ng h p lý, b n v ng, v a ch ng có các phương án ngăn ng a suy gi m kinh t , th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, v a m b o an sinh xã h i. Ch ng ph i h p v i các s - ngành thành ph t o i u ki n cho các doanh nghi p trên a bàn ho t ng n nh; tăng cư ng u tranh ch ng hàng gian, hàng gi , u cơ tích tr . 2. T o chuy n bi n th t s v ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a hàng hóa, Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng phát tri n công nghi p, nông nghi p, thương m i - d ch v ; t p trung u tư giao thông n i ng, th y l i; Ny m nh th c hi n chương trình chuy n i kinh t nông nghi p theo hư ng nông nghi p ô th ; phát tri n m nh các lo i gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng và hi u qu cao. 3. Huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư toàn xã h i cho phát tri n kinh t - xã h i, b o v môi trư ng. Ki m soát ch t ch và nâng cao hi u qu chi tiêu công ngay t các khâu: ánh giá, phê duy t và k ho ch u tư, kh c ph c tình tr ng u tư dàn tr i, kém hi u qu , lãng phí. 4. Thư ng xuyên rà soát, ki m tra vi c qu n lý quy ho ch và s d ng t theo quy ho ch. Ny nhanh ti n th c hi n quy ho ch chung, quy ho ch xây d ng và quy ho ch chi ti t 1/2000, hoàn thành vi c c m m c l gi i. 5. Tuân th các nguyên t c m b o môi trư ng t khâu l p d án xây d ng, ng th i tăng cư ng công tác h u ki m. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v môi trư ng. X lý nghiêm các doanh nghi p, cơ s gây ô nhi m, kh c ph c các khu v c ã b ô nhi m. 6. Tăng cư ng tr t t , k cương trong qu n lý ô th , d án và xây d ng; Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư nâng c p h t ng k thu t, tri n khai th c hi n các công trình phòng, ch ng l t, bão, ch ng ng p úng. 7. Thúc Ny công tác xã h i hóa giáo d c, y t , văn hóa, th thao; phát tri n h th ng an sinh xã h i, t ng bư c nâng cao m c s ng và ch t lư ng s ng c a ngư i dân, góp ph n cho vi c th c hi n n p s ng văn minh ô th . Th c hi n ng b và có hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh, ki m soát ch t ch v sinh an toàn th c phNm. 8. Ti p t c ch o công tác c i cách hành chính, chú tr ng cơ ch m t c a liên thông; cao trách nhi m công v , trách nhi m cá nhân, nh t là ngư i ng u ơn v , t o
  5. s chuy n bi n rõ r t trong công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách d ch trong i ngũ cán b , công ch c. Có các gi i pháp kh thi, kh c ph c s s t gi m t l ch s hài lòng các d ch v công. 9. Gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i có tính b c xúc như b i thư ng, tái nh cư, d y ngh và vi c làm cho nh ng ngư i nh hư ng b i các d án; gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo c a công dân. Ti p t c th c hi n có hi u qu Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m. Kiên quy t u tranh x lý nghiêm t i ph m ch ng tham nhũng, Ny lùi các t n n xã h i, xây d ng nhi u i m sáng văn hóa trên a bàn dân cư. 10. Xây d ng chương trình, k ho ch c th v tiêu chí văn minh ô th , có tr ng tâm, tr ng i m ti p t c th c hi n ch c a năm 2009 “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. Chú tr ng các bi n pháp như tuyên truy n, giáo d c i vào chi u sâu, huy ng ư c toàn xã h i tham gia; t o i u ki n, phương ti n m b o tính kh thi c a tiêu chí ra i ôi v i x lý nghiêm các hành vi vi ph m, tăng tính răn e, giáo d c. IV. I U CH NH D TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, THN TR N: Do ngu n thu ngân sách năm 2008 có bi n ng, H i ng nhân dân huy n th ng nh t i u ch nh d toán ngân sách so v i d toán ngân sách ã phân b i v i các xã, th tr n bao g m: 1. Ngu n thu vư t thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b nhà t c a các xã, th tr n 25,054 t ng: - N p ngân sách huy n i u hòa chung: 17,538 t ng. - Ngân sách xã, th tr n cân i: 7,516 t ng. 2. Chi ngân sách xã, th tr n: - Các xã, th tr n ư c s d ng s thu vư t ngân sách b sung d toán chi 14,965 t ng. - Ngân sách huy n b sung cân i do phát sinh nhi m v chi 90,460 tri u ng. V. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân huy n giao y ban nhân dân huy n t ch c tri n khai th c hi n th ng l i Ngh quy t này. H i ng nhân dân huy n giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân huy n ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, k p th i ôn c, ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n C Chi, các t ch c thành viên, ài Truy n thanh huy n ph bi n, ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n
  6. Ngh quy t, k p th i phát hi n, ph n ánh nh ng v n c n i u ch nh, b sung v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân huy n C Chi khóa IX, kỳ h p th 17 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Tr nh Th Kim Hu
Đồng bộ tài khoản