Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C CHI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2008/NQ-H ND C Chi, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN HUY N C CHI KHÓA IX, KỲ H P TH 17 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân huy n; các báo cáo c a y ban nhân dân, các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân huy n v tình hình kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2009 và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân huy n. Nh t trí thông qua các báo cáo c a y ban nhân dân huy n và c a các phòng, ban, các ơn v huy n v tình hình kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008, nhi m v , m c tiêu, các ch tiêu và các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2009. H i ng nhân dân huy n nh n m nh m t s n i dung và nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH NĂM 2008: Năm 2008 h u h t các ch tiêu kinh t , xã h i ã hoàn thành và vư t k ho ch, có nhi u ch tiêu m c cao. Giá tr s n xu t ngành công nghi p - ti u th công nghi p tăng 26,75%. Giá tr s n xu t ngành nông nghi p tăng 8,48%. Giá tr s n xu t ngành thương m i - d ch v tăng 45,62% so v i cùng kỳ. - Thu ngân sách a phương (NS huy n và NS xã) 432,241 t ng, t 147% d toán năm và b ng 116% so cùng kỳ. - Chi ngân sách a phương (NS huy n và NS xã) 415,517 t ng, t 142% d toán thành ph giao và b ng 102% so cùng kỳ. - Ngu n thu vư t thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b nhà t c a các xã, th tr n, tính t ngày 01 tháng 01 năm 2008 n ngày 30 tháng 10 năm 2008 là 25,054 t ng.
  2. - Gi m s h nghèo trên a bàn huy n xu ng còn 423 h (có thu nh p dư i 6 tri u ng/ngư i/năm), chi m t l 0,57% so t ng s h dân và ư c công nh n hoàn thành chương trình xóa ói gi m nghèo giai o n 2 là dư i 1% so t ng s h dân, không còn h có thu nh p dư i 4 tri u ng/ngư i/năm, t 100% k ho ch. - Gi i quy t vi c làm 11.599 lao ng, t 145% k ho ch. Ngành giáo d c nâng cao ch t lư ng d y và h c các b c h c. - Công tác ph c p giáo d c thư ng xuyên ư c quan tâm, ã gi v ng t chuNn qu c gia b c ti u h c và trung h c cơ s , th c hi n t chuNn qu c gia v ph c p giáo d c b c trung h c. - Công tác c i cách hành chính có ti n b . ã th c hi n cơ ch hành chính “M t c a liên thông” gi i quy t h sơ hành chính trên lĩnh v c t ai. Duy trì và ti p t c m r ng vi c áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng (ISO 9001:2000) vào m t s quy trình th t c hành chính liên quan n công dân, n nay huy n áp d ng ISO cho 66 u công vi c t i các phòng, ban chuyên môn c a huy n. Tuy v y, tình hình bi n ng giá c , l m phát tăng cao ã tác ng r t l n n s n xu t và i s ng nhân dân, nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v , ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2008, m t s ch tiêu chưa t như u tư xây d ng cơ b n t 93,14% k ho ch, công tác thu h i n quá h n t các ngu n v n t t l th p (dư i 50%). Tình hình ph m pháp hình s di n bi n ph c t p, s v ph m pháp hình s tăng 9,35% (tăng 19 v ) so năm 2007, s v tai n n giao thông gi m 3% nhưng s ngư i ch t l i tăng 27,16%. Th c hi n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” có nh ng chuy n bi n v nh n th c và ư c s ng tình c a xã h i, có s thay i hành vi m t s b ph n dân cư làm cơ s cho nh ng năm ti p theo. Tuy nhiên, k t qu còn h n ch , chưa chuy n bi n c th và quy t li t hơn t o s chuy n bi n tích c c v hành vi văn minh ô th m i ngư i dân trên a bàn huy n. II. NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009: 1. M c tiêu: Ngăn ch n s suy gi m kinh t ; duy trì tăng trư ng và b o m an sinh xã h i, b o m qu c phòng an ninh và tr t t xã h i. T o i u ki n th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 2006 - 2010. 2. Các Ch tiêu ch y u: a) Ch tiêu kinh t : (1) Giá tr s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p tăng 7%. (2) Giá tr s n xu t nông nghi p tăng 7,7%. (3) Giá tr s n xu t thương m i - d ch v tăng 8%.
  3. (4) Kim ng ch xu t nh p khNu tăng 5,05%. (5) T ng thu ngân sách nhà nư c (pháp l nh) là 191 t ng. Ph n u t ng thu ngân sách nhà nư c tăng 10% so ch tiêu pháp l nh. T ng thu ngân sách a phương 319,287 t ng, trong ó thu ngân sách huy n 309,951 t ng, thu ngân sách xã, th tr n 66,238 t ng. T ng chi ngân sách a phương 319,287 t ng, b ng 123% so v i d toán năm 2008 (chưa có chi u tư xây d ng thành ph phân c p), trong ó chi ngân sách huy n là 309,951 t ng, chi ngân sách xã, th tr n là 66,238 t ng. b) Các ch tiêu môi trư ng và ô th : (6) T ng m c u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t ph n u th c hi n t 315,782 t ng, v i 155 công trình. (7) Th c hi n vi c công khai quy ho ch i v i các án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và 1/500 ã ư c phê duy t. Tri n khai th c hi n quy ho ch chi ti t các i m dân cư nông thôn làm cơ s phân c p qu n lý quy ho ch - xây d ng kho ng 10 khu v c v i quy mô 500ha. (8) Hoàn thành công tác c p s nhà cho 18 xã còn l i. (9) Hoàn thành c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t 100% i v i các trư ng h p không i u ki n còn l i. c) Các ch tiêu xã h i: (10) Th c hi n Chương trình xóa ói gi m nghèo theo tiêu chí c a thành ph (tiêu chí 12 tri u ng/ngư i/năm), nâng m c thu nh p lên trên 12 tri u ng/ngư i/năm cho 2.990 h , h t l h nghèo t 38,12% xu ng còn 34,12%. (11) Xây d ng 160 căn h cho ngư i có thu nh p th p. (12) Xây d ng 07 trư ng t chuNn qu c gia v cơ s v t ch t. (13) Xây d ng 6 tr m y t t chuNn qu c gia v cơ s v t ch t. (14) Gi i quy t vi c làm m i cho 8.000 lao ng. (15) Ti p t c duy trì huy n t chuNn qu c gia v ch ng mù ch và ph c p b c ti u h c và trung h c cơ s , trung h c ph thông. (16) H t l sinh 0,112%o. (17) Gi m t l sinh con th 3 là 0,25%. (18) ăng ký xây d ng 07 xã văn hóa. (19) Ph n u kéo gi m 5 - 7% s v ph m pháp hình s , 10% tai n n giao thông trên c 3 m t (so năm 2008).
  4. (20) Ti p t c th c hi n ch năm “Văn minh ô th ”. III. V NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH: th c hi n các nhi m v năm 2009, y ban nhân dân huy n c n quan tâm th c hi n: 1. KhNn trương, quy t li t t ch c, ch o k p th i, c th hóa các ch trương, ch o c a y ban nhân dân thành ph sát v i tình hình th c t huy n; ng th i t p trung ch o Ny nhanh ti n các d án u tư, nh t là các d án tr ng i m, tri n khai nhanh các d án u tư i u ki n. Tích c c góp ph n ki m ch l m phát, t p trung tăng cư ng ki m tra qu n lý giá c , ki m soát ch t ch th trư ng, ch ng u cơ, nâng giá, gian l n thương m i, duy trì t c tăng trư ng h p lý, b n v ng, v a ch ng có các phương án ngăn ng a suy gi m kinh t , th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, v a m b o an sinh xã h i. Ch ng ph i h p v i các s - ngành thành ph t o i u ki n cho các doanh nghi p trên a bàn ho t ng n nh; tăng cư ng u tranh ch ng hàng gian, hàng gi , u cơ tích tr . 2. T o chuy n bi n th t s v ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a hàng hóa, Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng phát tri n công nghi p, nông nghi p, thương m i - d ch v ; t p trung u tư giao thông n i ng, th y l i; Ny m nh th c hi n chương trình chuy n i kinh t nông nghi p theo hư ng nông nghi p ô th ; phát tri n m nh các lo i gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng và hi u qu cao. 3. Huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư toàn xã h i cho phát tri n kinh t - xã h i, b o v môi trư ng. Ki m soát ch t ch và nâng cao hi u qu chi tiêu công ngay t các khâu: ánh giá, phê duy t và k ho ch u tư, kh c ph c tình tr ng u tư dàn tr i, kém hi u qu , lãng phí. 4. Thư ng xuyên rà soát, ki m tra vi c qu n lý quy ho ch và s d ng t theo quy ho ch. Ny nhanh ti n th c hi n quy ho ch chung, quy ho ch xây d ng và quy ho ch chi ti t 1/2000, hoàn thành vi c c m m c l gi i. 5. Tuân th các nguyên t c m b o môi trư ng t khâu l p d án xây d ng, ng th i tăng cư ng công tác h u ki m. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v môi trư ng. X lý nghiêm các doanh nghi p, cơ s gây ô nhi m, kh c ph c các khu v c ã b ô nhi m. 6. Tăng cư ng tr t t , k cương trong qu n lý ô th , d án và xây d ng; Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư nâng c p h t ng k thu t, tri n khai th c hi n các công trình phòng, ch ng l t, bão, ch ng ng p úng. 7. Thúc Ny công tác xã h i hóa giáo d c, y t , văn hóa, th thao; phát tri n h th ng an sinh xã h i, t ng bư c nâng cao m c s ng và ch t lư ng s ng c a ngư i dân, góp ph n cho vi c th c hi n n p s ng văn minh ô th . Th c hi n ng b và có hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh, ki m soát ch t ch v sinh an toàn th c phNm. 8. Ti p t c ch o công tác c i cách hành chính, chú tr ng cơ ch m t c a liên thông; cao trách nhi m công v , trách nhi m cá nhân, nh t là ngư i ng u ơn v , t o
  5. s chuy n bi n rõ r t trong công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách d ch trong i ngũ cán b , công ch c. Có các gi i pháp kh thi, kh c ph c s s t gi m t l ch s hài lòng các d ch v công. 9. Gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i có tính b c xúc như b i thư ng, tái nh cư, d y ngh và vi c làm cho nh ng ngư i nh hư ng b i các d án; gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo c a công dân. Ti p t c th c hi n có hi u qu Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m. Kiên quy t u tranh x lý nghiêm t i ph m ch ng tham nhũng, Ny lùi các t n n xã h i, xây d ng nhi u i m sáng văn hóa trên a bàn dân cư. 10. Xây d ng chương trình, k ho ch c th v tiêu chí văn minh ô th , có tr ng tâm, tr ng i m ti p t c th c hi n ch c a năm 2009 “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. Chú tr ng các bi n pháp như tuyên truy n, giáo d c i vào chi u sâu, huy ng ư c toàn xã h i tham gia; t o i u ki n, phương ti n m b o tính kh thi c a tiêu chí ra i ôi v i x lý nghiêm các hành vi vi ph m, tăng tính răn e, giáo d c. IV. I U CH NH D TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, THN TR N: Do ngu n thu ngân sách năm 2008 có bi n ng, H i ng nhân dân huy n th ng nh t i u ch nh d toán ngân sách so v i d toán ngân sách ã phân b i v i các xã, th tr n bao g m: 1. Ngu n thu vư t thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b nhà t c a các xã, th tr n 25,054 t ng: - N p ngân sách huy n i u hòa chung: 17,538 t ng. - Ngân sách xã, th tr n cân i: 7,516 t ng. 2. Chi ngân sách xã, th tr n: - Các xã, th tr n ư c s d ng s thu vư t ngân sách b sung d toán chi 14,965 t ng. - Ngân sách huy n b sung cân i do phát sinh nhi m v chi 90,460 tri u ng. V. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân huy n giao y ban nhân dân huy n t ch c tri n khai th c hi n th ng l i Ngh quy t này. H i ng nhân dân huy n giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân huy n ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, k p th i ôn c, ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n C Chi, các t ch c thành viên, ài Truy n thanh huy n ph bi n, ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n
  6. Ngh quy t, k p th i phát hi n, ph n ánh nh ng v n c n i u ch nh, b sung v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân huy n C Chi khóa IX, kỳ h p th 17 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Tr nh Th Kim Hu
Đồng bộ tài khoản