Nghị quyết số 26/1997/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 26/1997/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 26/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1997 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 26/1997/NQ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/1997/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1997 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/1997/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1997 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ Trong hai ngày 26 và 27 tháng 3 năm 1997, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 1997 bàn và quyết định các vấn đề sau đây: 1. Chính phủ đã thảo luận và thông qua Đề án xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá do Bộ trưởng Y tế Đỗ Nguyên Phương thay mặt các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thông tin trình bày; giao các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thông tin tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và các Đại biểu dự họp, khẩn trương xây dựng các đề án cụ thể trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và ban hành trong năm nay. Các đề án cụ thể phải thể hiện rõ mục tiêu đảm bảo yêu cầu về quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân trong học tập, khám bệnh và chữa bệnh, hưởng thụ và sinh hoạt văn hoá, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị giáo dục, đào tào, y tế, văn hoá trong việc nâng cao chất lượng công tác và phục vụ, bảo đảm công khai, công bằng xã hội, tăng cường quản lý nhà nước và sự kiểm tra, giám sát của nhân dân trong các lĩnh vực này. 2. Giao Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX dể xin ý kiến các thành viên Chính phủ; trên cơ sở đó, hoàn chỉnh báo cáo để Thủ tướng Võ Văn Kiệt thay mặt Chính phủ trình bày trước Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11. 3. Thông qua các báo cáo bổ xung về tình hình thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 1996, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 1997; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội. 4. Chính phủ đã nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các dự án Đầu tư quan trọng; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo. 5. Thông qua báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị chỉnh lý Dự luật Thương mại do Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết trình bày. Riêng vấn đề cấp đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, đa số các thành viên Chính phủ nêu ý kiến: Không nên đặt vấn đề các
  2. doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền theo luật định cấp phép thành lập; giao Bộ trưởng Thương mại tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Dự luật Thương mại trình Quốc hội. 6. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Dự án Pháp lệnh thuế Tài nguyên (sửa đổi), giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý Dự án này trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 15 tháng 5 năm 1997 để kịp trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 7. Chính phủ đã xem xét tình hình kinh tế - xã hội trong quý I/1997. Nhìn chung, các mục tiêu chủ yếu đều đạt khá: sản xuất công nghiệp tăng 14%, xuất khẩu tăng 22,5 %, nhập khẩu tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tăng 2,1 % so với tháng 12/1996. Các địa phương đã hoàn thành việc gieo cấy vụ đông - xuân, riêng các tỉnh phía Nam đã thu hoạch xong vụ mùa với năng xuất cao. Tuy nhiên, nhập siêu vẫn còn cao, thu ngân sách và chi xây dựng cơ bản tập trung đạt thấp; hoạt động tiền tệ, tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn xẩy ra nhiều và phức tạp. Chính phủ lưu ý các cơ quan chức năng, các địa phương thường xuyên bám sát tình hình, có biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục các tồn tại trên đây, thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch nhà nước; tiếp tục đấu tranh ngăn ngừa, bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại giữ vững trật tự kỷ cương trong đời sống kinh tế và xã hội. 8. Chính phủ quyết định nội dung phiên họp thường kỳ tháng 4/1997 gồm các vấn đề: - Chính sách năng lượng Quốc gia. - Cho ý kiến về các Đề án: Luật xây dựng, Pháp lệnh về Du lịch, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (sửa đổi) và Pháp lệnh ký kết và thực hiện điều ước Quốc tế (sửa đổi). - Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/1997. Bộ công nghiệp, Bộ xây dựng, Bộ tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Du lịch và Văn phòng Chính phủ khẩn trương chuẩn bị và thẩm định các đề án theo đúng thủ tục và thời hạn quy định để trình Chính phủ. Nghị quyết này đã được Chính phủ thông qua hồi 11 giờ, ngày 27 tháng 3 năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản