Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
8
download

Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N GÒ V P NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 26/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 16 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T PHÊ DUY T I U CH NH QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX KỲ H P L N TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét T trình s 1991/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Gò V p ngh H i ng nhân dân qu n Gò V p phê duy t i u ch nh quy t toán ngân sách nhà nư c trên a bàn năm 2007; Sau khi nghe gi i trình, th o lu n, góp ý c a i bi u H i ng nhân dân qu n và các ngành ch c năng; Kỳ h p l n th 11 H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX ngày 16 tháng 12 năm 2008, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí phê duy t i u ch nh quy t toán ngân sách nhà nư c trên a bàn năm 2007 theo T trình s 1991/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n. S li u c th như sau: N I DUNG S H ND qu n quy t S ngh i u ngh ch nh (t ng) (t ng) T ng s thu ngân sách nhà nư c 603,427 597,805 1. T ng s thu cân i ngân sách 578,234 572,611 a) - Thu CTN ngoài QD 260,542 260,542 - Thu GTGT 139,068 139,068 - Thu TNDN 106,719 106,719 - Thu tiêu th c bi t 1,489 1,489 - Thu môn bài 9,481 9,481 Trong ó thu MB h nh , h KD 4,708 4,708 - Thu khác 3,786 3,786
  2. b) L phí trư c b 83,117 83,117 Trong ó l phí trư c b nhà t 31,129 31,129 c) Thu thu nh p 2,169 2,169 d) Ti n s d ng t 155,413 155,413 e) Ti n thuê t 6,408 6,408 f) Thu nhà t 8,756 8,756 g) Thu CQSD t 31,289 31,289 h) Phí - L phí 13,432 7,810 i) Thu khác 17,107 17,107 2. Thu vi n tr 0,061 0,061 3. Kho n thu ư c l i ơn v chi 25,132 25,132 qu n lý qua ngân sách i u 2. H i ng nhân dân qu n giao Ch t ch y ban nhân dân qu n và Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2007 úng theo quy nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX, thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 11./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản