Nghị quyết số 26-NQ/TW

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
579
lượt xem
86
download

Nghị quyết số 26-NQ/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 26-NQ/TW

  1. BAN CH P HÀNH TRUNG NG C NG S N VI T NAM ƯƠNG ------- ----- S : 26-NQ/TW Hà N i, ngày 5 tháng 8 năm 2008 NGHN QUY T H I NGHN L N TH B Y BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN Sau hơn 20 năm th c hi n ư ng i i m i, dư i s lãnh o c a ng, nông nghi p, nông dân, nông thôn nư c ta ã t ư c thành t u khá toàn di n và to l n. Nông nghi p ti p t c phát tri n v i t c khá cao theo hư ng s n xu t hàng hoá, nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu ; m b o v ng ch c an ninh lương th c qu c gia; m t s m t hàng xu t khNu chi m v th cao trên th trư ng th gi i. Kinh t nông thôn chuy n d ch theo hư ng tăng công nghi p, d ch v , ngành ngh ; các hình th c t ch c s n xu t ti p t c i m i. K t c u h t ng kinh t - xã h i ư c tăng cư ng; b m t nhi u vùng nông thôn thay i. i s ng v t ch t và tinh th n c a dân cư h u h t các vùng nông thôn ngày càng ư c c i thi n. Xóa ói, gi m nghèo t k t qu to l n. H th ng chính tr nông thôn ư c c ng c và tăng cư ng. Dân ch cơ s ư c phát huy. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. V th chính tr c a giai c p nông dân ngày càng ư c nâng cao. Tuy nhiên, nh ng thành t u t ư c chưa tương x ng v i ti m năng, l i th và chưa ng u gi a các vùng. Nông nghi p phát tri n còn kém b n v ng, t c tăng trư ng có xu hư ng gi m d n, s c c nh tranh th p, chưa phát huy t t ngu n l c cho phát tri n s n xu t; nghiên c u, chuy n giao khoa h c - công ngh và ào t o ngu n nhân l c còn h n ch . Vi c chuy n d ch cơ c u kinh t và i m i cách th c s n xu t trong nông nghi p còn ch m, ph bi n v n là s n xu t nh phân tán; năng su t, ch t lư ng, giá tr gia tăng nhi u m t hàng th p. Công nghi p, d ch v và ngành ngh phát tri n ch m, chưa thúc Ny m nh m chuy n d ch cơ c u kinh t và lao ng nông thôn. Các hình th c t ch c s n xu t ch m i m i, chưa áp ng yêu c u phát tri n m nh s n xu t hàng hoá. Nông nghi p và nông thôn phát tri n thi u quy ho ch, k t c u h t ng kinh t - xã h i còn y u kém, môi trư ng ngày càng ô nhi m; năng l c thích ng, i phó v i thiên tai còn nhi u h n ch . i s ng v t ch t và tinh th n c a ngư i dân nông thôn còn th p, t l h nghèo cao, nh t là vùng ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa; chênh l ch giàu, nghèo gi a nông thôn và thành th , gi a các vùng còn l n, phát sinh nhi u v n xã h i b c xúc. Nh ng h n ch , y u kém trên có nguyên nhân khách quan và ch quan, trong ó nguyên nhân ch quan là chính: nh n th c v v trí, vai trò c a nông nghi p, nông dân, nông thôn còn b t c p so v i th c ti n; chưa hình thành m t cách có h th ng các quan i m lý lu n v phát tri n nông nghi p, nông dân, nông thôn; cơ ch , chính sách phát tri n các lĩnh v c này thi u ng b , thi u tính t phá; m t s ch trương, chính sách không h p lý, thi u tính kh thi nhưng ch m ư c i u ch nh, b sung k p th i; u tư t ngân sách nhà nư c và các thành ph n kinh t vào nông nghi p, nông dân, nông thôn còn th p, chưa áp ng yêu c u phát tri n; t ch c ch o th c hi n và
  2. công tác qu n lý nhà nư c còn nhi u b t c p, y u kém; vai trò c a các c p u , chính quy n, M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng trong vi c tri n khai các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v nông nghi p, nông dân, nông thôn nhi u nơi còn h n ch . I- QUAN I M, M C TIÊU 1- Quan i m - Nông nghi p, nông dân, nông thôn có v trí chi n lư c trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá, xây d ng và b o v T qu c, là cơ s và l c lư ng quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i b n v ng, gi v ng n nh chính tr , m b o an ninh, qu c phòng; gi gìn, phát huy b n s c văn hoá dân t c và b o v môi trư ng sinh thái c a t nư c. - Các v n nông nghi p, nông dân, nông thôn ph i ư c gi i quy t ng b , g n v i quá trình Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn là m t nhi m v quan tr ng hàng u c a quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Trong m i quan h m t thi t gi a nông nghi p, nông dân và nông thôn, nông dân là ch th c a quá trình phát tri n, xây d ng nông thôn m i g n v i xây d ng các cơ s công nghi p, d ch v và phát tri n ô th theo quy ho ch là căn b n; phát tri n toàn di n, hi n i hóa nông nghi p là then ch t. - Phát tri n nông nghi p, nông thôn và nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a nông dân ph i d a trên cơ ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, phù h p v i i u ki n c a t ng vùng, t ng lĩnh v c, gi i phóng và s d ng có hi u qu các ngu n l c xã h i, trư c h t là lao ng, t ai, r ng và bi n; khai thác t t các i u ki n thu n l i trong h i nh p kinh t qu c t cho phát tri n l c lư ng s n xu t trong nông nghi p, nông thôn; phát huy cao n i l c; ng th i tăng m nh u tư c a Nhà nư c và xã h i, ng d ng nhanh các thành t u khoa h c, công ngh tiên ti n cho nông nghi p, nông thôn, phát tri n ngu n nhân l c, nâng cao dân trí nông dân. - Gi i quy t v n nông nghi p, nông dân, nông thôn là nhi m v c a c h th ng chính tr và toàn xã h i; trư c h t, ph i khơi d y tinh th n yêu nư c, t ch , t l c t cư ng vươn lên c a nông dân. Xây d ng xã h i nông thôn n nh, hoà thu n, dân ch , có i s ng văn hoá phong phú, àm à b n s c dân t c, t o ng l c cho phát tri n nông nghi p và xây d ng nông thôn m i, nâng cao i s ng nông dân. 2- M c tiêu M c tiêu t ng quát Không ng ng nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a dân cư nông thôn, hài hoà gi a các vùng, t o s chuy n bi n nhanh hơn các vùng còn nhi u khó khăn; nông dân ư c ào t o có trình s n xu t ngang b ng v i các nư c tiên ti n trong khu v c và b n lĩnh chính tr , óng vai trò làm ch nông thôn m i. Xây d ng n n nông nghi p phát tri n toàn di n theo hư ng hi n i, b n v ng, s n xu t hàng hoá l n, có năng su t, ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh cao, m b o v ng ch c an ninh lương th c qu c gia c trư c m t và lâu dài. Xây d ng nông thôn m i có k t c u h t ng kinh t - xã h i hi n i; cơ c u kinh t và các hình th c t ch c s n xu t h p
  3. lý, g n nông nghi p v i phát tri n nhanh công nghi p, d ch v , ô th theo quy ho ch; xã h i nông thôn n nh, giàu b n s c văn hoá dân t c; dân trí ư c nâng cao, môi trư ng sinh thái ư c b o v ; h th ng chính tr nông thôn dư i s lãnh o c a ng ư c tăng cư ng. Xây d ng giai c p nông dân, c ng c liên minh công nhân - nông dân - trí th c v ng m nh, t o n n t ng kinh t - xã h i và chính tr v ng ch c cho s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá, xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. M c tiêu n năm 2020: - T c tăng trư ng nông, lâm, thu s n t 3,5 - 4%/năm; s d ng t nông nghi p ti t ki m và hi u qu ; duy trì di n tích t lúa m b o v ng ch c an ninh lương th c qu c gia trư c m t và lâu dài. Phát tri n nông nghi p k t h p v i phát tri n công nghi p, d ch v và ngành ngh nông thôn, gi i quy t cơ b n vi c làm, nâng cao thu nh p c a dân cư nông thôn g p trên 2,5 l n so v i hi n nay. - Lao ng nông nghi p còn kho ng 30% lao ng xã h i, t l lao ng nông thôn qua ào t o t trên 50%; s xã t tiêu chuNn nông thôn m i kho ng 50%. - Phát tri n ng b k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn, trư c h t là h th ng thu l i m b o tư i tiêu ch ng cho toàn b di n tích t lúa 2 v , m r ng di n tích tư i cho rau màu, cây công nghi p, c p thoát nư c ch ng cho di n tích nuôi tr ng th y s n, làm mu i; m b o giao thông thông su t 4 mùa t i h u h t các xã và cơ b n có ư ng ô tô t i các thôn, b n; xây d ng c ng cá, khu neo u tàu thuy n và h t ng ngh cá; c p i n sinh ho t cho h u h t dân cư, các cơ s công nghi p và d ch v nông thôn; m b o cơ b n i u ki n h c t p ch a b nh, sinh ho t văn hoá, th d c th thao h u h t các vùng nông thôn ti n g n t i m c các ô th trung bình. - Nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a dân cư nông thôn; th c hi n có hi u qu , b n v ng công cu c xoá ói, gi m nghèo; nâng cao trình giác ng và v th chính tr c a giai c p nông dân, t o i u ki n nông dân tham gia óng góp và hư ng l i nhi u hơn trong quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. - Nâng cao năng l c phòng ch ng, gi m nh thiên tai, hoàn ch nh h th ng ê sông, ê bi n và r ng phòng h ven bi n, h th ng cơ s h t ng giao thông, thu l i, c m dân cư áp ng yêu c u phòng ch ng bão, lũ, ngăn m n và ch ng nư c bi n dâng; t o i u ki n s ng an toàn cho nhân dân ng b ng sông C u Long, mi n Trung và các vùng thư ng xuyên b bão, lũ, thiên tai; ch ng tri n khai m t bư c các bi n pháp thích ng và i phó v i bi n i khí h u toàn c u. Ngăn ch n, x lý tình tr ng ô nhi m môi trư ng, t ng bư c nâng cao ch t lư ng môi trư ng nông thôn. M c tiêu n năm 2010: T o chuy n bi n m nh m trong s n xu t nông nghi p, kinh t nông thôn và nâng cao i s ng nhân dân trên cơ s Ny m nh phát tri n nông nghi p, xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn, nh t là các vùng còn nhi u khó khăn; tăng cư ng nghiên c u và chuy n giao khoa h c - công ngh tiên ti n, t o bư c t phá trong ào t o nhân l c; tăng cư ng công tác xoá ói, gi m nghèo, c bi t các huy n còn trên 50% h nghèo, t p trung gi i quy t các v n xã h i b c xúc, gi v ng n nh chính tr - xã h i nông thôn. Tri n khai m t bư c chương trình xây d ng nông thôn m i.
  4. T c tăng trư ng nông, lâm, thu s n 3 - 3,5%/năm. T c tăng trư ng công nghi p và d ch v nông thôn không th p hơn m c bình quân c a c nư c. Lao ng nông nghi p còn dư i 50% lao ng xã h i. Gi m t l h nghèo theo chuNn m i, cơ b n không còn h dân nhà t m, tăng t l che ph r ng và t l dân cư nông thôn ư c s d ng nư c s ch. II- NHI M V VÀ GI I PHÁP 1- Xây d ng n n nông nghi p toàn di n theo hư ng hi n i, ng th i phát tri n m nh công nghi p và d ch v nông thôn Ny nhanh ti n quy ho ch s n xu t nông nghi p trên cơ s nhu c u th trư ng và l i th t ng vùng, s d ng t nông nghi p ti t ki m, có hi u qu , duy trì di n tích t lúa m b o v ng ch c an ninh lương th c qu c gia trư c m t và lâu dài. Cơ c u l i ngành nông nghi p, g n s n xu t v i ch bi n và th trư ng. Phát tri n s n xu t v i quy mô h p lý các lo i nông s n hàng hoá xu t khNu có l i th nông s n thay th nh p khNu. Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t k thu t, ng d ng khoa h c - công ngh hi n i, công ngh sinh h c, thu l i hoá, cơ gi i hoá, thông tin hoá, thay th lao ng th công, thay i t p quán canh tác l c h u s d ng có hi u qu t ai, tài nguyên, lao ng, nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a nông s n. Phát tri n ngành tr ng tr t, hình thành vùng s n xu t hàng hoá t p trung, th c hi n u tư thâm canh, áp d ng các gi ng và quy trình s n xu t m i có năng su t, ch t lư ng cao; hoàn thi n h th ng tư i tiêu; Ny nhanh cơ gi i hoá ng b các khâu s n xu t; hi n i hoá công nghi p b o qu n, ch bi n, nâng cao ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và giá tr gia tăng c a nông s n hàng hóa. B trí l i cơ c u cây tr ng, mùa v và gi ng gi m thi t h i do thiên tai, d ch b nh phù h p v i i u ki n c a t ng vùng. Ti p t c Ny m nh thâm canh s n xu t lúa, nh t là ng b ng sông C u Long, ng b ng sông H ng. m b o v ng ch c an ninh lương th c qu c gia trư c m t và lâu dài và ưu tiên hàng u trong phát tri n nông nghi p. Có chính sách b o m l i ích cho ngư i tr ng lúa, a phương và vùng tr ng lúa. Xây d ng các vùng s n xu t cây công nghi p, cây ăn qu , rau, hoa hàng hoá t p trung, trư c h t là các vùng nguyên li u cho công nghi p ch bi n và xu t khNu. Phát tri n nhanh ngành chăn nuôi theo phương th c công nghi p, bán công nghi p, an toàn d ch b nh, phù h p v i l i th c a t ng vùng; chú tr ng phát tri n chăn nuôi gia súc ăn c trung du, mi n núi và Tây Nguyên; t p trung c i t o và nâng cao ch t lư ng gi ng, áp d ng quy trình chăn nuôi tiên ti n tăng năng su t, ch t lư ng và hi u qu ; tăng cư ng công tác thú y, phòng ch ng d ch b nh; phát tri n s n xu t th c ăn chăn nuôi công nghi p; t ch c l i và hi n i hoá cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m. Phát tri n lâm nghi p toàn di n t qu n lý, b o v , tr ng, c i t o, làm giàu r ng n khai thác, ch bi n lâm s n, b o v môi trư ng cho du l ch sinh thái. Có cơ ch , chính sách phù h p, t o i u ki n, khuy n khích các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t tham gia b o v , phát tri n r ng. Cho phép khai thác l i ích kinh t t r ng s n xu t là r ng t nhiên theo nguyên t c b n v ng, l y ngu n thu t r ng b o v , phát tri n r ng và làm giàu t r ng. Khuy n khích và h tr các t ch c, cá nhân tr ng r ng thâm canh, hi n i hoá công ngh khai thác, ch bi n nh m nâng cao giá tr lâm s n, chú tr ng phát tri n lâm s n ngoài g .
  5. Tri n khai có k t qu chương trình khai thác h i s n trong chi n lư c phát tri n kinh t bi n, g n nhi m v phát tri n kinh t v i b o m an ninh, qu c phòng. Cơ c u l i l c lư ng ánh b t g n b , ng th i có chính sách h tr ngư dân chuy n i ngh t o vi c làm, tăng thu nh p và c i thi n i s ng c a ngư dân ven bi n. Phát tri n nhanh l c lư ng khai thác xa b theo hư ng u tư trang b phương ti n và công ngh hi n i, phát tri n ng b cơ s h t ng và d ch v h u c n ngh cá, khu neo u tàu thuy n theo quy ho ch, h th ng thông tin liên l c, tìm ki m c u n n. Phát tri n m nh nuôi tr ng thu s n a d ng, theo quy ho ch, phát huy l i th c a t ng vùng g n v i th trư ng; xây d ng ng b k t c u h t ng vùng nuôi, tr ng, trư c h t là thu l i; áp d ng r ng rãi các quy trình công ngh sinh s n nhân t o; xây d ng h th ng thú y thu s n; ki m soát ch t ch ch t lư ng gi ng, th c ăn, môi trư ng nuôi; hi n i hoá các cơ s ch bi n, m b o các tiêu chuNn v v sinh an toàn th c phNm. Phát tri n m nh công nghi p, d ch v các vùng nông thôn theo quy ho ch. Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n công nghi p ch bi n tinh, ch bi n sâu g n v i vùng nguyên li u và th trư ng, Ny m nh s n xu t ti u th công nghi p, tri n khai chương trình b o t n và phát tri n làng ngh . Phát tri n nhanh và nâng cao ch t lư ng các lo i d ch v ph c v s n xu t, i s ng c a dân cư nông thôn. 2- Xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn g n v i phát tri n các ô th Ti p t c u tư các công trình th y l i theo hư ng a m c tiêu, nâng cao năng l c tư i tiêu ch ng cho các lo i cây tr ng, trư c h t cho lúa, nuôi tr ng thu s n và các lo i cây tr ng có giá tr kinh t cao, c p nư c sinh ho t cho dân cư và công nghi p, d ch v nông thôn. Xây d ng h ch a nư c vùng thư ng xuyên b khô h n, phát tri n th y l i nh k t h p th y i n mi n núi. C ng c , xây d ng h th ng ê sông, ê bi n, h th ng ngăn lũ, thoát lũ. Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý thu l i có hi u qu , nâng hi u su t s d ng các công trình thu l i lên trên 80%. Phát tri n giao thông nông thôn b n v ng g n v i m ng lư i giao thông qu c gia, b o m thông su t b n mùa t i các xã và cơ b n có ư ng ô tô n thôn, b n. Ưu tiên phát tri n giao thông các vùng khó khăn có i u ki n phát tri n kinh t - xã h i nhanh hơn. Quy ho ch, u tư xây d ng h th ng ư ng n các vùng trung du, mi n núi và ven bi n phát tri n công nghi p và ô th . T ng bư c nâng cao ch t lư ng ư ng nông thôn; có cơ ch , chính sách m b o duy tu b o dư ng thư ng xuyên. Phát tri n giao thông thu , xây d ng các c ng sông, n o vét lu ng l ch và các phương ti n v n t i sông, bi n an toàn. C i t o và phát tri n ng b h th ng lư i i n, b o m i n ph c v cho s n xu t nông nghi p; nâng cao ch t lư ng i n ph c v sinh ho t c a dân cư nông thôn. Phát tri n h th ng bưu chính vi n thông, nâng cao kh năng ti p c n thông tin cho m i vùng nông thôn, c bi t là mi n núi, vùng sâu, vùng xa, h i o. Xây d ng h th ng ch nông s n phù h p v i t ng vùng. T p trung u tư cho các vi n nghiên c u, phòng thí nghi m, cơ s chuy n giao khoa h c - công ngh nông nghi p t trình tiên ti n trong khu v c; phát tri n nhanh các trung tâm, tr m gi ng, cơ s khuy n nông các huy n, xã. Nâng c p m ng lư i y t cơ s , y t d phòng, các b nh vi n a khoa tuy n huy n, các trung tâm y t vùng, các cơ s y t chuyên sâu; hoàn thành chương trình kiên c hóa trư ng h c; xây d ng các trung tâm, nhà văn hoá - th thao t i thôn, xã.
  6. Quy ho ch b trí l i dân cư nông thôn g n v i vi c quy ho ch xây d ng công nghi p, d ch v và phát tri n ô th các vùng. Th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i v i các tiêu chí c th , phù h p v i c i m t ng vùng, chú ý các xã còn nhi u khó khăn mi n núi, biên gi i, bãi ngang, h i o. Phát tri n m ng lư i th tr n, th t theo quy ho ch; ti p t c th c hi n phương châm “Nhà nư c và nông dân cùng làm”, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư, xây d ng k t c u h t ng nông thôn. Th c hi n t t các chương trình h tr nhà cho ngư i nghèo và các i tư ng chính sách, xoá nhà t m nông thôn, th c hi n chương trình nh cho ng bào vùng bão, lũ; b trí l i dân cư ra kh i vùng bão, lũ, vùng s t l núi, ven sông, ven bi n. Nâng cao năng l c phòng ch ng, gi m nh thiên tai, tìm ki m c u n n; ch ng tri n khai m t bư c các công trình gi m thi u tác h i c a bi n i khí h u và nư c bi n dâng. Tăng cư ng các bi n pháp b o v môi trư ng nông thôn, ngăn ch n và kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng ang ngày càng gia tăng. 3- Nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a dân cư nông thôn, nh t là vùng khó khăn Gi i quy t vi c làm cho nông dân là nhi m v ưu tiên xuyên su t trong m i chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; b o m hài hoà gi a các vùng, thu h p kho ng cách phát tri n gi a các vùng, gi a nông thôn và thành th . Có k ho ch c th v ào t o ngh và chính sách m b o vi c làm cho nông dân, nh t là các vùng chuy n i m c ích s d ng t. Ny m nh xu t khNu lao ng t nông thôn; tri n khai k ho ch h p tác s n xu t nông nghi p v i m t s qu c gia có nhu c u. T p trung ngu n l c và tăng cư ng ch o th c hi n ng b chi n lư c v tăng trư ng và xoá ói, gi m nghèo. c bi t quan tâm t i mi n núi phía B c, Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long và các huy n, xã có t l h nghèo trên 50%, các h i o, vùng bãi ngang. Nâng cao i s ng ng bào các dân t c thi u s . Nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e ban u và khám ch a b nh; th c hi n t t chính sách b o hi m y t , dân s , gi m t l sinh nông thôn. Ưu tiên u tư phát tri n giáo d c và ào t o vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c. Nâng cao ch t lư ng cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá”, xây d ng các hương ư c, phát huy truy n th ng t t p, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, bài tr các h t c, th c hi n n p s ng m i nông thôn. Xây d ng h th ng an sinh xã h i nông thôn. Ti p t c th c hi n các chính sách b o hi m y t i v i ngư i nghèo, chăm sóc tr em dư i 6 tu i, ch c u tr iv ih thi u ói, vùng khó khăn, c p h c b ng cho h c sinh nghèo, c n nghèo. Thí i m b o hi m nông nghi p, b o m m c s ng t i thi u cho cư dân nông thôn. Rà soát, gi m thi u các kho n óng góp có tính ch t b t bu c i v i nông dân. Ti p t c ch o hoàn thi n và th c hi n y quy ch dân ch cơ s . u tranh, ngăn ch n các hành vi tiêu c c, gi v ng an ninh, tr t t an toàn xã h i, gi i quy t k p th i các v vi c khi u ki n c a nhân dân, không gây thành nh ng i m nóng nông thôn. Tích c c u tranh phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Th c hi n bình ng gi i, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n, năng l c và v th c a ph n nông thôn.
  7. 4- i m i và xây d ng các hình th c t ch c s n xu t, d ch v có hi u qu nông thôn Ti p t c t ng k t, i m i và xây d ng các mô hình kinh t , hình th c t ch c s n xu t có hi u qu nông thôn. Có chính sách khuy n khích phát tri n các m i liên k t gi a h nông dân v i các doanh nghi p, h p tác xã, t ch c khoa h c, hi p h i ngành hàng và th trư ng tiêu th s n phNm h tr kinh t h phát tri n theo hư ng gia tr i, trang tr i có quy mô phù h p, s n xu t hàng hoá l n. Ti p t c i m i, phát tri n h p tác xã, t h p tác phù h p v i nguyên t c t ch c c a h p tác xã và cơ ch th trư ng; h tr kinh t t p th v ào t o cán b qu n lý, lao ng; ti p c n các ngu n v n, tr giúp k thu t và chuy n giao công ngh , phát tri n th trư ng, xúc ti n thương m i và các d án phát tri n nông thôn; h p tác xã ph i làm t t các d ch v u vào, ch bi n, tiêu th s n phNm cho nông dân. Hoàn thành vi c s p x p, i m i các doanh nghi p nhà nư c trong nông nghi p. i m i căn b n vi c t ch c qu n lý nông, lâm trư ng qu c doanh. Th c hi n t t vi c giao khoán t, vư n cây cho ngư i lao ng, nông, lâm trư ng qu c doanh chuy n sang làm t t các d ch v cho ngư i nh n khoán và nông dân trong vùng, nh t là hư ng d n k thu t, d ch v v t tư, tiêu th và ch bi n s n ph m. Rà soát hi n tr ng s d ng qu t r ng, thu h i t r ng s d ng sai m c ích, kém hi u qu , vư t kh năng qu n lý c a ơn v , giao l i cho chính quy n a phương cho các t ch c, cá nhân thuê s d ng có hi u qu . T o môi trư ng thu n l i hình thành và phát tri n m nh các lo i hình doanh nghi p nông thôn, nh t là các doanh nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n, s d ng nguyên li u và thu hút nhi u lao ng nông nghi p t i ch , doanh nghi p d ch v v t tư, tiêu th nông, lâm, thu s n cho nông dân. Phát tri n m nh doanh nghi p công nghi p ch t o máy móc, thi t b , v t tư, nguyên li u... ph c v nông nghi p. 5- Phát tri n nhanh nghiên c u, chuy n giao và ng d ng khoa h c, công ngh , ào t o ngu n nhân l c, t o t phá hi n i hoá nông nghi p, công nghi p hoá nông thôn Tăng u tư ngân sách cho nghiên c u, chuy n giao khoa h c - công ngh nông nghi p s m t trình tương ương v i các nư c tiên ti n trong khu v c; ưu tiên u tư ng d ng công ngh sinh h c ch n, t o ra nhi u gi ng cây tr ng, v t nuôi và quy trình nuôi tr ng, b o qu n, ch bi n, t o t phá v năng su t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t. Xây d ng các chính sách ãi ng th a áng khai thác, phát huy t t các ngu n l c khoa h c - công ngh , khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia nghiên c u, chuy n giao khoa h c - công ngh ; thu hút thanh niên, trí th c tr v nông thôn, nh t là các ngành nông nghi p, y t , giáo d c, văn hoá. Tăng cư ng năng l c c a h th ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, thú y, b o v th c v t và các d ch v khác nông thôn; xây d ng các vùng s n xu t nông s n an toàn, công ngh cao. Tăng cư ng ào t o, b i dư ng ki n th c khoa h c k thu t s n xu t nông nghi p tiên ti n, hi n i cho nông dân; ào t o ngh cho b ph n con em nông dân chuy n ngh , xu t khNu lao ng; ng th i t p trung ào t o nâng cao ki n th c cho cán b qu n lý, cán b cơ s . Hình thành chương trình m c tiêu qu c gia v ào t o ngh ,
  8. phát tri n ngu n nhân l c, m b o hàng năm ào t o kho ng 1 tri u lao ng nông thôn. Th c hi n t t vi c xã h i hoá công tác ào t o ngh . 6- i m i m nh m cơ ch , chính sách huy ng cao các ngu n l c, phát tri n nhanh kinh t nông thôn, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a nông dân S a i Lu t t ai theo hư ng: Ti p t c kh ng nh t ai là s h u toàn dân, Nhà nư c th ng nh t qu n lý theo quy ho ch, k ho ch s d ng có hi u qu ; giao t cho h gia ình s d ng lâu dài; m r ng h n m c s d ng t, thúc Ny quá trình tích t t ai; công nh n quy n s d ng t ư c v n ng theo cơ ch th trư ng, tr thành m t ngu n v n trong s n xu t, kinh doanh. Ban hành chính sách nh giá b o m hài hòa quy n l i c a ngư i s d ng t, c a nhà u tư và c a Nhà nư c trong quá trình gi i t a, thu h i t. Có cơ ch khuy n khích nh ng t ch c, cá nhân tham gia góp v n b ng quy n s d ng t thành l p công ty, vào các d án u tư, kinh doanh khi có t b thu h i. Có chính sách gi i quy t t t v n t , nhà , vi c làm cho ngư i b thu h i t; có quy ho ch và cơ ch b o v v ng ch c t tr ng lúa. Rà soát, i u ch nh cơ c u u tư ngân sách, gi m b t u tư cho các công trình có th thu h i v n t o ngu n, tăng u tư phát tri n cho khu v c nông nghi p, nông thôn; tăng m nh u tư ngân sách nhà nư c ngay t năm 2009 và m b o 5 năm sau cao g p 2 l n 5 năm trư c. Có cơ ch i u ti t, phân b u tư ngân sách nhà nư c m b o l i ích c a các a phương có i u ki n phát tri n công nghi p v i các a phương thu n nông, nh t là chuyên tr ng lúa. Th c hi n r ng rãi cơ ch u th u quy n khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên g n v i vi c tăng cư ng qu n lý, b o v ngu n tài nguyên. Tăng cư ng phân c p thu chi ngân sách cho các a phương, bao g m c c p huy n và xã; tăng cư ng h tr nông dân s n xu t nông s n hàng hoá; ti p t c dành ngu n v n tín d ng ưu ãi và khuy n khích các ngân hàng, nh ch tài chính cho vay i v i nông nghi p, nông thôn. Có cơ ch , chính sách m nh khuy n khích các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư vào nông nghi p, nông thôn, k c huy ng v n ODA và FDI. Ti p t c th c hi n các cam k t h i nh p kinh t qu c t ; có bi n pháp b o v th trư ng n i a, phát tri n th trư ng xu t khNu nông s n phù h p v i lu t pháp qu c t ; nghiên c u ban hành chính sách giá c nông s n, nh t là giá lúa phù h p trong quan h so sánh v i hàng công nghi p, b o m l i ích c a ngư i s n xu t nông nghi p, gi i quy t hài hoà l i ích c a ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng. Tăng cư ng h th ng d tr qu c gia, nh t là lương th c. 7- Tăng cư ng s lãnh o c a ng, qu n lý c a Nhà nư c, phát huy s c m nh c a các oàn th chính tr - xã h i nông thôn, nh t là h i nông dân i m i n i dung và phương th c ho t ng c a ng b , chi b cơ s th c s là h t nhân lãnh o toàn di n trên a bàn nông thôn; c ng c và nâng cao năng l c b máy qu n lý nông nghi p t Trung ương n a phương, nh t là c p huy n, xã và các lĩnh v c khác nông thôn. Ti p t c c i cách hành chính, tăng cư ng ào t o nâng cao trình i ngũ cán b , công ch c xã. Ti p t c i m i, nâng cao ch t lư ng ho t ng c a M t tr n T qu c và các oàn th chính tr - xã h i nông thôn; t o cơ ch và i u ki n thu n l i cho H i Nông dân Vi t Nam trong vi c tr c ti p th c hi n m t
  9. s chương trình, d án ph c v s n xu t và nâng cao i s ng c a nông dân, hư ng d n phát tri n các hình th c kinh t t p th trong nông nghi p. Chăm lo xây d ng giai c p nông dân Vi t Nam, c ng c liên minh công nhân - nông dân - trí th c trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 8- Nh ng nhi m v c p bách c n th c hi n t i năm 2010 t ư c m c tiêu do i h i ng l n th X ra t i năm 2010, c n t p trung ch o th c hi n t t các nhi m v chính sau ây: - Hoàn thành cơ b n vi c rà soát, b sung, i u ch nh quy ho ch t ai, quy ho ch phát tri n nông, lâm, ngư nghi p; công nghi p, khu công nghi p và quy ho ch chuyên ngành theo vùng. Tri n khai nhanh công tác quy ho ch xây d ng nông thôn g n v i quy ho ch phát tri n ô th . - Hoàn thành s a i, b sung Lu t t ai năm 2003, Lu t Ngân sách Nhà nư c và các lu t khác có liên quan. B sung, hoàn thi n các chính sách v tăng cư ng ngu n l c cho nông nghi p, nông thôn. M r ng h p tác qu c t , thu hút u tư nư c ngoài vào s n xu t nông nghi p và xây d ng nông thôn. - m b o ti n các công trình xây d ng cơ b n ph c v s n xu t nông nghi p, phòng ch ng thiên tai; th c hi n m t bư c các bi n pháp thích ng và i phó v i bi n i khí h u toàn c u, nh t là nư c bi n dâng; kh ng ch , d p t t k p th i các d ch b nh nguy hi m i v i gia súc, gia c m, thu s n và cây tr ng. Tăng cư ng công tác nghiên c u, chuy n giao khoa h c k thu t, ào t o nhân l c nông thôn. - Ti p t c tri n khai có hi u qu các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn nông thôn, nh t là xoá ói, gi m nghèo các huy n, xã có t l h nghèo trên 50%. Kh c ph c nhanh nh ng v n b c xúc nông thôn, trư c h t là nh ng t n t i liên quan t i v n thu h i t. Tri n khai chương trình “xây d ng nông thôn m i”, trong ó th c hi n xây d ng k t c u h t ng i trư c m t bư c. - T ch c t t vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t Trung ương 6 (khoá X) v nâng cao năng l c lãnh o, s c chi n u c a t ch c cơ s ng và ch t lư ng i ngũ cán b , ng viên trên a bàn nông thôn; c ng c b máy qu n lý nhà nư c v nông nghi p. III T CH C TH C HI N Các t nh u , thành u , ban cán s ng, ng oàn, ng u tr c thu c Trung ương ph i lãnh o, ch o làm t t công tác quán tri t và t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t, t o s chuy n bi n th c s v nh n th c và hành ng trong toàn ng, toàn dân gi i quy t v n nông nghi p, nông dân, nông thôn ng b v i các ngh quy t khác c a ng trên a bàn nông thôn. ng oàn Qu c h i ch o các cơ quan ch c năng rà soát, b sung, s a i các văn b n pháp lu t liên quan n n i dung Ngh quy t.
  10. Ban cán s ng Chính ph , các b , ngành Trung ương, các t nh u , thành u căn c vào Ngh quy t tri n khai các nhi m v c th v nông nghi p, nông dân, nông thôn. M t tr n T qu c Vi t Nam ph i h p v i các c p u , các t ch c oàn th qu n chúng phát ng phong trào thi ua yêu nư c, tham gia tích c c th c hi n Ngh quy t, xây d ng và tri n khai các chương trình “xây d ng nông thôn m i”; “b o t n và phát tri n làng ngh ” “ ào t o ngu n nhân l c”; “phát tri n kinh t h p tác” trong nông thôn. nh kỳ sơ k t, t ng k t, nhân r ng các mô hình t t, khen thư ng các t ch c, cá nhân có thành tích; x lý trách nhi m c a các c p y, ngư i ng u không th c hi n nghiêm túc các ch trương c a ng. Văn phòng Trung ương ng ph i h p v i các ban ng, ban cán s ng, ng oàn, ng u tr c thu c Trung ương thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c, sơ k t, t ng k t và nh kỳ báo cáo B Chính tr , Ban Bí thư k t q a th c hi n Ngh quy t./. TM. BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG T NG BÍ THƯ Nông c M nh
Đồng bộ tài khoản