Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ giữa tháng 11 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 27/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH GI A THÁNG 11 NĂM 2008 Ngày 18 tháng 11 năm 2008, Chính ph h p phiên gi a tháng 11 năm 2008, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i báo cáo t trình án v cơ ch , chính sách và gi i pháp h tr gi m nghèo i v i các huy n có t l nghèo cao n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020; d th o Ngh quy t c a Chính ph v vi c h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. Th i gian qua, nư c ta ã t p trung ngu n l c th c hi n nhi u cơ ch , chính sách phát tri n kinh t , xóa ói, gi m nghèo và ã t ư c nh ng thành t u quan tr ng. T l h nghèo gi m nhi u; i s ng ngư i nghèo ư c c i thi n rõ r t; vi c xóa ói, gi m nghèo ã góp ph n th c hi n phát tri n kinh t g n v i công b ng xã h i, ư c c ng ng th gi i ghi nh n và ánh giá cao. Tuy nhiên, k t qu gi m nghèo chưa th t b n v ng, còn có kho ng cách chênh l ch khá l n gi a các vùng, mi n, các nhóm dân cư. Th c hi n Ngh quy t s 26/NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng l n th 7 khóa X v nông nghi p, nông thôn và nông dân, Chính ph c n ph i ban hành và th c hi n các cơ ch , chính sách và gi i pháp h tr gi m nghèo i v i các huy n có t l nghèo cao n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020 nh m gi m t l nghèo các huy n này nói riêng, ng th i góp ph n Ny nhanh công cu c xói ói, gi m nghèo c a c nư c nói chung. th c hi n gi m nghèo i v i nh ng huy n có t l nghèo cao, m t m t, c n ti p t c tri n khai th c hi n các cơ ch , chính sách ã ban hành trên cơ s rà soát, i u ch nh cho phù h p v i tình hình m i; m t khác, ban hành các cơ ch , chính sách m i mang tính ch t t phá, c thù, phù h p v i c i m và i u ki n kinh t - xã h i c a t ng huy n, t ng a phương. Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph t i phiên h p, hoàn ch nh án và D th o Ngh quy t c a Chính ph v vi c h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo, s m trình Th tư ng Chính ph ký, ban hành. Trong Ngh quy t này c n quy nh m t s cơ ch , chính sách c th tri n khai th c hi n ngay sau khi ban hành; ng th i ưa ra m t s nh hư ng chính sách, t ó ban hành các văn b n c th hóa. 2. Chính ph nghe T ng Thanh tra Chính ph báo cáo v d th o Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo ý ki n v d th o Chi n lư c này.
  2. Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020 th hi n quy t tâm chính tr c a ng, Nhà nư c trong công tác u tranh phòng, ch ng tham nhũng; là s th ch hóa Ngh quy t H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng l n th 3 khóa X v "Tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí", ng th i ti p t c c th hóa Lu t Phòng, ch ng tham nhũng năm 2005. Chi n lư c này là công c và nh hư ng quan tr ng th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng t nay n năm 2020, ư c áp d ng i v i c h th ng chính tr , các c p, các ngành và toàn xã h i. D th o Chi n lư c phòng, ch ng tham nhũng c n ưa ra các gi i pháp toàn di n, ng b , xác nh bư c i c th , phù h p, có tr ng tâm, tr ng i m cho t ng giai o n; ng th i ch quy nh nh ng v n th c s c n thi t, có tính kh thi; k ho ch hành ng h p lý, phù h p v i năng l c th c hi n c a các cơ quan nh m b o m th c thi Chi n lư c có hi u qu , góp ph n tích c c vào công tác u tranh phòng, ch ng tham nhũng. Giao Thanh tra Chính ph ch trì, ph i h p v i Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng, B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn thành D th o Chi n lư c, trình B Chính tr cho ý ki n. Trên cơ s ó, d th o Ngh quy t c a Chính ph trình Th tư ng Chính ph ký, ban hành. 3. Chính ph nghe B trư ng B Y t trình bày t trình v Pháp l nh s a i i u 10 Pháp l nh Dân s năm 2003; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v Pháp l nh này; B trư ng B Tài chính trình bày t trình v Pháp l nh s a i, b sung i u 6 Pháp l nh Thu tài nguyên; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo ý ki n thNm tra v Pháp l nh này. Là văn b n quy ph m pháp lu t có giá tr pháp lý cao nh t trong lĩnh v c dân s , i u ch nh toàn di n v n dân s , Pháp l nh Dân s năm 2003 ã góp ph n nâng cao trách nhi m c a công dân, c a nhà nư c và xã h i trong công tác dân s ; b o v quy n và l i ích h p pháp c a công dân; tăng cư ng, th ng nh t qu n lý nhà nư c v dân s . Tuy nhiên, vi c quy nh thi u ch t ch t i i u 10 d n n cách hi u nhà nư c không h n ch quy mô gia ình m c 1 n 2 con. ây là m t trong nh ng nguyên nhân làm cho ch tiêu gi m sinh th i gian qua không hoàn thành. kh c ph c tình tr ng này, t ng bư c ưa công tác dân s và k ho ch hóa gia ình i vào n n p, c n ph i ban hành Pháp l nh s a i i u 10 Pháp l nh Dân s năm 2003, trong ó quy nh rõ quy mô gia ình 1 n 2 con, th c hi n có hi u qu qu n lý nhà nư c b ng pháp lu t i v i công tác dân s và k ho ch hóa gia ình. Vi c khai thác tràn lan và xu t khNu qu ng khoáng s n, t hi m... tăng m nh th i gian qua có nhi u nguyên nhân, trong ó có vi c bi u khung thu su t thu tài nguyên i v i nhóm khoáng s n kim lo i và phi kim lo i ban hành t năm 1998 còn th p, không phù h p v i tình hình hi n nay. góp ph n h n ch tình tr ng khai thác tràn lan, tăng ngân sách a phương dành cho c i t o môi trư ng, s a ch a cơ s h t ng cũng như khuy n khích các doanh nghi p khai thác tài nguyên h p lý, ti t ki m, c n ph i ban hành Pháp l nh s a i, b sung i u 6 Pháp l nh Thu tài nguyên.
  3. Giao B Y t ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph t i phiên h p, hoàn ch nh d án Pháp l nh s a i i u 10 Pháp l nh Dân s năm 2003; B Tài chính ch trì, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph t i phiên h p, hoàn ch nh d án Pháp l nh s a i, b sung i u 6 Pháp l nh Thu tài nguyên. B trư ng B Y t , B trư ng B Tài chính th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i xem xét, thông qua các d án Pháp l nh này. 4. Th i gian t nay n h t năm không còn nhi u, Chính ph yêu c u các B , cơ quan, a phương c n rà soát và ti p t c ch o i u hành quy t li t, t p trung hoàn thành các công vi c, án tr ng tâm, tr ng i m liên quan n th c hi n các m c tiêu c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008. Các cơ quan, ơn v ti p t c Ny m nh c i cách các th t c hành chính, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; ch ng ng d ng công ngh thông tin trong ch o, i u hành gi m b t h i h p t p trung ông ngư i. Giao B Tài chính rà soát, ti p t c nghiên c u, c th hóa và ban hành thêm các quy nh v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - BQL Khu kinh t c a khNu QT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b)
Đồng bộ tài khoản