Nghị quyết số 272/2001/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 272/2001/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 272/2001/NQ-UBTVQH10 về trang phục đối với Hội thẩm Toà án nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 272/2001/NQ-UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 272/2001/NQ-UBTVQH10 Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2001 NGHN QUY T V TRANG PH C I V I H I TH M TOÀ ÁN NHÂN DÂN U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 6 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào i u 42 c a Lu t t ch c Toà án nhân dân; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp và Chánh án Toà án nhân dân t i cao t i T trình s 304/TTr-QLTA ngày 18/9/2001 QUY T NNH i u 1. H i thNm Toà án nhân dân các c p ư c c p trang ph c s d ng theo niên h n g m có: - Qu n áo thu ông: 5 (năm) năm m t b ; - Qu n áo xuân hè: 5 (năm) năm hai b ; - Áo sơ mi dài tay: 5 (năm) năm hai chi c; - Cà v t: 5 (năm) năm hai chi c; - Gi y da: 5 (năm) năm hai ôi; - Bít t t: 1 (m t) năm m t ôi. i u 2. 1. Hình th c, màu s c trang ph c c a H i thNm Toà án nhân dân các c p do B trư ng B Tư pháp th ng nh t v i Chánh án Toà án nhân dân t i cao quy nh. 2. Trang ph c i v i H i thNm nhân dân theo quy nh v trang ph c i v i Quân i nhân dân Vi t Nam. i u 3. Khi th c hi n nhi m v H i thNm Toà án nhân dân ph i m c trang ph c ư c c p theo quy nh.
  2. i u 4. Chính ph , Toà án nhân dân t i cao trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản