Nghị quyết số 28/2008/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 28/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 28/2008/QH12 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 28/2008/QH12

  1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 28/2008/QH12 Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A QU C H I NĂM 2009 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i; Trên cơ s xem xét ngh c a H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T trình c a y ban Thư ng v Qu c h i và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, QUY T NGHN i u 1. Qu c h i ti n hành giám sát t i cao các n i dung sau ây: 1. T i kỳ h p th năm: 1.1. Xem xét báo cáo b sung c a Chính ph v ánh giá k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2008; tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c nh ng tháng u năm 2009 và các báo cáo khác c a các cơ quan h u quan theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. Ch t v n m t s thành viên Chính ph , Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao v ho t ng ch o, i u hành thu c lĩnh v c ph trách. 1.3. Giám sát chuyên Vi c th c hi n chính sách pháp lu t v qu n lý ch t lư ng v sinh, an toàn th c phNm. 2. T i kỳ h p th sáu: 2.1. Xem xét các báo cáo c a Chính ph v tình hình th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010; phân b ngân sách trung ương và b sung ngân sách a phương năm 2010; các báo cáo công tác c a các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các báo cáo khác c a các cơ quan h u quan theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 2.2. Ch t v n m t s thành viên Chính ph và Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao v ho t ng ch o, i u hành thu c lĩnh v c ph trách. 2.3. Giám sát chuyên Vi c th c hi n chính sách pháp lu t v qu n lý, s d ng v n, tài s n nhà nư c t i các t p oàn, t ng công ty nhà nư c. i u 2. Trên cơ s n i dung ho t ng giám sát t i cao c a Qu c h i và căn c vào nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, y ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i ch ng xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình giám sát c a mình; có k ho ch chi ti t cho t ng quý, tháng ph c v vi c ch o, i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát; th c hi n công tác t ng h p, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Căn c vào các n i dung t i i u 1, i u 2 c a Ngh quy t này và tình hình, i u ki n th c t , các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i ch ng l a ch n n i dung xây d ng chương trình, ti n hành ho t ng giám sát và báo cáo k t qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Giao y ban thư ng v Qu c h i t ch c th c hi n Ngh quy t v chương trình ho t ng giám sát c a Qu c h i năm 2009; ch o, i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i; hư ng d n các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong vi c th c hi n ho t ng giám sát; ch o nghiên c u c i ti n, i m i phương th c ho t ng nâng cao ch t lư ng, hi u qu giám sát; ch o vi c theo dõi, ôn c, t ng h p k t qu gi i quy t các ki n ngh giám sát. i u 5. Các cơ quan, t ch c trung ương và a phương có liên quan có trách nhi m h p tác ch t ch v i các cơ quan c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i trong ho t ng giám sát; báo cáo và cung c p y , k p th i, chính xác nh ng thông tin, tài li u c n thi t theo yêu c u c a cơ quan ti n hành giám sát; th c hi n các ki n ngh và báo cáo k t qu th c hi n v i các cơ quan ti n hành giám sát. i u 6. y ban thư ng v Qu c h i, xem xét báo cáo t ng h p k t qu ho t ng giám sát c a các cơ quan c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i 6 tháng và c năm; t ng h p và báo cáo k t qu vi c th c hi n chương trình giám sát t i kỳ h p cu i năm c a Qu c h i. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th tư thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2008. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản