Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
964
lượt xem
89
download

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 30a/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH H TR GI M NGHÈO NHANH VÀ B N V NG I V I 61 HUY N NGHÈO Xóa ói gi m nghèo là ch trương l n c a ng và Nhà nư c ta nh m c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n cho ngư i nghèo, thu h p kho ng cách v trình phát tri n gi a các vùng, a bàn và gi a các dân t c, nhóm dân cư. Thành t u xóa ói gi m nghèo trong nh ng năm qua ã góp ph n tăng trư ng kinh t b n v ng và th c hi n công b ng xã h i, ư c c ng ng qu c t ánh giá cao. Tuy nhiên, k t qu gi m nghèo chưa v ng ch c, chênh l ch giàu – nghèo gi a các vùng, nhóm dân cư chưa ư c thu h p, c bi t là nh ng huy n có t l h nghèo cao. Theo s li u th ng kê c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i n cu i năm 2006, c nư c có 61 huy n (g m 797 xã và th tr n) thu c 20 t nh có t l h nghèo trên 50%. ng và Nhà nư c ta ã có nhi u chính sách và dành nhi u ngu n l c ưu tiên phát tri n vùng này, nhưng m c chuy n bi n còn ch m, i s ng c a ng bào dân t c thi u s v n còn nhi u khó khăn, t l h nghèo cao g p 3,5 l n bình quân c nư c. Tình hình trên có nhi u nguyên nhân, nhưng ch y u là do các huy n này u n m vùng núi, a hình chia c t, di n tích t nhiên r ng, nhưng di n tích t canh tác ít; i u ki n th i ti t không thu n l i, thư ng xuyên x y ra lũ quét, lũ ng; dân s g m 2,4 tri u ngư i, trong ó trên 90% là ng bào dân t c thi u s , s ng phân tán, thu nh p th p (bình quân 2,5 tri u ng/ngư i/năm) ch y u t nông nghi p nhưng trình s n xu t còn l c h u; cơ s h t ng v a thi u, v a kém; thu ngân sách trên a bàn m i huy n bình quân 3 t ng/năm. Các ngu n h tr c a Nhà nư c còn phân tán, thi u ng b , hi u qu th p, chưa h tr úng m c cho phát tri n s n xu t; i ngũ cán b cơ s còn y u và thi u cán b khoa h c, k thu t; chưa thu hút ư c các doanh nghi p u tư phát tri n kinh t - xã h i. Bên c nh ó, tư tư ng l i, trông ch vào s u tư, h tr c a Nhà nư c m t b ph n cán b và dân cư còn n ng nên ã h n ch phát huy n i l c và s n l c vươn lên. ti p t c Ny m nh công cu c xóa ói gi m nghèo, t i phiên h p ngày 18 tháng 11 năm 2008, Chính ph ã th o lu n và quy t ngh v vi c tri n khai th c hi n Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n thu c 20 t nh có s h nghèo trên 50% (sau ây g i t t là Chương trình h tr các huy n nghèo) như sau: Ph n 1. QUAN I M, M C TIÊU I. QUAN I M 1. Xóa ói gi m nghèo là ch trương l n, nh t quán c a ng, Nhà nư c và là s nghi p c a toàn dân. Ph i huy ng ngu n l c c a Nhà nư c, c a xã h i và c a ngư i dân khai thác có hi u qu ti m năng, l i th c a t ng a phương, nh t là s n xu t lâm nghi p, nông nghi p xóa ói gi m nghèo, phát tri n kinh t - xã h i b n v ng. Cùng v i s u tư, h tr c a Nhà nư c và c ng ng xã h i, s n l c ph n u vươn lên thoát nghèo c a ngư i nghèo, h nghèo là nhân t quy t nh thành công c a công cu c xóa ói gi m nghèo. 2. Công cu c gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i các huy n nghèo là nhi m v chính tr tr ng tâm hàng u, t dư i s lãnh o tr c ti p c a c p y ng, s ch o sâu sát, c th và ng b c a các
  2. c p chính quy n, s ph i h p tích c c c a M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân; ng th i, ph i phát huy vai trò làm ch c a ngư i dân t khâu xây d ng k ho ch, n t ch c th c hi n, giám sát, ánh giá hi u qu c a Chương trình. 3. Cùng v i vi c ti p t c th c hi n các chính sách gi m nghèo chung trong c nư c, Trung ương t p trung huy ng các ngu n l c u tư, h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. Căn c vào tinh th n c a Ngh quy t này, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch n thêm m t s huy n nghèo khác trên a bàn, nh t là các huy n có ng bào dân t c thi u s s ng t p trung huy ng ngu n l c c a a phương u tư h tr các huy n này gi m nghèo nhanh và phát tri n b n v ng. II. M C TIÊU 1. M c tiêu t ng quát T o s chuy n bi n nhanh hơn v i s ng v t ch t, tinh th n c a ngư i nghèo, ng bào dân t c thi u s thu c các huy n nghèo, b o m n năm 2020 ngang b ng các huy n khác trong khu v c. H tr phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p b n v ng, theo hư ng s n xu t hàng hóa, khai thác t t các th m nh c a a phương. Xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i phù v i c i m c a t ng huy n; chuy n i cơ c u kinh t và các hình th c t ch c s n xu t có hi u qu theo quy ho ch; xây d ng xã h i nông thôn n nh, giàu b n s c văn hóa dân t c; dân trí ư c nâng cao, môi trư ng sinh thái ư c b o v ; b o m v ng ch c an ninh, qu c phòng. 2. M c tiêu c th n năm 2010 Gi m t l h nghèo xu ng dư i 40% (theo chuNn nghèo quy nh t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 8 tháng 7 năm 2005); cơ b n không còn h dân nhà t m; cơ b n hoàn thành vi c giao t, giao r ng; tr c p lương th c cho ngư i dân nh ng nơi không có i u ki n t ch c s n xu t, khu v c giáp biên gi i b o m i s ng. T o s chuy n bi n bư c u trong s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, kinh t nông thôn và nâng cao i s ng nhân dân trên cơ s Ny m nh phát tri n nông nghi p, b o v và phát tri n r ng, Ny m nh m t bư c xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn; tăng cư ng nghiên c u và chuy n giao ti n b khoa h c – k thu t, t o bư c t phá trong ào t o nhân l c; tri n khai m t bư c chương trình xây d ng nông thôn m i; t l lao ng nông thôn qua ào t o, t p hu n, hu n luy n t trên 25%. 3. M c tiêu c th n năm 2015. Gi m t l h nghèo xu ng m c ngang b ng m c trung bình c a t nh. Tăng cư ng năng l c cho ngư i dân và c ng ng phát huy hi u qu các công trình cơ s h t ng thi t y u ư c u tư, t ng bư c phát huy l i th v a lý, khai thác hi u qu tài nguyên thiên nhiên; bư c u phát tri n s n xu t theo hư ng s n xu t hàng hóa quy mô nh và v a, ngư i dân ti p c n ư c các d ch v s n xu t và th trư ng tiêu th s n phNm m t cách thu n l i; lao ng nông nghi p còn dư i 60% lao ng xã h i; t l lao ng nông thôn qua ào t o, t p hu n, hu n luy n t trên 40%. 4. M c tiêu c th n năm 2020 Gi m t l h nghèo xu ng m c ngang b ng m c trung bình c a khu v c. Gi i quy t cơ b n v n s n xu t, vi c làm, thu nh p nâng cao i s ng c a dân cư các huy n nghèo g p 5 – 6 l n so v i hi n nay. Lao ng nông nghi p còn kho ng 50% lao ng xã h i, t l lao ng nông thôn qua ào t o, t p hu n, hu n luy n t trên 50%; s xã t tiêu chuNn nông thôn m i kho ng 50%. Phát tri n ng b k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn, trư c h t là h th ng th y l i b o m tư i tiêu ch ng cho toàn b di n tích t lúa có th tr ng 2 v , m r ng di n tích tư i cho rau màu, cây công nghi p; b o m giao thông thông su t 4 mùa t i h u h t các xã và cơ b n có ư ng ô tô t i các thôn, b n ã ư c quy ho ch; cung c p i n sinh ho t cho h u h t dân cư; b o m cơ b n i u ki n h c t p; ch a b nh, sinh ho t văn hóa, tinh th n, gi gìn b n s c văn hóa dân t c. Ph n 2.
  3. CƠ CH , CHÍNH SÁCH, GI I PHÁP H TR GI M NGHÈO I. TI P T C TH C HI N CÁC CH , CHÍNH SÁCH HI N HÀNH v h tr tr c ti p cho ngư i nghèo các huy n nghèo có s a i, b sung theo hư ng m r ng i tư ng th hư ng và nâng m c h tr , m c u tư. II. M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH, GI I PHÁP C THÙ I V I CÁC HUY N NGHÈO A. H TR S N XU T, T O VI C LÀM, TĂNG THU NH P 1. Chính sách h tr thông qua khoán chăm sóc, b o v r ng, giao r ng và giao t tr ng r ng s n xu t: a) H gia ình nh n khoán chăm sóc, b o v r ng (r ng c d ng, r ng phòng h , r ng t nhiên là r ng s n xu t có tr lư ng giàu, trung bình nhưng óng c a r ng) ư c hư ng ti n khoán chăm sóc, b o v r ng 200.000 ng/ha/năm; b) H gia ình ư c giao r ng s n xu t (các lo i r ng sau khi quy ho ch l i là r ng s n xu t, nhưng không thu c lo i r ng ư c khoán chăm sóc, b o v nêu t i i m a) và giao t tr ng r ng s n xu t theo quy ho ch, ư c hư ng các chính sách sau: - ư c hư ng toàn b s n phNm trên di n tích r ng s n xu t ư c giao và tr ng; - ư c h tr l n u gi ng cây lâm nghi p theo quy trình tr ng r ng s n xu t t 02-05 tri u ng/ha (m c h tr c th căn c giá gi ng c a t ng a phương do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh); c) i v i h nghèo nh n khoán chăm sóc, b o v r ng, ư c giao r ng và giao t tr ng r ng s n xu t, ngoài chính sách ư c hư ng theo quy nh t i các i m a, b nêu trên còn ư c h tr : - ư c tr c p 15 kg g o/khNu/tháng trong th i gian chưa t túc ư c lương th c (th i gian tr c p g o do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh, nhưng t i a không quá 7 năm); - ư c h tr 05 tri u ng/ha/h t n d ng t o t s n xu t lương th c trong khu v c di n tích nh n khoán chăm sóc, b o v , r ng và t ư c giao tr ng r ng s n xu t; - Ngân sách nhà nư c h tr 50% lãi su t ti n vay t i ngân hàng thương m i nhà nư c tr ng r ng s n xu t. 2. Chính sách h tr s n xu t a) B trí kinh phí cho rà soát, xây d ng quy ho ch s n xu t nông, lâm, ngư nghi p và chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi phù h p v i i u ki n c th c a t ng huy n, xã, nh t là nh ng nơi có i u ki n t nhiên kh c nghi t, thư ng xuyên b thiên tai; b) i v i vùng còn t có kh năng khai hoang, ph c hóa ho c t o ru ng b c thang s n xu t nông nghi p ư c h tr 10 tri u ng/ha khai hoang; 05 tri u ng/ha ph c hóa; 10 tri u ng/ha ru ng b c thang; c) H tr m t l n toàn b ti n mua gi ng, phân bón cho vi c chuy n i cây tr ng, v t nuôi có giá tr kinh t cao; ưu tiên h tr tr ng lúa lai, ngô lai; d. Ngân sách nhà nư c h tr 50% lãi su t ti n vay t i ngân hàng thương m i nhà nư c phát tri n s n xu t nông nghi p, u tư cơ s ch bi n, b o qu n và tiêu th nông s n;
  4. ) i v i h nghèo, ngoài chính sách ư c hư ng theo quy nh t i kho n 1, các i m a, b, c, d kho n 2 còn ư c h tr phát tri n chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n và phát tri n ngành ngh : - ư c vay v n t i a 05 tri u ng/h v i lãi su t 0% (m t l n) trong th i gian 2 năm mua gi ng gia súc (trâu, bò, dê) ho c gi ng gia c m chăn nuôi t p trung ho c gi ng th y s n; h tr m t l n: 01 tri u ng/h làm chu ng tr i chăn nuôi ho c t o di n tích nuôi tr ng th y s n và 02 tri u ng/ha mua gi ng tr ng c n u chăn nuôi gia súc; - H tr 100% ti n v c xin tiêm phòng các d ch b nh nguy hi m i v i gia súc, gia c m; - i v i h không có i u ki n chăn nuôi mà có nhu c u phát tri n ngành ngh ti u, th công nghi p t o thu nh p ư c vay v n t i a 05 tri u ng/h , v i lãi su t 0% (m t l n). 3. i v i h nghèo thôn, b n vùng giáp biên gi i trong th i gian chưa t túc ư c lương th c thì ư c h tr 15 kg g o/khNu/tháng. 4. Tăng cư ng, h tr cán b khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, d ch v b o v th c v t, thú y, v sinh an toàn th c phNm cho các huy n nghèo xây d ng các trung tâm khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư thành nh ng trung tâm chuy n giao khoa h c k thu t, công ngh và d ch v thúc Ny phát tri n s n xu t trên a bàn. B trí kinh phí khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư cao g p 2 l n so v i m c bình quân chung các huy n khác; h tr 100% gi ng, v t tư cho xây d ng mô hình khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư; ngư i dân tham gia ào t o, hu n luy n ư c c p tài li u, h tr 100% ti n ăn , i l i và 10.000 ng/ngày/ngư i; m i thôn, b n ư c b trí ít nh t m t su t tr c p khuy n nông (g m c khuy n nông, lâm, ngư) cơ s . 5. Khuy n khích, h tr các doanh nghi p, h p tác xã, trang tr i u tư s n xu t, ch bi n, kinh doanh trên a bàn huy n nghèo: a) ư c hư ng các i u ki n thu n l i và ưu ãi cao nh t theo quy nh hi n hành c a nhà nư c; b) i v i cơ s ch bi n nông, lâm, th y s n u tư trên a bàn các huy n nghèo ư c ngân sách nhà nư c h tr 50% lãi su t ti n vay t i ngân hàng thương m i nhà nư c. 6. H tr m i huy n 100 tri u ng/năm xúc ti n thương m i, qu ng bá, gi i thi u s n phNm, nh t là nông, lâm, th y c s n c a a phương; thông tin th trư ng cho nông dân. 7. Khuy n khích, t o i u ki n và có chính sách ưu ãi thu hút các t ch c, nhà khoa h c tr c ti p nghiên c u, ng d ng, chuy n giao ti n b khoa h c công ngh a bàn, nh t là vi c tuy n ch n, chuy n giao gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi cho s n xu t các huy n nghèo. 8. Chính sách xu t khNu lao ng: h tr ào t o ngh , ào t o ngo i ng , b i dư ng văn hóa, ào t o nh hư ng (bao g m c ăn, , i l i, trang c p ban u, chi phí làm th t c và cho vay v n ưu ãi) … lao ng các huy n nghèo tham gia xu t khNu lao ng; ph n u m i năm ưa kho ng 7.500 – 8.000 lao ng các huy n nghèo i làm vi c ngoài nư c (bình quân 10 lao ng/xã). B. CHÍNH SÁCH GIÁO D C, ÀO T O, D Y NGH , NÂNG CAO DÂN TRÍ 1. Chính sách giáo d c, ào t o, nâng cao m t b ng dân trí: b trí giáo viên cho các huy n nghèo; h tr xây d ng nhà “bán trú dân nuôi”, nhà cho giáo viên các thôn, b n; xây d ng trư ng Dân t c n i trú c p huy n theo hư ng liên thông v i các c p h c huy n (có c h ph thông trung h c n i trú) áp ng nhu c u ào t o ngu n cán b t i ch cho các huy n nghèo; tăng cư ng, m r ng chính sách ào t o ưu ãi theo hình th c c tuy n và theo a ch cho h c sinh ngư i dân t c thi u s , ưu tiên các chuyên ngành nông nghi p, lâm nghi p, y t , k ho ch hóa gia ình, ào t o giáo viên thôn, b n, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t. 2. Tăng cư ng d y ngh g n v i t o vi c làm: u tư xây d ng m i huy n 01 cơ s d y ngh t ng h p ư c hư ng các chính sách ưu ãi, có nhà n i trú cho h c viên t ch c d y ngh t i ch cho lao
  5. ng nông thôn v s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, ngành ngh phi nông nghi p; d y ngh t p trung ưa lao ng nông thôn i làm vi c t i các doanh nghi p và xu t khNu lao ng. 3. Chính sách ào t o cán b t i ch : ào t o i ngũ cán b chuyên môn, cán b y t cơ s cho con em các huy n nghèo t i các trư ng ào t o c a B Qu c phòng; ưu tiên tuy n ch n quân nhân hoàn thành nghĩa v quân s là ngư i c a a phương ào t o, b sung cán b cho a phương. 4. Chính sách ào t o, nâng cao năng l c cho i ngũ cán b cơ s : t ch c t p hu n, ào t o ng n h n, dài h n cho i ngũ cán b cơ s thôn, b n, xã, huy n v ki n th c qu n lý kinh t - xã h i; xây d ng và qu n lý chương trình, d án; k năng xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch. 5. Tăng cư ng ngu n l c th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình. Ny m nh công tác truy n thông, v n ng k t h p cung c p các d ch v k ho ch hóa gia ình nâng cao ch t lư ng dân s c a các huy n nghèo. C. CHÍNH SÁCH CÁN B I V I CÁC HUY N NGHÈO 1. Th c hi n chính sách luân chuy n và tăng cư ng cán b t nh, huy n v xã m nh n các cương v lãnh o ch ch t t ch c tri n khai th c hi n cơ ch , chính sách i v i các huy n nghèo; th c hi n ch tr c p ban u i v i cán b thu c di n luân chuy n; có ch ti n lương, ph c p và chính sách b nhi m, b trí công tác sau khi hoàn thành nhi m v . 2. Có chính sách h tr và ch ãi ng th a áng thu hút khuy n khích trí th c tr v tham gia t công tác t i các xã thu c huy n nghèo. D. CHÍNH SÁCH, CƠ CH U TƯ CƠ S H T NG C THÔN, B N, XÃ VÀ HUY N 1. Ny nhanh th c hi n quy ho ch các i m dân cư nh ng nơi có i u ki n và nh ng nơi thư ng x y ra thiên tai; nâng cao hi u qu u tư. 2. S d ng ngu n v n u tư phát tri n trong cân i ngân sách hàng năm (bao g m v n cân i ngân sách a phương và h tr t ngân sách trung ương), v n trái phi u Chính ph , v n t các chương trình, d án, v n ODA ưu tiên u tư cho các công trình h t ng kinh t - xã h i sau ây: a) i v i c p huy n: trư ng trung h c ph thông; trư ng Dân t c n i trú huy n (bao g m c nhà cho h c sinh) có quy mô áp ng nhu c u h c t p c a con em ng bào dân t c thi u s trên a bàn; cơ s d y ngh t ng h p huy n (bao g m c nhà cho h c viên); b nh vi n huy n, b nh vi n khu v c, trung tâm y t d phòng huy n t tiêu chuNn; trung tâm d ch v t ng h p v nông, lâm, ngư nghi p; các công trình th y l i quy mô c p huy n, liên xã; ư ng giao thông t t nh n huy n, t trung tâm huy n t i xã, liên xã; các trung tâm c m xã; b) i v i c p xã và dư i xã: u tư các công trình h t ng cơ s thi t y u (g m c kinh phí s a ch a, nâng c p, duy tu, b o dư ng các công trình ã ư c u tư) t t c các xã trên a bàn huy n (tr th tr n), bao g m: trư ng h c (l p h c, trư ng h c, k c trư ng m m non, l p m u giáo, nhà bán trú dân nuôi, nhà cho giáo viên); tr m y t xã t tiêu chuNn (g m c nhà cho nhân viên y t ); ư ng giao thông liên thôn, b n, ư ng vào các khu kinh t , s n xu t t p trung (g m c c u, c ng); th y l i ph c v tư i và tiêu cho s n xu t nông nghi p (kênh mương n i ng và th y l i nh ); i n ph c v s n xu t và dân sinh; công trình nư c sinh ho t (t p trung ho c phân tán, ào gi ng, xây b ); ch trung tâm xã; tr m chuy n ti p phát thanh xã; nhà văn hóa xã, thôn, b n; x lý ch t th i, t o m t b ng các c m công nghi p, làng ngh . III. CƠ CH TH C HI N 1. Th tư ng Chính ph quy t nh các m c h tr và khi c n thi t s a i các m c h tr quy nh trong Ngh quy t này cho phù h p v i tình hình th c t t ng giai o n.
  6. 2. i v i nh ng a bàn và nh ng i tư ng thu c 61 huy n nghèo, n u ang ư c hư ng các chính sách ưu ãi khác không trùng v i các chính sách quy nh t i Ngh quy t này thì ti p t c hư ng các chính sách ó; n u trùng v i các chính sách trong Ngh quy t này nhưng v i m c ưu ãi khác nhau thì hư ng theo m c ưu ãi cao nh t. T t c các xã thu c các huy n nghèo u ư c hư ng các cơ ch , chính sách quy nh như i v i xã c bi t khó khăn thu c Chương trình 135 giai o n II. 3. Giao cho y ban nhân dân c p huy n căn c nh hư ng cơ ch , chính sách h tr gi m nghèo chung, xu t phát t nhu c u th c t c a ngư i dân t ng thôn, b n, xã và căn c vào ngu n l c t các chương trình, d án trên a bàn quy t nh b trí u tư c th , b o m u tư ng b và hi u qu . 4. Ban hành các quy nh v u tư, u th u, cơ ch tài chính phù h p v i c thù và năng l c t ch c th c hi n các huy n nghèo; nh ng công trình quy mô nh c p thôn, b n giao cho các t , i, h i, nhóm thôn, b n t ch c th c hi n; ph i b o m s d ng ti t ki m, hi u qu v n u tư ng th i xây d ng cơ ch thông thoáng, d làm, d th c hi n t o i u ki n cho c ng ng và ngư i dân tham gia th c hi n, tăng thu nh p. 5. Ngu n v n c a Chương trình g m v n ngân sách nhà nư c, v n ODA, trái phi u Chính ph , v n tín d ng u tư, v n óng góp c a doanh nghi p và dân cư, v n th c hi n các chương trình, d án hi n hành ư c ghi trong k ho ch hàng năm và 5 năm. Vi c phân b v n th c hi n theo nhu c u th c t và k ho ch ti n , th c hi n nêu trong án huy n nghèo ã ư c phê duy t. Ph n 3. T CH C TH C HI N I. CÁC B , CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG A. NHI M V CHUNG 1. Căn c Ngh quy t này, các B , ngành theo ch c năng c a mình xây d ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các văn b n quy nh c th và t ch c th c hi n, hư ng d n các huy n xây d ng án gi m nghèo b n v ng trên a bàn trong tháng 02 năm 2009. 2. Các B ưu tiên ngu n l c t các chương trình, d án thu c ph m vi qu n lý u tư hoàn thành trư c các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i cho các huy n nghèo. 3. Giao cho Ban Ch o th c hi n t các Chương trình gi m nghèo hư ng d n, ch o, theo dõi, ki m tra, ánh giá ti n và nh kỳ hàng năm báo cáo Chính ph k t qu th c hi n Chương trình. B. NHI M V C TH 1. B Lao ng – Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c các Chương trình gi m nghèo, ch trì, ph i h p v i các B liên quan t ch c th c hi n, theo dõi, ánh giá hi u qu c a Chương trình; xây d ng án xu t khNu lao ng; trình, ban hành chính sách h tr h c ngh và xu t khNu lao ng các huy n nghèo; ch o ưu tiên u tư các cơ s d y ngh , t ch c ào t o ngh g n v i vi c làm và xu t khNu lao ng. 2. B K ho ch và u tư: ch trì, ph i h p v i Ban Ch o th c hi n các Chương trình gi m nghèo thành l p các t công tác liên ngành thNm tra các án c a 61 huy n nghèo trong quý I năm 2009; ch trì, ph i h p v i các B liên quan nghiên c u, s a i, b sung các quy nh c a pháp lu t v u tư, u th u phù h p v i c thù và năng l c t ch c th c hi n các huy n nghèo; ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i v n u tư phát tri n hàng năm cho các huy n nghèo.
  7. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các B liên quan phân b v n s nghi p cho các huy n nghèo; nghiên c u, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan s a i cơ ch tài chính phù h p v i tình hình c thù và năng l c t ch c th c hi n các huy n nghèo. 4. y ban Dân t c ch trì, ch o, tri n khai t ch c th c hi n và xây d ng, s a i, b sung các chính sách hi n hành theo hư ng nâng cao nh m c các chương trình, chính sách dân t c hi n có (Chương trình 135, trung tâm c m xã, Quy t nh s 134/2004/Q -TTg, Quy t nh s 32/2007/Q -TTg, Quy t nh s 33/2007/Q -TTg, chính sách tr giá tr cư c và án phát tri n ngu n nhân l c vùng ng bào dân t c thi u s ) ng th i b sung thêm cơ ch , chính sách c thù cho 61 huy n nghèo trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B liên quan ch o, hư ng d n vi c quy ho ch s n xu t các huy n nghèo; quy ho ch b trí dân cư; chính sách h tr phát tri n s n xu t trên a bàn các huy n nghèo; hư ng d n th c hi n các cơ ch , chính sách ã có, nh t là các chính sách v s n xu t nông, lâm, ngư k t h p. 6. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Công an, B Y t và các a phương liên quan t ch c ào t o, t p hu n nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho y, bác sĩ, cán b y t cơ s cho các xã thu c huy n nghèo, xây d ng tr m xá quân dân y k t h p; ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh v n ng thanh niên, trí th c tr tình nguy n n công tác t i các xã thu c huy n nghèo, các khu kinh t - qu c phòng, t o ngu n cán b cho a phương; ch o l c lư ng B i Biên phòng, các oàn kinh t qu c phòng, các l c lư ng an ninh tham gia xây d ng các công trình h t ng; xây d ng trư ng ngh ào t o ngh iv ib i xu t ngũ và lao ng c a a phương; t ch c các ho t ng văn hóa, văn ngh , giúp dân xây d ng n p s ng m i, b o m an ninh tr t t và an toàn xã h i trên a bàn. 7. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B nghiên c u, s a i pháp lu t v xây d ng phù h p v i c thù và năng l c t ch c th c hi n các huy n nghèo; cùng v i y ban Trung ương M t tr t T qu c Vi t Nam ch o, hư ng d n, b trí v n gi i quy t cơ b n nhu c u nhà cho h nghèo, ng bào dân t c thi u s t nay n năm 2010 trên a bàn các huy n nghèo. 8. B Giao thông v n t i rà soát, b sung, hoàn thi n quy nh quy ho ch phát tri n giao thông trên a bàn các huy n; ưu tiên b trí ngu n v n u tư các tuy n ư ng qu c l , t nh l và ư ng giao thông n trung tâm xã ph c v phát tri n kinh t và i s ng trên a bàn các huy n nghèo. 9. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B liên quan trình, ban hành chính sách ưu ãi i v i giáo viên, h c sinh; ch o ưu tiên b trí ngu n v n trái phi u Chính ph n năm 2010 cơ b n hoàn thành u tư xây d ng cơ s v t ch t các trư ng h c t tiêu chuNn. 10. B Y t ch trì, ph i h p v i các B liên quan trình, ban hành chính sách ưu ãi v y t ; ch o b trí ngu n v n trái phi u Chính ph n năm 2010 hoàn thành d án u tư xây d ng b nh vi n huy n và b nh vi n a khoa khu v c, các tr m y t xã t chuNn qu c gia; tăng cư ng ch o công tác dân s và k ho ch hóa gia ình nâng cao ch t lư ng dân s . 11. B N i v ch trì, ph i h p v i các B liên quan trình, ban hành chính sách luân chuy n, tăng cư ng cán b ch ch t cho các xã thu c huy n nghèo; chính sách ưu ãi, khuy n khích thu hút trí th c tr , cán b chuyên môn k thu t v làm vi c t i các xã c a các huy n nghèo. 12. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B liên quan trình, ban hành chính sách tín d ng ưu ãi i v i các h nghèo, h s n xu t kinh doanh và các doanh nghi p, h p tác xã, trang tr i u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh trên các a bàn huy n nghèo. 13. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B liên quan trình, ban hành chính sách khuy n công, chính sách thu hút u tư phát tri n các ngành công nghi p và hư ng d n xúc ti n thương m i, qu ng bá, gi i thi u s n phNm c a các huy n nghèo.
  8. 14. B Khoa h c và Công ngh xu t các cơ ch , chính sách chuy n giao công ngh , nghiên c u phát tri n các lo i cây tr ng, v t nuôi có hi u qu , phù h p v i i u ki n c thù c a t ng a phương. 15. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các B liên quan trình, ban hành chính sách h tr pháp lý cho ngư i nghèo, ng bào dân t c thi u s nh m nâng cao nh n th c, hi u bi t pháp lu t. II. CÁC NA PHƯƠNG 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh có huy n nghèo, căn c Ngh quy t này t ch c phê duy t án c a các huy n nghèo; ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph ch o th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Chương trình, b trí v n u tư cho các huy n nghèo trong t ng m c v n ư c phê duy t; ch o xây d ng và phê duy t k ho ch hàng năm c a các huy n nghèo; hàng năm t ch c giám sát, ánh giá k t qu th c hi n, g i B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo Chính ph . 2. y ban nhân dân các huy n nghèo căn c vào m c tiêu, nhi m v , cơ ch chính sách, nh m c, tiêu chuNn c a Nhà nư c xây d ng án h tr gi m nghèo b n v ng trên a bàn trình c p có thNm quy n phê duy t; ch o xây d ng k ho ch hàng năm, t ng h p nhu c u t dư i lên, s p x p theo th t ưu tiên, trình y ban nhân dân t nh phê duy t; ch o và phê duy t k ho ch hàng năm c a c p xã; thành l p Ban Ch o c a huy n (g m lãnh o c p y, chính quy n, i di n các t ch c oàn th , doanh nghi p) ch o t ch c th c hi n án. 3. y ban nhân dân các xã xây d ng k ho ch hàng năm có s tham gia c a ngư i dân trình y ban nhân dân huy n phê duy t và t ch c th c hi n. III. NGHN Y BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM: ch trì, ph i h p v i các t ch c thành viên ch o các c p h i cơ s t ch c t t công tác tuyên truy n, v n ng h i viên và toàn dân hư ng ng, tham gia các cu c v n ng h tr giúp các huy n nghèo, gi m nghèo nhanh và b n v ng như phong trào ngày vì ngư i nghèo, phong trào toàn dân xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư …, xây d ng nông thôn m i; ng viên, khích l tính t ch c a ngư i dân vươn lên thoát nghèo. oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t ch c t t cu c v n ng phong trào thanh niên, trí th c tr tình nguy n n công tác t i các xã thu c huy n nghèo. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, các hi p h i ngành ngh ch trì t ch c v n ng các thành viên tham gia các phong trào nh n u, k t nghĩa h tr các huy n nghèo v phát tri n cơ s h t ng ph c v s n xu t, i s ng nhân dân, h tr ch bi n, tiêu th s n phNm, d y ngh , t o vi c làm …. Khuy n khích các T p oàn kinh t , các T ng công ty nhà nư c, m i ơn v nh n h tr , giúp ít nh t 01 huy n nghèo u tư cơ s h t ng; h tr s n xu t, chuy n giao k thu t; ào t o ngh mi n phí và nh n lao ng vào làm vi c tăng thu nh p cho h dân, góp ph n gi m nghèo nhanh và b n v ng. Các phương ti n thông tin i chúng có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n các ch trương, chính sách c a Nhà nư c v h tr thúc Ny gi m nghèo nhanh và b n v ng các huy n có t l nghèo cao, t o s ng thu n c a toàn xã h i trong vi c th c hi n m c tiêu gi m nghèo nư c ta. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  9. - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản