Nghị quyết số 31/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
104
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 31/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 31/2008/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 31/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 31/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V VI C XÉT DUY T I U CH NH QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T KỲ CU I C A T NH LONG AN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ð t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Long An (t trình s 3307/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008), c a B Tài nguyên và Môi trư ng (t trình s 37/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008), QUY T NGHN: Ði u 1. Xét duy t i u ch nh quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a t nh Long An v i các ch tiêu sau: 1. Di n tích, cơ c u các lo i t Th t Ch tiêu Hi n tr ng năm 2007 i u ch nh quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) T ng di n tích tt 449.240 100,00 449.240 100,00 nhiên 1 t nông nghi p 371.600 82,72 354.750 78,97 1.1 t s n xu t nông 300.563 66,90 278.988 62,10 nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng 285.661 264.457 năm 1.1.1.1 t tr ng lúa 250.640 233.795 1.1.1.1.1 t chuyên tr ng lúa 228.535 216.896 nư c 1.1.1.1.2 t tr ng lúa nư c còn 22.105 16.899 l i 1.1.1.2 t tr ng cây hàng 35.021 30.662 năm còn l i
  2. 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 14.902 14.531 1.2 t lâm nghi p 63.451 14,12 66.163 14,73 1.2.1 t r ng s n xu t 61.915 64.627 1.2.2 t r ng phòng h 1.536 1.536 1.3 t nuôi tr ng thu s n 7.366 1,64 9.381 2,09 1.4 t nông nghi p khác 219 0,05 219 0,05 2 t phi nông nghi p 74.417 16,57 93.862 20,89 2.1 t 17.760 3,95 19.343 4,31 2.1.1 t t i nông thôn 15.492 15.902 2.1.2 t t i ô th 2.268 3.441 2.2 t chuyên dùng 41.112 9,15 58.978 13,13 2.2.1 t tr s cơ quan, 462 586 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an 358 1.257 ninh 2.2.2.1 t qu c phòng 211 535 2.2.2.2 t an ninh 147 722 2.2.3 t s n xu t, kinh 6.970 18.006 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 5.178 14.333 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, 1.691 1.867 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng 2 2 khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u 99 1.804 xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công 33.322 39.129 c ng 2.2.4.1 t giao thông 10.750 13.373 2.2.4.2 t thu l i 19.946 20.004 2.2.4.3 t chuy n d n 5 279 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 163 625 2.2.4.5 t cơ s y t 86 180 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - 544 1.370
  3. ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th 105 986 thao 2.2.4.8 t ch 49 90 2.2.4.9 t có di tích, danh 114 277 th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t 1.560 1.945 th i 2.3 t tôn giáo, tín 195 0,04 195 0,04 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa 1.092 0,24 1.203 0,27 a 2.5 t sông, su i và m t 14.145 3,15 14.030 3,12 nư c chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p 112 0,02 112 0,02 khác 3 t chưa s d ng 3.223 0,72 627 0,14 2. Di n tích chuy n m c ích s d ng t Di n tích Th t Ch tiêu (ha) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p 19.435 1.1 t s n xu t nông nghi p 18.592 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 17.602 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 8.877 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 990 1.2 t lâm nghi p 603 1.2.1 t r ng s n xu t 603 1.3 t nuôi tr ng thu s n 240 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông 2 2.762 nghi p t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t tr ng cây lâu 2.1 609 năm 2.2 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t lâm nghi p 1.000 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t nuôi tr ng thu 2.3 1.153 s n 3 t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang t 90
  4. 3.1 t chuyên dùng 66 Trong ó: t có m c ích công c ng 66 3.2 t sông, su i và m t nư c chuyên dùng 24 3. Di n tích t ph i thu h i Di n tích Th t Lo i t ph i thu h i (ha) T ng 19.645 1 t nông nghi p 18.633 1.1 t s n xu t nông nghi p 17.790 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 16.824 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 8.676 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 966 1.2 t lâm nghi p 603 Trong ó: t r ng s n xu t 603 1.3 t nuôi tr ng thu s n 240 2 t phi nông nghi p 1.012 2.1 t 110 Trong ó: t t i nông thôn 110 2.2 t chuyên dùng 779 Trong ó: t có m c ích công c ng 779 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 9 2.4 t sông, su i và m t nư c chuyên dùng 115 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích Di n tích t chưa s d ng ưa Th t M c ích s d ng vào s d ng trong kỳ i u ch nh quy ho ch (ha) 1 t nông nghi p 2.585 1.1 t lâm nghi p 2.314 Trong ó: t r ng s n xu t 2.314 1.2 t nuôi tr ng thu s n 271 2 t phi nông nghi p 140 2.1 t 131
  5. Trong ó: t t i ô th 131 2.2 t chuyên dùng 9 Trong ó: t có m c ích công c ng 9 (V trí các lo i t trong i u ch nh quy ho ch s d ng t ư c th hi n trên b n i u ch nh quy ho ch s d ng t n năm 2010, t l 1/100.000 do y ban nhân dân t nh Long An xác l p ngày 17 tháng 6 năm 2008). i u 2. Xét duy t k ho ch s d ng t kỳ cu i c a t nh Long An v i các ch tiêu sau: 1. Ch tiêu di n tích các lo i t Th t Ch tiêu Hi n tr ng Chia theo năm năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 T ng di n tích tt 449.240 449.240 449.240 449.240 nhiên 1 t nông nghi p 371.600 367.500 362.277 354.750 1.1 t s n xu t nông 300.563 294.796 288.428 278.988 nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng 285.661 279.769 273.494 264.457 năm 1.1.1.1 t tr ng lúa 250.640 245.817 240.859 233.795 1.1.1.1.1 t chuyên tr ng lúa 228.535 224.892 221.685 216.896 nư c 1.1.1.1.2 t tr ng lúa nư c còn 22.105 20.925 19.175 16.899 l i t tr ng cây hàng 1.1.1.2 35.021 33.952 32.635 30.662 năm còn l i 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 14.902 15.027 14.934 14.531 1.2 t lâm nghi p 63.451 64.443 65.064 66.163 1.2.1 t r ng s n xu t 61.915 62.906 63.528 64.627 1.2.2 t r ng phòng h 1.536 1.536 1.536 1.536 1.3 t nuôi tr ng thu s n 7.366 8.043 8.566 9.381 1.4 t nông nghi p khác 219 219 219 219 2 t phi nông nghi p 74.417 79.296 85.197 93.862 2.1 t 17.760 18.244 18.918 19.343 2.1.1 t t i nông thôn 15.492 15.975 16.048 15.902
  6. 2.1.2 t t i ô th 2.268 2.270 2.871 3.441 2.2 t chuyên dùng 41.112 45.474 50.779 58.978 2.2.1 t tr s cơ quan, 462 472 541 586 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an 358 358 358 1.257 ninh 2.2.2.1 t qu c phòng 211 211 211 535 2.2.2.2 t an ninh 147 147 147 722 2.2.3 t s n xu t, kinh 6.970 9.438 12.042 18.006 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 5.178 7.073 8.955 14.333 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, 1.691 1.711 1.856 1.867 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng 2 2 2 2 khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u 99 652 1.228 1.804 xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công 33.322 35.205 37.838 39.129 c ng 2.2.4.1 t giao thông 10.750 12.370 12.740 13.373 2.2.4.2 t thu l i 19.946 20.101 20.159 20.004 2.2.4.3 t chuy n d n 5 5 5 279 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 163 198 464 625 2.2.4.5 t cơ s y t 86 99 172 180 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - 544 576 1.370 1.370 ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th 105 134 901 986 thao 2.2.4.8 t ch 49 49 49 90 2.2.4.9 t có di tích, danh 114 114 114 277 th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t 1.560 1.560 1.865 1.945 th i 2.3 t tôn giáo, tín 195 195 195 195 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa 1.092 1.135 1.134 1.203
  7. a 2.5 t sông, su i và m t 14.145 14.135 14.058 14.030 nư c chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p 112 112 112 112 khác 3 t chưa s d ng 3.223 2.443 1.766 627 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t Di n Phân theo t ng năm tích (ha) chuy n m c ích Th Ch tiêu s t Năm Năm Năm d ng trong 2008 2009 2010 kỳ k ho ch (ha) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p 19.435 4.875 5.901 8.659 1.1 t s n xu t nông nghi p 18.592 4.872 5.533 8.187 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 17.602 4.812 5.266 7.524 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 8.877 2.814 2.434 3.629 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 990 60 267 663 1.2 t lâm nghi p 603 3 260 340 Trong ó: t r ng s n xu t 603 3 260 340 1.3 t nuôi tr ng thu s n 240 108 132 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông 2 2.762 829 773 1.160 nghi p t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t tr ng cây 2.1 609 183 170 256 lâu năm 2.2 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t lâm nghi p 1.000 300 280 420 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t nuôi tr ng 2.3 1.153 346 323 484 thu s n t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang t 3 90 25 57 8 3.1 t chuyên dùng 66 25 33 8 Trong ó: t có m c ích công c ng 66 25 33 8 3.2 t sông, su i và m t nư c chuyên dùng 24 24
  8. 3. K ho ch thu h i t Di n tích Phân theo t ng năm (ha) c n thu Th Lo i t ph i thu h i h i trong Năm Năm Năm t kỳ k 2008 2009 2010 ho ch (ha) T ng di n tích thu h i 19.645 4.590 6.055 9.000 1 t nông nghi p 18.633 4.392 5.823 8.418 1.1 t s n xu t nông nghi p 17.790 4.389 5.455 7.946 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 16.824 4.337 5.188 7.299 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 8.676 2.660 2.426 3.590 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 966 52 267 647 1.2 t lâm nghi p 603 3 260 340 Trong ó: t r ng s n xu t 603 3 260 340 1.3 t nuôi tr ng thu s n 240 108 132 2 t phi nông nghi p 1.012 198 232 582 2.1 t ( t t i nông thôn) 110 23 15 72 2.2 t chuyên dùng 779 165 139 475 Trong ó: t có m c ích công c ng 779 165 139 475 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 9 1 8 t sông, su i và m t nư c chuyên 2.4 115 10 77 28 dùng 4. K ho ch ưa t chưa s d ng vào s d ng Di n tích t Phân theo t ng năm chưa s d ng (ha) Th M c ích s d ng ưa vào s t Năm Năm Năm d ng trong kỳ k ho ch (ha) 2008 2009 2010 1 t nông nghi p 2.585 775 678 1.132 1.1 t lâm nghi p 2.314 694 602 1.018 Trong ó: t r ng s n xu t 2.314 694 602 1.018 1.2 t nuôi tr ng thu s n 271 81 76 114
  9. 2 t phi nông nghi p 140 134 6 2.1 t ( t t i ô th ) 131 130 1 2.2 t chuyên dùng ( t công c ng) 9 4 5 Ði u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Ngh quy t này, y ban nhân dân t nh Long An có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t sau khi ư c xét duy t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Ch o y ban nhân dân các huy n, th xã ti n hành rà soát, i u ch nh quy ho ch s d ng t c a a phương cho phù h p v i i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a t nh ã ư c xét duy t. 3. Có các gi i pháp c th theo quy nh c a pháp lu t huy ng v n và các ngu n l c áp ng nhu c u v n u tư cho vi c th c hi n phương án i u ch nh quy ho ch s d ng t và k ho ch s d ng t c a T nh. 4. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t x lý k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t t ai. 5. Trong trư ng h p ph i i u ch nh các ch tiêu ch y u c a quy ho ch, k ho ch s d ng t thì y ban nhân dân t nh Long An trình Chính ph xem xét, quy t nh. Ði u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Long An, Th trư ng các B , ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và PTNT, Công thương, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Công an, Giáo d c và ào t o, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Thông tin và Truy n thông; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban nhân dân t nh Long An; - S Tài nguyên và Môi trư ng t nh Long An; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, TT T, V P, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5). A.
Đồng bộ tài khoản