Nghị quyết số 31/NQ-CP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 31/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 31/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 31/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 31/NQ-CP Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2009 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S HUY N VÀ THÀNH PH HÒA BÌNH, T NH HÒA BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hòa Bình, QUY T NGHN: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính m t s huy n và thành ph Hòa Bình, t nh Hòa Bình như sau: 1. i u ch nh toàn b 1.508,23 ha di n tích t nhiên và 6.315 nhân khNu c a xã Trung Minh thu c huy n Kỳ Sơn v thành ph Hòa Bình qu n lý. - Thành ph Hòa Bình có 14.819,75 ha di n tích t nhiên và 93.409 nhân khNu; có 15 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m 7 xã: Trung Minh, Yên Mông, Hòa Bình, S Ngòi, Dân Ch , Th ng Nh t, Thái Th nh và 8 phư ng: ng Ti n, Phương Lâm, Thái Bình, Chăm Mát, Tân Thành, Tân Th nh, Tân Hòa, Th nh Lang. - a gi i hành chính thành ph Hòa Bình: ông giáp huy n Kỳ Sơn và huy n Kim Bôi, t nh Hòa Bình; Tây giáp huy n à B c, t nh Hòa Bình; Nam giáp huy n Cao Phong, t nh Hòa Bình; B c giáp huy n Thanh Sơn, t nh Phú Th . 2. i u ch nh toàn b 2.306,34 ha di n tích t nhiên và 3.964 nhân khNu c a xã Yên Quang thu c huy n Lương Sơn v huy n Kỳ Sơn qu n lý. - Huy n Kỳ Sơn có 21.075,99 ha di n tích t nhiên và 34.681 nhân khNu; có 10 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Yên Quang, Dân Hòa, Mông Hóa, Phúc Ti n, Dân H , Phú Minh, H p Th nh, H p Thành, c L p và th tr n Kỳ Sơn. - a gi i hành chính huy n Kỳ Sơn: ông giáp huy n Lương Sơn, t nh Hòa Bình và huy n Th ch Th t, thành ph Hà N i; Tây giáp thành ph Hòa Bình, t nh Hòa Bình và huy n Thanh Sơn, t nh Phú Th ; Nam giáp huy n Kim Bôi, t nh Hòa Bình; B c giáp các huy n: Ba Vì và Th ch Th t, thành ph Hà N i. 3. i u ch nh 10.607,07 ha di n tích t nhiên và 29.536 nhân khNu c a huy n Kim Bôi (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a 07 xã: Tân Thành, Cao Dương, H p Châu, Cao Th ng, Long Sơn, Thanh Lương, H p Thanh) v huy n Lương Sơn qu n lý. - Huy n Lương Sơn có 36.985,41 ha di n tích t nhiên và 92.860 nhân khNu; có 20 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Cao Răm, Cư Yên, Hòa Sơn, H p Hòa, Lâm Sơn, Liên Sơn, Nhu n Tr ch, Tân Vinh, Thành L p, Ti n Sơn, Trư ng Sơn, Trung Sơn, Tân Thành, Cao Dương, H p Châu, Cao Th ng, Long Sơn, Thanh Lương, H p Thanh và th tr n Lương Sơn.
  2. - a gi i hành chính huy n Lương Sơn: ông giáp huy n Chương M và huy n M c, thành ph Hà N i; Tây giáp huy n Kỳ Sơn, t nh Hòa Bình; Nam giáp huy n Kim Bôi và huy n L c Th y, t nh Hòa Bình; B c giáp huy n Qu c Oai, thành ph Hà N i. 4. i u ch nh 2.585,6 ha di n tích t nhiên và 7.250 nhân khNu c a huy n Kim Bôi (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a th tr n Thanh Hà và xã Thanh Nông) v huy n L c Th y qu n lý. - Huy n L c Th y có 31.995,11 ha di n tích t nhiên và 60.624 nhân khNu; có 15 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: An Bình, An L c, C Nghĩa, ng Môn, ng Tâm, Hưng Thi, Khoan D , L c Long, Liên Hòa, Phú Lão, Phú Thành, Yên B ng, Thanh Nông, th tr n Chi Nê và th tr n Thanh Hà. - a gi i hành chính huy n L c Th y: ông giáp các huy n: Kim B ng và Thanh Liên, t nh Hà Nam; Tây giáp các huy n: Yên Th y và Kim Bôi, t nh Hòa Bình; Nam giáp các huy n: Nho Quan và Gia Vi n, t nh Ninh Bình; B c giáp các huy n: Kim Bôi, Lương Sơn, t nh Hòa Bình. 5. i u ch nh toàn b 4.351,68 ha di n tích t nhiên và 2.272 nhân khNu c a xã Tân Dân thu c huy n à B c v huy n Mai Châu qu n lý. - Huy n Mai Châu có 56.454,37 ha di n tích t nhiên và 55.663 nhân khNu; có 22 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Tân Dân, Cun Pheo, Bao La, Xăm Khòe, Mai H ch, V n Mai, Mai H , Chi ng Châu, Nà Phòn, Tân Thành, Tòng u, ng B ng, Pà Cò, Hang Kia, Tân Sơn, Pù Bin, Phúc S n, Ba Khan, Thung Khe, No ng Luông, Tân Mai và th tr n Mai Châu. - a gi i hành chính huy n Mai Châu: ông giáp huy n Tân L c, t nh Hòa Bình; Tây giáp huy n M c Châu, t nh Sơn La; Nam giáp huy n Quan Hóa, t nh Thanh Hóa; B c giáp huy n M c Châu, t nh Sơn La và huy n à B c, t nh Hòa Bình. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Huy n Kim Bôi còn l i 55.103,38 ha di n tích t nhiên và 114.015 nhân khNu; có 28 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: B c Sơn, Bình Sơn, Cu i H , ông B c, ú Sáng, H Bì, H p ng, H p Kim, Hùng Ti n, Kim Bình, Kim Bôi, Kim Sơn, Kim Ti n, Kim Truy, L p Chi ng, M Hòa, Nam Thư ng, N t Sơn, Nuông Dăm, Sào Báy, Sơn Th y, Thư ng Bì, Thư ng Ti n, Trung Bì, Tú Sơn, Vĩnh ng, Vĩnh Ti n và th tr n Bo. Huy n à B c còn l i 77.903,86 ha di n tích t nhiên và 52.381 nhân khNu; có 20 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Cao Sơn, oàn K t, ng Chum, ng Nghê, ng Ru ng, Giáp t, Hào Lý, Hi n Lương, Mư ng Chi ng, Mư ng Tu ng, Su i Nánh, Tân Minh, Tân Pheo, Ti n Phong, Toàn Sơn, Trung Thành, Tú Lý, V y Nưa, Yên Hòa và th tr n à B c. T nh Hòa Bình có 459.635,15 ha di n tích t nhiên và 832.543 nhân khNu; có 11 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m 10 huy n: L c Th y, Kim Bôi, Lương Sơn, Kỳ Sơn, à B c, Mai Châu, Cao Phong, Tân L c, L c Sơn, Yên Th y và thành ph Hòa Bình. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Hòa Bình và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i;
  3. - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Hòa Bình; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản