Nghị quyết số 32/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 32/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 32/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2003 (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến ngày 13/02/2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 32/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 32/2003/NQ-H Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2003 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG C A THÀNH PH HÀ N I, NĂM 2003. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - KHÓA XII ( Kỳ h p th 8, t ngày 11 n ngày 13/02/2003) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND (S a i); Căn c Báo cáo c a UBND Thành ph v tình hình th c hi n nhi m v Kinh t - Xã h i, an ninh qu c phòng năm 2002 và k ho ch phát tri n Kinh t - Xã h i năm 2003; Sau khi nghe ý ki n c a y ban MTTQ Thành ph , ý ki n c tri, thuy t trình c a các Ban H ND, th o lu n các i bi u H ND Thành ph . QUY T NGHN Nh t trí Báo cáo c a y ban nhân dân Thành ph v tình hình th c hi n nhi m v Kinh t - Xã h i, an ninh qu c phòng c a Thành ph năm 2002; phương hư ng, nhi m v , m c tiêu và gi i pháp c a k ho ch phát tri n Kinh t - Xã h i Th ô năm 2003. H i ng nhân dân Thành ph nh n m nh m t s n i dung, yêu c u, nhi m v và các gi i pháp l n sau: I TÌNH HÌNH TH C HI N NGHN QUY T C A H ND THÀNH PH NĂM 2002: Năm 2002, tri n khai th c hi n Ngh quy t c a H ND, UBND Thành ph , các ngành, các c p và nhân dân Th ô ã ch ng kh c ph c khó khăn, phát huy t t các ngu n l c, tranh th s ch o c a Trung ương, ch ng h p tác v i các t nh, thành ph b n. V i s ch o t p trung, quy t li t, c th c a chính quy n Thành ph , Kinh t - Xã h i Th ô ã t ư c nh ng thành t u quan tr ng và khá toàn di n: Cơ c u kinh t chuy n d ch úng hư ng; h u h t các ch tiêu t và vư t so v i k ho ch ra, xu hư ng tăng trư ng ngày càng ch c nh ng tháng sau, quý sau; t ng s n phNm qu c n i (GDP) tăng 10,3% (KH 10-11%), là m c tăng cao nh t trong 5 năm l i ây; các ngu n v n u tư ư c huy ng t t hơn; ti n các công trình tr ng i m, các d án xây d ng h t ng ô th ư c Ny m nh; công tác GPMB, t ch c giao thông và văn minh ô th ư c t p trung ch o; các m c tiêu xã h i và các v n b c xúc ư c quan tâm gi i quy t; i s ng nhân dân ư c c i thi n; an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c tăng cư ng và n nh. ây là cơ s t t t o à phát tri n cho nh ng năm ti p theo.
  2. Trong phát tri n kinh t , giá tr s n xu t (GTSX) công nghi p tăng cao (24,3%) và tăng t t c các khu v c, các thành ph n kinh t và c 22 ngành công nghi p trên a bàn; cơ c u ngành nông nghi p có chuy n bi n tích c c, GTSX nông – lâm - th y s n tăng 4,0%; Thu ngân sách vư t d toán 9,3% và tăng 17,8% so v i năm 2001; xây d ng và qu n lý ô th chuy n bi n rõ r t; các v n dân sinh b c xúc ư c t p trung gi i quy t; hoàn thành và công b công khai nhi u quy ho ch... Văn hóa – xã h i có nhi u ti n b . Thành ph ã t p trung ch o tri n khai nhi u ho t ng thông tin, tuyên truy n ph bi n ch trương ư ng l i c a ng, Nhà nư c và Thành ph ; t ch c thành công B u c i bi u Qu c h i khóa XI v i t l c tri i b u t 99,92%. Gi i quy t vi c làm cho 62.500 lao ng. Công tác phòng ch ng t n n xã h i (ma túy, m i dâm...) ư c Ny m nh. Tích c c chuNn b cho Seagames 22. Ho t ng i ng ai ư c m r ng; an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c tăng cư ng; m b o gi v ng chính tr -xã h i trong i u ki n qu c t và khu v c có nh ng di n bi n ph c t p. Chính quy n Thành ph ã có bư c chuy n bi n m nh trong công tác ch o i u hành theo hư ng t p trung, kiên quy t, ch t ch , c th , ng b . Bên c nh các k t qu t ư c, năm 2002 kinh t - xã h i Th ô còn m t s khó khăn t n t i: Ch tiêu tăng GTSX ngành d ch v và t c tăng kim ng ch xu t khNu còn th p, chưa t k t qu ra. Chưa có bi n pháp ng b ki m soát s n xu t và tiêu th s n phNm m b o tiêu chuNn, s ch, an toàn. H th ng h t ng k thu t tuy ã ư c c i thi n, song chưa áp ng ư c yêu c u phát tri n kinh t - xã h i Th ô; ùn t c và tai n n giao thông chưa gi m. Công tác GPMB tuy có nhi u c g ng, song còn nhi u khó khăn, vi c chuNn b qu nhà ph c v tái nh cư tri n khai chưa t ti n ; công tác chuNn b u tư c a m t s công trình tri n khai ch m. Ti n trình s p x p và i m i các doanh nghi p Nhà nư c v n g p nhi u khó khăn. B máy hành chính các c p còn c ng k nh, ho t ng kém hi u qu , h i h p còn nhi u; ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý còn ti n tri n ch m; m t s v n xã h i b c xúc như m i dâm, ma túy, văn hóa c h i, l n chi m t công... v n di n bi n ph c t p. II. NHI M V NĂM 2003: Năm 2003 là năm b n l c a k ho ch 5 năm 2001-2005, năm ti p t c Ny m nh công tác gi i phóng m t b ng, năm giao thông, k cương và văn minh ô th . Nhi m v và m c tiêu ch y u c a k ho ch năm 2003 là: Gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Tăng cư ng thu hút và s d ng có hi u qu các ngu n l c; phát tri n kinh t v i t c cao và n nh; có bư c chuy n m nh v chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng và cơ c u u tư nâng cao hi u qu và năng l c c nh tranh c a kinh t Th ô. Ch ng h i nh p kinh t qu c t ; Ny m nh xu t khNu i ôi v i khai thác t t th trư ng trong nư c. Phát tri n và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, chú tr ng ào t o ngh , Ny m nh ng d ng các thành t u khoa h c, công ngh trong ho t ng kinh t , xã h i. Quan tâm c i thi n m c s ng c a dân cư; t p trung gi i quy t các v n b c xúc v xã h i và ô th . Làm t t công tác chuNn b , góp ph n tích c c t ch c thành công Seagames 22. A/ CÁC CH TIÊU CH Y U (SO V I NĂM 2002):
  3. 1- T ng s n phNm qu c n i (GDP) tăng: 10 – 11% 2- Giá tr s n xu t công nghi p m r ng tăng: 15 – 16% 3- Giá tr s n xu t các ngành d ch v tăng: 8,5 – 10% 4- Giá tr s n xu t nông, lâm, th y s n tăng: 2,5 – 3,0% 5- Kim ng ch xu t khNu trên a bàn tăng: 10 – 12% 6- T ng u tư xã h i tăng: 10% 7- Gi m t l th t thu, th t thoát nư c s ch: 4,0% 8- Di n tích nhà xây m i: 900.000m2 9- T l v n t i hành khách b ng phương ti n công c ng t: 18% (Riêng v n t i b ng xe buýt t 14%). 10- Ngày công L CI huy ng trong năm 2003: 2.389.000 công 11- M c gi m t l sinh: 0,10 – 0,13% 12- S lao ng ư c t o vi c làm m i: 70.000 ngư i 13- T l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng gi m còn: 14,7% 14- S h nghèo gi m trong năm 2003: 4.000 h B. NHI M V TR NG TÂM VÀ CÁC GI I PHÁP CH Y U: H ND Thành ph tán thành nh ng nhi m v kinh t - xã h i năm 2003 và các gi i pháp do UBND Thành ph trình, nh n m nh nh ng nhi m v tr ng tâm và gi i pháp ch y u sau: 1. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c c th : 1. Xây d ng ng b các cơ ch , chính sách và gi i pháp huy ng m i nguòn l c, tăng nhanh u tư xã h i. Ph n u huy ng t ng u tư xã h i năm 2003 tăng 10% so v i th c hi n năm 2002. 2. Gi v ng t c tăng trư ng kinh t cao và n nh, m b o tăng trư ng GDP 10 – 11%. Ti p t c i u ch nh cơ c u u tư nh m chuy n d ch m nh cơ c u kinh t ngành, cơ c u công ngh , cơ c u s n phNm. 3. Nâng cao hi u qu ho t ng kinh t i ngo i, t p trung tháo g nh ng khó khăn trong ho t ng xu t khNu; Ny m nh xu t khNu lao ng. T o i u ki n thu n l i thu hút v n và công ngh hi n i c a nư c ngoài; thu hút và s d ng có hi u qu v n h tr phát tri n chính th c (ODA).
  4. 4. Tăng cư ng xây d ng và qu n lý ô th , c bi t chú tr ng công tác phòng cháy ch a cháy. Ny nhanh ti n xây d ng h t ng k thu t các khu ô th m i. Phát tri n v n t i hành khách công c ng áp ng kho ng 18% nhu c u i l i c a nhân dân. 5. Ti p t c th c hi n ch trương tăng cư ng u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn ngo i thành. Hoàn thành án i n nông thôn trong năm 2003. Tăng cư ng qu n lý và khai thác ngu n l c t t ai. Ti p t c ki m tra, x lý, thu h i t s d ng sai m c ích, b hoang hóa, l n chi m t công, ưu tiên s d ng b trí các công trình phúc l i công c ng; x lý nghiêm hành vi l n chi m t công. Hoàn thành vi c c p 40.000 Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và s h u nhà trong khu v c ô th và Ny nhanh ti n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ao vư n li n k trong khu v c nông thôn. Thông qua k ho ch s d ng t Thành ph Hà N i năm 2003 do UBND Thành ph trình, trong ó: S d ng 1.200 ha t nông – lâm nghi p (G m 1.163 ha t nông nghi p và 37 ha t lâm nghi p) phát tri n công nghi p, ô th và d ch v ; M r ng di n tích t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p năm 2003 là: 78 ha, ch y u là t m t nư c nuôi tr ng th y s n 6. Ti p t c Ny m nh công tác gi i phóng m t b ng. H ND giao UBND Thành ph xây d ng ban hành m t s chinh sách c thù và áp d ng i v i Hà N i v b i thư ng, h tr ào t o chuy n i ngh , gi i quy t vi c làm, n nh i s ng cho lao ng nông nghi p khi Nhà nư c thu h i t theo nguyên t c. Quy nh rõ trách nhi m ch u tư d án s n xu t kinh doanh trong gi i quy t vi c làm cho lao ng trong khu v c khi ư c giao t; xác nh m c h tr ào t o chuy n i ngh , h tr c bi t và các m c h tr chung trên a bàn Thành ph . 7. Nâng cao ch t lư ng và Ny m nh xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c ào t o, y t , văn hóa, TDTT; cơ b n hoàn thành xóa phòng h c c p 4 b c ti u h c và THCS, nâng c p cơ s v t ch t cho các trư ng m m non nông thôn; xây d ng mô hình b trí các l p h c cho tr khuy t t t h ph thông nh m giúp tr hòa nh p c ng ng. Ny m nh ào t o ngh ch t lư ng cao và các ho t ng khoa h c, ng d ng nhanh công ngh hi n i, công ngh thông tin vào s n xu t và i s ng. Tăng cư ng công tác b o v môi trư ng. Ch o ch t ch hơn, quy t li t hơn hoàn thành các công trình và các i u ki n ph c v Seagames 22. 8. T p trung gi i quy t nh ng v n xã h i b c xúc như: nư c s ch, chi u sáng ngõ xóm, VSMT; quan tâm m c tiêu gi m nghèo, gi i quy t vi c làm; Ny m nh phòng ch ng các t n n xã h i: ma túy, m i dâm, c b c... Ti p t c xây d ng các khu cai nghi n t p trung ti p nh n 5000 ngư i nghi n vào cu i năm 2003; có k ho ch, gi i pháp c th qu n lý sau cai, c bi t là h c ngh và t o vi c làm. Th c hi n Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích năm 2003 trên a bàn Thành ph v i k ho ch huy ng 2.389.000 ngày công và giao cho c p qu n huy n, phư ng xã i u hành 100% qu ngày công L CI; i v i các trư ng h p không th tr c ti p i lao ng nghĩa v công ích thì óng góp b ng ti n theo m c khu v c n i thành 6000 /ngày công, khu v c ngo i thành 4000 /ngày công. 9. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, xây d ng án thí i m tách ch c năng qu n lý nhà nư c v i s n xu t kinh doanh 1 - 2 s chuyên ngành; tri n khai có hi u
  5. qu án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c c a Thành ph . ChuNn b các n i dung tri n khai k ho ch thành l p 2 qu n m i khi ư c Chính ph ng ý. 10. K t h p phát tri n kinh t , xã h i, b o v môi trư ng v i nâng cao ti m l c qu c phòng, an ninh, tăng cư ng tr n áp các lo i t i ph m, gi v ng tr t t , an toàn xã h i. 2. Các gi i pháp ch y u: 1. Ny m nh vi c xây d ng các quy ho ch ngành, quy ho ch các khu ô th m i, quy ho ch vùng s n xu t nông nghi p n nh theo hư ng nông nghi p sinh thái, b n v ng, công ngh cao, quy ho ch c m công nghi p v a và nh , làng ngh truy n th ng ... Ch o ch t ch vi c th c hi n 10 chương trình công tác l n c a Thành y, 9 c m công trình tr ng i m. T p trung xây d ng xong cơ b n các cơ ch , qui ch theo tinh th n Ngh quy t 15 c a B Chính tr , Pháp l nh Th ô và các Ngh quy t c a Trung ương. Hoàn thi n án gi i quy t vi c làm, xu t khNu lao ng; án ào t o công nhân ch t lư ng cao. 2. Ti p t c c i thi n môi trư ng u tư và kinh doanh thông qua vi c gi i quy t nhanh các th t c hành chính, gi m tri t các khâu trung gian; công khai các cơ ch , chính sách, bi n pháp h tr doanh nghi p làm ăn có hi u qu c a Nhà nư c và Thành ph ; có cơ ch , chính sách và bi n pháp c th nh m Ny m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu c a các doanh nghi p nhà nư c theo úng tinh th n Ngh quy t Trung ương 3 (khóa IX). Ti p t c i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th ; khuy n khích phát tri n kinh t tư nhân. Tăng cư ng thu hút các d án u tư vào các khu công nghi p t p trung cùng v i vi c phát tri n h p lý các khu công nghi p v a và nh . 3. Ch o ch t ch ch ng th t thu ngân sách, hoàn thành t t k ho ch thu ngân sách trên a bàn. Tri n khai m r ng th c hi n vi c khoán chi hành chính cho các ơn v thu c Thành ph . Ny m nh u giá quy n s d ng t b sung v n u tư phát tri n. 4. Tăng cư ng qu n lý u tư xây d ng, c bi t t ngu n ngân sách nhà nư c; ch ng ngăn ch n, phòng ng a tình tr ng tiêu c c, lãng phí, th t thoát trong u tư xây d ng. C ng c nâng cao năng l c, trách nhi m c a các ban qu n lý d án và c p trên tr c ti p c a các ch u tư. Tăng cư ng công tác giám sát, ki m tra ch t lư ng công trình và giám nh u tư t t c các ngành, các c p, x lý nghiêm kh c các trư ng h p vi ph m các quy nh v u tư XDCB làm th t thoát tài s n c a Nhà nư c. Làm t t công tác phòng ch ng l t bão, chú tr ng u tư các công trình th y l i ph c v s n xu t và dân sinh. S m ban hành cơ ch chính sách nông nghi p nh m Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t . 5. Th c hi n ng b và quy t li t các gi i pháp ch ng ùn t c giao thông theo ch o c a Chính ph và Ngh quy t c a H ND Thành ph . Tăng cư ng năng l c v n t i hành khách công c ng, h n ch phương ti n giao thông cá nhân. Nghiên c u, quy nh m t s tuy n ph c m i xe máy. Ny m nh xây d ng tuy n ph văn minh thương m i. 6. Ny m nh xúc ti n thương m i, c ng c th trư ng truy n th ng, quan tâm m r ng và phát tri n th trư ng m i. Xây d ng 2 i m thông quan trên a bàn. Ưu tiên h tr
  6. vay v n cho các doanh nghi p có kim ng ch xu t khNu l n và có th trư ng xu t khNu m i. H tr các doanh nghi p áp d ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn qu c t ISO 9000, 14000... và tiêu chuNn SA 8000. H tr ngân sách phát tri n h t ng du l ch nh m xây d ng du l ch thành ngành kinh t mũi nh n c a Th ô. 7. T p trung phát tri n công ngh thông tin. Ny nhanh ti n th c hi n d án Trung tâm giao d ch công ngh thông tin, d án Trung tâm ào t o tin h c Hà N i, d án Khu công ngh cao Hòa L c, d án ăng ký kinh doanh qua m ng. 8. Tích c c gi i quy t các v n b c xúc c a xã h i như: nư c s ch, chi u sáng ngõ xóm, VSMT; gi i quy t vi c làm cho 70.000 ngư i, gi m 4000 h nghèo, u tư cơ s h t ng cho các khu nghèo, xóm nghèo, quan tâm kh c ph c ô nhi m môi trư ng; ngăn ch n Ny lùi t n n m i dâm, ma túy, t i ph m hình s ... Khuy n khích cai nghi n ma túy t nguy n; xem xét kéo dài th i gian cai nghi n ma túy t p trung cho kho ng 30 - 40% s i tư ng, nh t là các i tư ng có ti n án, ti n s . Khuy n khích các doanh nghi p g n ào t o ngh v i thu hút lao ng vào làm vi c. Nâng cao ch t lư ng gi ng d y, tăng cư ng thi t b th c hành cho ào t o ngh . Quan tâm ào t o lao ng ph c v cho xu t khNu lao ng. Ngăn ch n, x lý nghiêm các hi n tư ng tiêu c c trong công tác xu t khNu lao ng. 9. Ph i h p ch t ch v i các b , ngành Trung ương, các a phương trong c nư c, trư c h t là các t nh, thành ph trong vùng kinh t tr ng i m B c B và các t nh lân c n Hà N i. 10. Nâng cao ch t lư ng phong trào thi ua sâu r ng v i nh ng n i dung c th , thi t th c g n v i các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và c ng c h th ng chính tr cơ s . Ny m nh c i cách hành chính trên 4 n i dung: c i cách th ch ; c i cách b máy hành chính; nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c; c i cách tài chính công. Tăng cư ng phân c p cho các c p cơ s . Ti p t c ki n toàn, s p x p l i t ch c b máy theo ch c năng, nhi m v . Làm rõ trách nhi m c a t ng ngành, t ng c p, t ng cá nhân trong th c thi nhi m v . 11. K t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i m b o an ninh qu c phòng, m b o tr t t , k cương an toàn xã h i. H i ng nhân dân Thành ph kêu g i các ngành, các c p, các oàn th , cơ quan, ơn v và các t ng l p nhân dân Th ô ph n u quy t li t hơn, t hi u qu cao hơn, nh m hoàn thành vư t m c k ho ch kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng c a Thành ph năm 2003. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  7. Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản