Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Vĩnh Long do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 32/2006/NQ-CP Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2006 NGH QUY T V VI C XÉT DUY T ĐI U CH NH QUY HO CH S D NG Đ T Đ N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG Đ T 5 NĂM (2006 - 2010) C A T NH VĨNH LONG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ð t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long (t trình s 13/TTr-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2006), c aB Tài nguyên và Môi trư ng (t trình s 25/TTr-BTNMT ngày 03 tháng 5 năm 2006), QUY T NGH : Ði u 1. Thông qua đi u ch nh quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 c a t nh Vĩnh Long v i các ch tiêu sau: 1. Di n tích, cơ c u các lo i đ t: Hi n tr ng Đi u ch nh quy ho ch s d ng đ t đ n năm năm 2005 2010 stt M c đích s d ng đ t Cơ Cơ Di n tích Di n tích c u c u (ha) (ha) (%) (%) T ng di n tích t nhiên 147.769 100 147.769 100 1 Đ t nông nghi p 116.984 79,17 110.335 74,67 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p 116.291 99,41 106.738 96,74 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm 74.483 64,05 51.722 48,46 Đ t tr ng lúa 72.851 97,81 85,01 1.1.1.1 43.971 Đ t tr ng cây hàng năm còn l i 1.632 2,19 14,99 1.1.1.2 7.751 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm 41.808 35,95 55.016 51,54 1.2 Đ t nuôi tr ng th y s n 642 0,55 3,19 3.517 1.3 Đ t nông nghi p khác 51 0,04 80 0,07 2 Đ t phi nông nghi p 30.373 20,55 37.306 25,25 2.1 Đ t 5.550 18,27 19,51 7.277 2.1.1 Đ t t i nông thôn 4.977 89,68 88,60 6.447 2.1.2 Đ t t i đô th 573 10,32 11,40 830
  2. 2.2 Đ t chuyên dùng 8.279 27,26 36,04 13.445 Đ t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 123 1,49 1,93 nghi p 260 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh 365 4,40 2,71 365 2.2.2.1 Đ t qu c phòng 344 341 2.2.2.2 Đ t an ninh 21 24 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 815 9,84 26,31 nghi p 3.537 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng 6.976 84,27 9.283 69,05 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng 146 0,48 145 0,39 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a 723 2,38 793 2,13 Đ t sông su i và m t nư c chuyên 2.5 15.652 51,53 15.624 41,88 dùng 2.6 Đ t phi nông nghi p khác 22 0,07 22 0,06 3 Đ t chưa s d ng 412 0,28 128 0,09 2. Di n tích chuy n m c đích s d ng đ t: Giai đo n STT Ch tiêu 2006 - 2010 (ha) I Đ t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p 6.998 1 Đ t s n xu t nông nghi p 6.939 1.1 Đ t tr ng cây hàng năm 2.971 Trong đó: đ t chuyên tr ng lúa nư c 2.930 1.2 Đ t tr ng cây lâu năm 3.968 2 Đ t nuôi tr ng th y s n 53 3 Đ t nông nghi p khác 6 II Chuy n đ i cơ c u s d ng đ t trong n i b đ t nông nghi p 19.752 1 Đ t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang đ t tr ng cây lâu năm 16.876 2 Đ t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang đ t nuôi tr ng th y s n 2.876 III Đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t 5 1 Đ t chuyên dùng 1 Đ t có m c đích công c ng 1 2 Đ t sông su i và m t nư c chuyên dùng 3 3. Di n tích thu h i đ t:
  3. Giai đo n STT Lo i đ t ph i thu h i 2006 - 2010 (ha) 1 Đ t nông nghi p 4.959 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p 4.920 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm 2.255 Trong đó: đ t chuyên tr ng lúa nư c 2.217 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm 2.665 1.2 Đ t nuôi tr ng th y s n 35 1.3 Đ t nông nghi p khác 4 2 Đ t phi nông nghi p 323 2.1 Đ t 241 2.1.1 Đ t t i nông thôn 160 2.1.2 Đ t t i đô th 80 2.2 Đ t chuyên dùng 62 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s nghi p 12 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh 4 2.2.2.1 Đ t qu c phòng 1,8 2.2.2.2 Đ t an ninh 2,2 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 20 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng 26 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng 1 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a 19 4. Di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng cho các m c đích: Giai đo n STT M c đích s d ng 2006 - 2010 (ha) 1 Đ t nông nghi p 349 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p 294 1.2 Đ t nuôi tr ng th y s n 55 2 Đ t phi nông nghi p 16 Đ t có m c đích công c ng 16 (V trí các lo i đ t trong đi u ch nh quy ho ch s d ng đ t đư c th hi n trên B n đ đi u ch nh quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 t nh Vĩnh Long, t l 1/100.000 do y ban nhân dân t nh Vĩnh Long xác l p ngày 01 tháng 3 năm 2006). Đi u 2. Thông qua k ho ch s d ng đ t 5 năm (2006 - 2010) c a t nh Vĩnh Long v i các ch tiêu sau:
  4. 1. Di n tích các lo i đ t: Hi n Di n tích đ n t ng năm (ha) tr ng STT Ch tiêu năm Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (ha) T NG DI N TÍCH Đ T T NHIÊN 147.769 147.769 147.769 147.769 147.769 147.769 1 Đ t nông nghi p 116.984 114.987 113.621 112.459 111.369 110.335 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p 116.291 113.357 111.370 109.663 108.103 106.738 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm 74.483 68.610 63.679 59.223 55.287 51.722 1.1.1.1 Đ t tr ng lúa 72.851 65.691 59.505 53.809 48.684 43.971 Đ t chuyên tr ng lúa nư c 72.851 65.691 59.505 53.809 48.684 43.971 1.1.1.2 Đ t tr ng cây hàng năm còn l i 1.632 2.919 4.174 5.414 6.604 7.751 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm 41.808 44.747 47.691 50.440 52.816 55.016 1.2 Đ t nuôi tr ng th y s n 642 1.579 2.200 2.711 3.184 3.517 1.3 Đ t nông nghi p khác 51 52 51 86 83 80 2 Đ t phi nông nghi p 30.373 32.518 33.941 35.141 36.250 37.306 2.1 Đ t 5.550 5.799 6.116 6.466 6.851 7.277 2.1.1 Đ t t i nông thôn 4.977 5.161 5.440 5.739 6.075 6.447 2.1.2 Đ t t i đô th 573 639 676 727 776 830 2.2 Đ t chuyên dùng 8.279 10.183 11.269 12.127 12.857 13.445 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s nghi p 123 165 222 227 233 260 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh 365 365 364 364 364 365 2.2.2.1 Đ t qu c phòng 344 344 343 341 340 341 2.2.2.2 Đ t an ninh 21 21 21 23 24 24 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 815 1.986 2.574 2.955 3.377 3.537 2.2.3.1 Đ t khu công nghi p 423 1.109 1.495 1.771 2.100 2.179 2.2.3.2 Đ t cơ s s n xu t, kinh doanh 211 698 906 1.011 1.105 1.125 2.2.3.3 Đ t s n xu t v t li u xây d ng, g m s 181 180 174 172 172 233 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng 6.976 7.666 8.109 8.581 8.883 9.283 2.2.4.1 Đ t giao thông 3.326 3.507 3.725 4.021 4.051 4.192 2.2.4.2 Đ t th y l i 3.236 3.561 3.660 3.700 3.700 3.889 2.2.4.3 Đ t đ chuy nd nnănglư ng,truy nthông 7 7 6 6 6 6 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa 30 57 85 121 196 207
  5. 2.2.4.5 Đ t cơ s y t 26 28 34 37 43 45 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - đào t o 251 320 350 388 468 471 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - th thao 43 96 143 185 260 294 2.2.4.8 Đ t ch 38 68 76 91 125 135 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh th ng 12 12 12 12 12 12 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý ch t th i 9 11 17 19 22 31 2.2.5 Đ t tôn giáo, tín ngư ng 147 147 146 146 146 145 2.2.6 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a 723 721 749 747 745 793 2.2.7 Đ t sông su i và m t nư c chuyên dùng 15.652 15.645 15.639 15.633 15.630 15.624 2.2.8 Đ t phi nông nghi p khác 22 22 22 22 22 22 3 Đ t chưa s d ng 412 264 207 169 150 128 Đ t b ng chưa s d ng 412 264 207 169 150 128 2. K ho ch chuy n m c đích s d ng đ t: Di n tích chuy n m c đích s d ng trong kỳ (ha) STT Lo i đ t Chia ra các năm T ng s Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 Đ t nông nghi p chuy n I 6.998 2.152 1.439 1.217 1.126 1.065 sang phi nông nghi p 1 Đ t s n xu t nông nghi p 6.939 2.134 1.422 1.214 1.120 1.049 1.1 Đ t tr ng cây hàng năm 2.971 1.053 691 514 343 370 Trong đó: đ t chuyên tr ng 2.930 1.028 684 512 339 367 lúa nư c 1.2 Đ t tr ng cây lâu năm 3.968 1.081 731 700 777 679 2 Đ t nuôi tr ng th y s n 53 17 17 3 2 14 3 Đ t nông nghi p khác 6 - - - 4 2 Chuy n đ i cơ c u s II d ng đ t trong n i b đ t 19.752 4.820 4.239 3.907 3.592 3.194 nông nghi p Đ t chuyên tr ng lúa nư c 1 chuy n sang đ t tr ng cây 16.876 3.881 3.614 3.403 3.123 2.855 lâu năm Đ t chuyên tr ng lúa nư c 2 chuy n sang đ t nuôi tr ng 2.876 939 625 504 469 339 th y s n
  6. Đ t phi nông nghi p III không ph i đ t chuy n 5 5 - - - - sang đ t 1 Đ t chuyên dùng 1 1 - - - - Đ t có m c đích công c ng 1 1 - - - - Đ t sông su i và m t nư c 2 3 3 - - - - chuyên dùng 3. K ho ch thu h i đ t: Phân theo t ng năm (ha) T ng s STT Lo i đ t Năm (ha) Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 Đ t nông nghi p 4.959 1.802 1.047 821 703 587 Đ t s n xu t nông 1.1 4.920 1.784 1.041 818 697 580 nghi p 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm 2.255 931 563 374 190 197 Trong đó: đ t chuyên 2.217 908 557 372 186 194 tr ng lúa nư c 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm 2.665 853 477 444 507 383 1.2 Đ t nuôi tr ng th y s n 35 18 6 3 2 6 1.3 Đ t nông nghi p khác 4 - 0 - 4 - 2 Đ t phi nông nghi p 323 113 82 46 34 48 2.1 Đ t 241 91 61 30 23 35 2.1.1 Đ t t i nông thôn 160 75 22 24 18 21 2.1.2 Đ t t i đô th 80 16 39 6 5 13 2.2 Đ t chuyên dùng 62 17 16 12 8 10 Đ t tr s cơ quan, công 2.2.1 12 3 1 4 3 1 trình s nghi p Đ t qu c phòng, an 2.2.2 4 3 1 ninh 2.2.2.1 Đ t qu c phòng 1,8 1,8 0 2.2.2.2 Đ t an ninh 2,2 1,2 1 Đ t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 20 5 8 5 1 1 phi nông nghi p Đ t có m c đích công 2.2.4 26 6 6 3 4 7 c ng Đ t tôn giáo, tín 2.3 1 1 ngư ng Đ t nghĩa trang, nghĩa 2.4 19 5 4 4 3 3 đa
  7. 4. K ho ch đưa đ t chưa s d ng vào s d ng cho các m c đích: Phân theo t ng năm (ha) T ng s STT M c đích s d ng Năm (ha) Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 Đ t nông nghi p 349 155 73 55 36 30 1.1 Đ t s n xu t nông 294 137 60 46 30 22 nghi p 1.2 Đ t nuôi tr ng th y 55 18 13 10 6 8 s n 2 Đ t phi nông nghi p 16 8 8 Đ t có m c đích công 16 8 8 c ng Ði u 3. Căn c các ch tiêu đã đư c xét duy t trong Ngh quy t này, y ban nhân dân t nh Vĩnh Long có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t ph i g n v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, nhi m v qu c phòng, an ninh, b o v môi trư ng sinh thái. 2. Vi c giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t ph i căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, d án đ u tư đã đư c c p có th m quy n xét duy t, b o đ m s d ng đ t đúng m c đích, ti t ki m, h p lý và có hi u qu . 3. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c qu n lý s d ng đ t, gi i quy t k p th i các tranh ch p v đ t đai, kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t đ t đai, vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng đ t; có gi i pháp c th theo quy đ nh c a pháp lu t đ huy đ ng v n và các ngu n l c khác đáp ng nhu c u v n đ u tư cho vi c th c hi n phương án đi u ch nh quy ho ch s d ng đ t nêu trên c a t nh. 4. Trong trư ng h p ph i đi u ch nh các ch tiêu ch y u c a quy ho ch, k ho ch s d ng đ t thì y ban nhân dân t nh Vĩnh Long trình Chính ph xem xét, quy t đ nh. Ði u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long, Th trư ng các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Th y s n, Xây d ng, Nguy n T n Dũng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tư pháp, Công nghi p, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Công an, Giáo d c và Đào t o, Văn hóa - Thông tin; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - y ban Th d c Th thao; - T ng c c Du l ch; - UBND t nh Vĩnh Long; - S Tài nguyên và Môi trư ng t nh Vĩnh Long; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , V V.IV, Công báo;
  8. - Lưu: VT, NN (3b).
Đồng bộ tài khoản