Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 310/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG PHẢI DI DỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2011 Số: 32/2011/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 310/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG PHẢI DI DỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; Căn cứ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị; Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số: 6696/TTr-UBND.ĐC ngày 07/11/2011; Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./. CHỦ TỊCH
  2. Trần Hồng Châu
Đồng bộ tài khoản