Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p- T do - H nh phúc ------- --------- S : 33/2008/NQ-H ND Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V K HO CH S D NG T AI NĂM 2009 T NH GIA LAI H I NG NHÂN DÂN T NH GIA LAI, KHOÁ IX, KỲ H P TH MƯ I B Y (T ngày 09 n ngày 11/12/2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/N -CP ngày 29 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh quy t s 01/2008/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v vi c i u ch nh quy ho ch s d ng t n năm 2010 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006-2010); Sau khi xem xét T trình s 3602/TTr-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c thông qua K ho ch s d ng t ai năm 2009 t nh Gia Lai; Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Ngân sách H i ng nhân dân t nh và ý ki n th o lu n, th ng nh t c a các i bi u t i kỳ h p th Mư i b y, H i ng nhân dân t nh khoá IX, QUY T NGHN: i u 1. Th ng nh t thông qua K ho ch s d ng t ai năm 2009 t nh Gia Lai như n i dung T trình s 3602/TTr-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Gia Lai. Trong ó: 1. Di n tích, cơ c u các lo i t: - T ng di n tích t t nhiên: 1.553.693 ha - t nông nghi p: 1.408.892 ha - t phi nông nghi p: 103.373 ha - t chưa s d ng: 41.428 ha 2. Di n tích chuy n m c ích s d ng t: - t nông nghi p chuy n sang t phi nông nghi p: 3.818 ha - Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông nghi p: 18.645,6 ha 3. Di n tích t ph i thu h i: 3.940 ha - t nông nghi p: 3.818 ha - t phi nông nghi p: 122 ha 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào cho các m c ích: 51.483 ha - t nông nghi p: 50.460 ha - t phi nông nghi p: 1.023 ha 5. K ho ch s d ng t phi nông nghi p: Di n tích t phi nông nghi p năm 2009 là 103.373 ha, tăng thêm so v i năm 2008 là 4.841 ha, ư c l yt : - t nông nghi p: 3.818 ha - t chưa s d ng: 1.023 ha 6. K ho ch s d ng t nông nghi p:
  2. Di n tích t nông nghi p năm 2009 là 1.408.892 ha, tăng thêm so v i năm 2008 là 50.460 ha ư c l y t t chưa s d ng 42.472,6 ha. ng th i chuy n 3.818 ha các lo i t nông nghi p sang s d ng vào m c ích phi nông nghi p. Riêng k ho ch chuy n r ng nghèo sang tr ng cao su năm 2009, H i ng nhân dân t nh giao y ban nhân dân t nh hoàn ch nh các th t c theo quy nh c a Lu t t ai năm 2003 th a thu n v i Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh trư c khi th c hi n và báo cáo H i ng nhân dân t nh t i kỳ h p g n nh t theo lu t nh. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n. Ngh quy t này ã ư c H ND t nh khóa IX, kỳ h p th Mư i b y thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008 và có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./. CH TNCH Ph m ình Thu
Đồng bộ tài khoản