intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 33/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
149
lượt xem
13
download

Nghị quyết số 33/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 33/2009/QH12 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 33/2009/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 33/2009/QH12 Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2009 NGHN QUY T V VI C THI HÀNH LU T S A I, B SUNG M T S I U C A B LU T HÌNH S QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10, QUY T NGHN i u 1. 1. K t ngày 01 tháng 01 năm 2010, Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s ư c áp d ng như sau: a) T t c các i u kho n c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s ư c áp d ng i u tra, truy t , xét x và thi hành án i v i ngư i th c hi n hành vi ph m t i t 0 gi 00 ngày 01 tháng 01 năm 2010; b) i m b kho n 2, các kho n 4, 8, 32 i u 1 s a i, b sung các i u 140, 84, 161, 248 c a B lu t hình s và các quy nh khác có l i cho ngư i ph m t i ư c áp d ng i v i c nh ng hành vi ph m t i x y ra trư c 0 gi 00 ngày 01 tháng 01 năm 2010 mà sau th i i m ó m i b phát hi n, ang b i u tra, truy t , xét x ho c i v i ngư i ang ư c xét gi m th i h n ch p hành hình ph t, xoá án tích; c) Các kho n 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 i u 1 s a i, b sung các i u 119, 120, 160, 164a, 164b, 170a, 171, 174, 181a, 181b, 181c, 182, 182a, 182b, 185, 190, 191, 191a, 202, 224, 225, 226, 226a, 226b, 230a, 230b, 251 c a B lu t hình s và các quy nh khác không có l i cho ngư i ph m t i thì không áp d ng i v i nh ng hành vi ph m t i x y ra trư c 0 gi 00 ngày 01 tháng 01 năm 2010 mà sau th i i m ó m i b phát hi n, ang b i u tra, truy t , xét x ho c i v i ngư i ang ư c xét gi m th i h n ch p hành hình ph t, xoá án tích; trong trư ng h p này, v n áp d ng các i u kho n tương ng c a B lu t hình s chưa ư c s a i, b sung gi i quy t; d) i v i nh ng hành vi ph m t i ư c quy nh trong Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s x y ra trư c 0 gi 00 ngày 01 tháng 01 năm 2010 và ã có b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t, thì không ư c căn c vào nh ng quy nh c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s có n i dung khác so v i các i u lu t ã ư c áp d ng khi tuyên án kháng ngh giám c thNm; trong trư ng h p kháng ngh d a vào căn c khác ho c ã kháng ngh trư c ngày 01 tháng 01 năm 2010, thì vi c xét x giám c thNm ph i tuân theo quy nh t i i m b và i m c kho n này. 2. K t ngày Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s ư c công b :
 2. a) Không áp d ng hình ph t t hình khi xét x ngư i ph m các t i quy nh t i kho n 3 i u 111, kho n 4 i u 139, kho n 4 i u 153, kho n 3 i u 180, kho n 4 i u 197, kho n 3 i u 221, kho n 4 i u 289 và kho n 4 i u 334 c a B lu t hình s . Hình ph t t hình ã tuyên i v i nh ng ngư i ư c nêu t i i m này nhưng chưa thi hành thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân t i cao chuy n hình ph t t hình xu ng hình ph t tù chung thân; b) Không x lý v hình s i v i ngư i th c hi n m t trong các hành vi sau ây: b.1. S d ng trái phép ch t ma túy quy nh t i i u 199 c a B lu t hình s ; b.2. l i nư c ngoài trái phép quy nh t i i u 274 c a B lu t hình s ; b.3. Các hành vi xâm ph m quy n tác gi quy nh t i i u 131 c a B lu t hình s ; b.4. Các hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p quy nh t i i u 171 c a B lu t hình s , tr hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u và ch d n a lý; c) Không x lý v hình s i v i ngư i th c hi n m t trong các hành vi sau ây, tr trư ng h p có y ut nh t i khác: c.1. Hành vi quy nh t i kho n 1 các i u 137, 138, 139, 278 và 280 c a B lu t hình s mà tài s n b chi m o t có giá tr dư i hai tri u ng; c.2. Hành vi quy nh t i kho n 1 các i u 279, 283, 289, 290 và 291 c a B lu t hình s mà tài s n ph m t i có giá tr dư i hai tri u ng; c.3. Hành vi quy nh t i kho n 1 i u 140 mà tài s n b chi m o t có giá tr dư i b n tri u ng; c.4. Hành vi quy nh t i kho n 1 i u 141 c a B lu t hình s mà tài s n b chi m gi trái phép có giá tr dư i mư i tri u ng; c.5. Hành vi quy nh t i kho n 1 i u 143 mà thi t h i có giá tr dư i hai tri u ng; c.6. Hành vi quy nh t i kho n 1 i u 161 mà s ti n tr n thu dư i m t trăm tri u ng; c.7. Hành vi quy nh t i kho n 1 i u 248 mà s ti n ho c hi n v t ánh b c có giá tr dư i hai tri u ng; ) Không x lý v hình s i v i ngư i th c hi n hành vi quy nh t i kho n 1 các i u 171, 182, 183, 184, 185, 191 và 248 c a B lu t hình s theo tình ti t " ã b x ph t hành chính mà còn vi ph m", hành vi quy nh t i kho n 1 các i u 224, 225 và 226 c a B lu t hình s theo tình ti t " ã b x lý k lu t, x ph t hành chính mà còn vi ph m"; ) Trong trư ng h p quy nh t i các i m b, c và d kho n này, n u v án ang ư c i u tra, truy t , xét x thì ph i ình ch ; trư ng h p ngư i b k t án ang ch p hành hình ph t ho c ang ư c t m ình ch thi hành án, thì h ư c mi n ch p hành ph n hình ph t còn l i; trư ng h p ngư i b k t án chưa ch p hành hình ph t ho c ang ư c hoãn thi hành án, thì h ư c mi n ch p hành toàn b hình ph t; e) Nh ng ngư i ã ch p hành xong hình ph t ho c ư c mi n ch p hành toàn b hình ph t ho c ph n hình ph t còn l i quy nh t i i m kho n này thì ương nhiên ư c xoá án tích. i u 2. 1. Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình t mình ho c ph i h p t ch c vi c rà soát các văn b n có liên quan k p
 3. th i s a i, b sung ho c ban hành m i cho phù h p v i Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s ; ph i h p v i các cơ quan h u quan ti p t c nghiên c u các i u kho n c a B lu t hình s có vư ng m c, b t c p trong th c ti n u tranh phòng, ch ng t i ph m mà chưa có i u ki n s a i, b sung chuNn b phương án cho vi c s a i, b sung cơ b n, toàn di n B lu t hình s . 2. Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n thi hành Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản