Nghị quyết số 33/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 33/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 33/NQ-CP về việc thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 33/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 33/NQ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P THÀNH PH ÔNG HÀ THU C T NH QU NG TRN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Tr , QUY T NGHN: i u 1. Thành l p thành ph ông Hà thu c t nh Qu ng Tr trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã ông Hà. Thành ph ông Hà có di n tích t nhiên 7.306,25 ha và 93.756 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính c p xã, g m các phư ng: 1, 2, 3, 4, 5, ông Giang, ông Thanh, ông Lương, ông L . a gi i hành chính thành ph ông Hà: ông và Nam giáp huy n Tri u Phong; Tây giáp huy n Cam L ; B c giáp huy n Gio Linh và huy n Cam L . i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Tr và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Qu ng Tr ; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản