Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí MInh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 34/2005/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2005 NGHN QUY T V NHI M V KINH T -XÃ H I NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 6 (T ngày 20 n ngày 22 tháng 12 năm 2005) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các cơ quan h u quan; thông báo c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và ý ki n c a các v i bi u H i ng nhân dân thành ph ; QUY T NGHN: Nh t trí v i các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban c a H i ng nhân dân thành ph . Nh t trí v i các báo cáo c a y ban nhân dân và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, an ninh chính tr tr t t an toàn xã h i trên a bàn thành ph năm 2005; nhi m v và nh hư ng, gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i năm 2006. H i ng nhân dân thành ph nh n m nh m t s v n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH NĂM 2005: -T c tăng trư ng kinh t (GDP) t 12,2% (k ho ch 12% tr lên); - Kim ng ch xu t khNu không tính d u thô tăng 17% (k ho ch tăng 17% tr lên); - T ng v n u tư phát tri n t 54.480 t ng (k ho ch 53.000 t ng); - T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn t 58.850,32 t ng (k ho ch 54.354 t ng), trong ó thu n i a t 32.150,32 t ng (k ho ch 30.414 t ng); - T ng chi ngân sách a phương 18.660 t ng (k ho ch 12.253 t ng);
  2. - Gi i quy t vi c làm cho 230.000 lao ng (k ho ch 230.000), trong ó t o 90.000 vi c làm m i (k ho ch 90.000), gi m th t nghi p còn 5,9% (k ho ch còn 6%); - S lư t ngư i s d ng phương ti n v n t i hành khách công c ng t 254 tri u lư t ngư i (k ho ch 200 tri u lư t ngư i). Tình hình kinh t - xã h i trong năm qua có nh ng khó khăn nh t nh, nhưng các c p, các ngành, m t tr n và các oàn th , các t ch c, các doanh nghi p và các t ng l p nhân dân luôn ph n u n l c kh c ph c khó khăn, góp ph n thúc Ny kinh t phát tri n; văn hóa, xã h i có chuy n bi n khá, ti p t c gi v ng an ninh chính tr và tr t tư an toàn xã h i. Ph n l n các ch tiêu kinh t - xã h i u t và vư t k ho ch theo Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph . Tuy nhiên tình hình v n còn nhi u khó khăn, ph c t p. T c tăng trư ng giá tr tăng thêm c a các ngành công nghi p chưa t yêu c u, s c c nh tranh còn th p. M c dù H i ng nhân dân thành ph ch n Năm 2005 là Năm ch ng lãng phí th c hành ti t ki m nhưng tình tr ng th t thoát, lãng phí, hi u qu s d ng ngân sách, t ai, tài s n công, th i gian lao ng chưa kh c ph c ư c nhi u. Tr t t , k cương xã h i còn nhi u b t c p; công tác c i cách hành chính chưa em l i hi u qu như mong mu n; khi u n i v gi i t a n bù, tái nh cư không gi m; t n n xã h i, tai n n giao thông, ô nhi m môi trư ng tuy có gi m, có ư c kh c ph c nhưng v n còn là nh ng v n b c xúc c n ph i t p trung gi i quy t. II. M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U C A NĂM 2006: 1. M c tiêu: Năm 2006 là năm u tiên th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006- 2010, s chuy n bi n và k t qu năm 2006 s t o cơ s th c hi n th ng l i k ho ch 5 năm. M c tiêu ph n u năm 2006 là ti p t c duy trì t c tăng trư ng kinh t g n li n v i ch t lư ng tăng trư ng; h tr chuy n d ch cơ c u kinh t , tri n khai m nh m ng d ng công ngh thông tin trên các lĩnh v c kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng, tr t t xã h i; nâng cao ch t lư ng s ng c a nhân dân thành ph , Ny m nh xã h i hóa huy ng m i ngu n l c phát tri n văn hóa, giáo d c, y t , th d c th thao; gi i quy t t t các v n xã h i. T p trung c i cách hành chính, nâng cao năng l c và hi u qu qu n lý nhà nư c, Năm 2006 là Năm c i cách hành chính. 2. Các ch tiêu ch y u: - T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng t 12% tr lên; T ng kim ng ch xu t khNu không tính d u thô tăng 17%; T ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i trên 62.000 t ng; - Thu ngân sách nhà nư c trên a bàn 67.254 t ng, trong ó thu n i a 35.954 t ng; chi ngân sách a phương 14.819,814 t ng;
  3. - Gi m t l h nghèo theo tiêu chí m i (dư i 6 tri u ng/ngư i/năm) còn dư i 6,8%; - Gi i quy t vi c làm cho 230.000 lao ng, trong ó t o 100.000 vi c làm m i, gi m t l th t nghi p còn 5,79%; - T l h dân ư c cung c p nư c s ch t h th ng c p nư c thành ph t 86,5%; - S lư t ngư i s d ng phương ti n giao thông v n t i hành khách công c ng t 300 tri u lư t ngư i. III. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP CHÍNH: 1. Ti p t c th c hi n chuy n i m nh cơ c u kinh t h p lý g n li n v i ch t lư ng tăng trư ng. T o môi trư ng kinh doanh t t cho các doanh nghi p. Th c hi n chính sách ưu ãi u tư cho các ngành công nghi p tr ng i m và các doanh nghi p có s n phNm c nh tranh và giá tr tăng cao, tăng t tr ng ngành d ch v tr ng i m v i ch t lư ng cao hơn trong GDP. 2. T o i u ki n thu n l i, huy ng các ngu n l c xã h i tham gia xây d ng và phát tri n cơ s h t ng, phúc l i xã h i. ào t o, khai thác, s d ng và phát huy có hi u qu tri th c c a các chuyên gia và các nhà khoa h c ang làm vi c t i thành ph . Ti p t c th c hi n và th c hi n m nh hơn xã h i hóa giáo d c, văn hóa, y t , th d c th thao, d y ngh , gi i quy t vi c làm. 3. Tăng cư ng h p tác kinh t i v i các t nh thành trong nư c, ph i h p toàn di n v i các t nh trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam, nh t là các t nh giáp ranh v a m b o nh hư ng phát tri n kinh t v a m b o môi trư ng và an sinh xã h i. 4. Nhanh chóng sơ k t phân c p quy ho ch có bi n pháp Ny nhanh vi c hoàn thành công tác quy ho ch chi ti t các qu n huy n, xóa quy ho ch treo; t ch c qu n lý t t quy ho ch xây d ng và ki n trúc c nh quan ô th trên a bàn thành ph . 5. Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t, xây d ng các mô hình và thi t ch văn hóa các ơn v , các a phương phư ng xã, qu n huy n, áp ng nhu c u văn hóa tinh th n cho ngư i dân thành ph , qua ó nâng cao ch t lư ng các mô hình văn hóa, Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, hình thành ý th c m i ngư i dân thành ph có trách nhi m tham gia xây d ng th văn minh, hi n i. 6. Ti p t c có bi n pháp tích c c, hi u qu tri n khai th c hi n Lu t Phòng ch ng tham nhũng, Lu t ch ng lãng phí, th c hành ti t ki m. 7. y ban nhân dân thành ph xây d ng chương trình, k ho ch c th th c hi n nhi m v : Năm c i cách hành chính. T o s t phá trong c i cách hành chính t o i u ki n, môi trư ng phát huy ti m l c và huy ng các thành ph n kinh t , các t ch c, cá nhân tham gia u tư xây d ng và phát tri n thành ph . Gi m th t c còn c n tr , phi n hà; có bi n pháp tích c c, c th trong c i cách hành chính áp ng yêu c u c a nhân dân, ng th i nâng cao năng l c và hi u qu c a công tác qu n lý hành chính Nhà nư c.
  4. 8. Giao y ban nhân dân thành ph sơ k t công tác b i thư ng, tái nh cư; ánh giá vi c th c hi n ch trương quan tâm chăm lo cu c s ng c a dân sau di d i, xu t ch trương, gi i pháp trình H i ng nhân dân thành ph kỳ h p g n nh t. 9. V các t trình c a y ban nhân dân thành ph ư cH i ng nhân dân thành ph xem xét, ng ý thông qua: 9.1. T trình s 5478/TT-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2005 v m c thu phí tham quan a o C Chi, th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2006. Vi c thu phí c n mi n gi m i v i di n chính sách, h c sinh, sinh viên, ngư i tàn t t. 9.2. T trình s 6611/TT-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2005 v m c thu phí trông gi xe p, xe máy, ô tô và phí t m d ng, ô tô, th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2006. 9.3. T trình s 6742/TT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2005 v m c h tr cho ngư i tri t s n và ngư i v n ng, th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2006. 9.4. T trình s 7646/TT-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2005 v vi c ch m d t thu phí giao thông. 9.5. T trình s 7789/TT-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 v vi c tính l i th i gian chuy n giao quy n thu phí giao thông trên 2 tuy n ư ng i n Biên Ph và Hùng vương n i dài ( ư ng Kinh Dương Vương hi n nay). 9.6. T trình s 8070/TT-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 v vi c xây d ng b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh công b ngày 01 tháng 01 năm 2006. 9.7. T trình s 8113/TT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 v thành l p Ban Thi ua Khen thư ng thành ph . Giao y ban nhân dân thành ph t ch c b máy theo nguyên t c tinh g n và hi u qu . 9.8. T trình s 8165/TT-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2005 v k ho ch biên ch hành chính s nghi p năm 2006 i v i các s ngành, qu n huy n. Giao y ban nhân dân thành ph ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n k ho ch, giao Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m tuy n d ng, b trí biên ch h p lý, tinh g n và hi u qu . 9.9. T trình s 8220/TT-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2005 v u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách. Lưu ý y ban nhân dân thành ph , trong quá trình t ch c th c hi n ph i thư ng xuyên ki m tra, k p th i tháo g nh ng vư ng m c, khó khăn; không x y ra th t thoát, tiêu c c ho c ch m tr vì th t c, thi công kéo dài gây lãng phí và tr ng i cho vi c sinh ho t, i l i c a nhân dân. Th i gian t i c n t p trung ngu n v n ngân sách vào vi c xây d ng h t ng k thu t, t o i u ki n thu n l i thu hút u tư và áp ng các nhu c u b c xúc c a nhân dân. 9.10. T trình s 8297/TT-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2005 v thành l p T cán s xã h i tình nguy n, kinh phí ho t ng và ch ph c p cho các thành viên, th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2006. Giao y ban nhân dân thành ph ch
  5. o, tùy tình hình th c t c a a phương tri n khai vi c thành l p T cán s xã h i tình nguy n có s lư ng thành viên h p lý và hi u qu . IV. T CH C TH C HI N: Giao y ban nhân dân thành ph ch o, i u hành các S ngành, các c p chính quy n th c hi n Ngh quy t này v i k t qu cao nh t. Thư ng tr c, các Ban c a H i ng nhân dân, các t i bi u và i bi u H i ng nhân dân thành ph giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các thành viên, các t ch c xã h i ng viên các t ng l p nhân dân thành ph th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph và ph n ánh k p th i tâm tư nguy n v ng, ki n ngh c a ngư i dân n các cơ quan. H i ng nhân dân thành ph kêu g i ng bào, cán b , chi n sĩ thành ph nêu cao tinh th n kh c ph c khó khăn, oàn k t quy t tâm th c hi n th ng l i các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2006. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 6 (t ngày 20 n ngày 22 tháng 12 năm 2005) thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2005./. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Văn phòng Chính ph ; - Các y ban c a Qu c h i: KT và NS, PL, CV XH; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B : N i v , Tài chính, Xây d ng, Y t , Công an, K ho ch và u tư, Tư pháp, y ban TDTT; Ph m Phương Th o - Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c H ND TP; - y ban nhân dân TP; Ban TT y ban MTTQ Vi t Nam TP; - Thư ng tr c oàn i bi u Qu c h i; - V : CT B c a y ban TVQH, Qu c h i phía Nam; - i bi u H i ng nhân dân thành ph ; - Th trư ng các Sơ-Ban-Ngành thành ph ; - Thư ng tr c H ND và Ch t ch UBND qu n huy n; - Văn phòng Thành y; - VPH -UB: VPVP, các T NCTH; - Lưu: HCUB-THH .
Đồng bộ tài khoản