Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
116
lượt xem
55
download

Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- Ngh quy t s : 34/2009/NQ- Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2009 QH12 NGHN QUY T Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V QU N LÝ CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i; Sau khi xem xét Báo cáo k t qu giám sát s 225/BC-UBTVQH12 ngày 18 tháng 5 năm 2009 c a y ban thư ng v Qu c h i, Báo cáo s 45/BC-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph v vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m và ý ki n c a i bi u Qu c h i, Báo cáo ti p thu, gi i trình s 251/BC-UBTVQH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i; QUY T NGHN: i u 1. Tán thành v i n i dung Báo cáo k t qu giám sát c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Nh t trí ánh giá công tác qu n lý và b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trong th i gian qua ã có nhi u chuy n bi n tích c c nhưng v n chưa áp ng yêu c u và v n còn là v n ư c toàn xã h i c bi t quan tâm. i u 2. Nh m Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, giao Chính ph th c hi n các nhi m v sau ây: 1. S m trình Qu c h i xem xét, ban hành Lu t An toàn th c phNm; s a i, b sung, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t theo thNm quy n i u ch nh toàn di n, ng b và th ng nh t các v n v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 2. Xây d ng chi n lư c qu c gia b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm giai o n t năm 2011 n năm 2020 và xác nh vi c b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm là Chương trình m c tiêu qu c gia. Có l trình và gi i pháp c n thi t, m nh m gi i quy t d t i m các v n t n t i trong công tác qu n lý và b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm như c p gi y ch ng nh n cơ s s n xu t, kinh doanh i u ki n v sinh an toàn th c phNm; quy ho ch cơ s gi t m gia súc, gia c m t p trung, ch u m i th c phNm; ki m soát ô nhi m vi sinh v t và t n dư hoá
  2. ch t trong th c phNm, ng c th c phNm, b nh truy n qua th c phNm; qu n lý ch t ch th c phNm có nguy cơ cao, th c phNm ch c năng và th c phNm nh p khNu, c bi t là th c phNm nh p khNu ti u ng ch. 3. Ki n toàn h th ng t ch c cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm t Trung ương n c p huy n. Áp d ng phù h p hình th c c ng tác viên trong công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c p xã. C ng c và tăng cư ng m i m t nâng cao kh năng, hi u qu ho t ng c a cơ quan tham mưu, giúp vi c v an toàn v sinh th c phNm thu c B Y t i ôi v i i m i m nh m phương th c ho t ng giúp B Y t th c hi n có hi u qu ch c năng u m i, ch trì th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi c nư c. 4. Tăng cư ng công tác ch o, i u hành, ph i h p ch t ch và phân công rõ trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trong các công o n s n xu t nguyên li u, sơ ch , ch bi n, xu t khNu, nh p khNu và cung ng th c phNm; i v i các lo i th c phNm mà s phân bi t gi a các công o n c a chu i th c phNm không th t rõ ràng thì c n có quy nh c th trách nhi m gi a các B qu n lý i v i t ng lo i th c phNm. Phân c p m nh cho chính quy n a phương; k t h p ngu n l c Trung ương, ngu n l c a phương và ngu n l c xã h i b o m t t hơn yêu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 5. Ki n toàn h th ng thanh tra b o m th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Tăng cư ng ki m tra, thanh tra, x lý nghiêm và k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 6. Trong d toán ngân sách nhà nư c h ng năm, b trí kinh phí m b o m cc n thi t th c hi n nhi m v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, b o m tăng d n h ng năm cùng v i tăng thu c a ngân sách nhà nư c; trong ó chú tr ng tăng kinh phí cho công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm các a phương, c bi t là c p xã. T năm 2010 tăng u tư cho Chương trình m c tiêu qu c gia v b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 7. Tăng u tư cho các ho t ng: xây d ng tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia và a phương; ào t o cán b , c bi t là l c lư ng cán b chuyên ngành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; xây d ng m i và nâng c p m t s phòng ki m nghi m hi n có t tiêu chuNn khu v c và qu c t ; ho t ng ki m nghi m ph c v ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; nghiên c u khoa h c và công ngh ph c v ki m soát, c nh báo nguy cơ ô nhi m th c phNm và b nh truy n qua th c phNm, s n xu t và ch bi n th c phNm an toàn. 8. Th c hi n chính sách phát tri n vùng s n xu t nông lâm th y s n t p trung, quy mô l n, khuy n khích hình th c trang tr i, an toàn d ch b nh, an toàn th c phNm, thân thi n môi trư ng, g n v i phát tri n th trư ng hàng hoá nông s n an toàn; áp d ng chính sách ưu ãi i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm u tư i m i công ngh , m r ng quy mô s n xu t, áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n, phát tri n h th ng cung c p th c phNm an toàn.
  3. 9. Th c hi n công tác tuyên truy n, v n ng th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm m t cách thư ng xuyên v i các hình th c a d ng, phù h p v i t ng a phương; nâng cao ý th c c a ngư i tiêu dùng th c phNm, o c kinh doanh và trách nhi m c a ngư i s n xu t, kinh doanh th c phNm i v i s c kho c ng ng. Gia tăng ăng t i các thông tin v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; qu n lý ch t ch ho t ng thông tin, qu ng cáo th c phNm; x lý nghiêm i v i t ch c, cá nhân ưa thông tin, qu ng cáo không úng s th t. 10. Ny m nh xã h i hóa ho t ng d ch v k thu t ph c v công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; phát huy vai trò c a các doanh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p trong vi c tham gia b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; huy ng m i ngu n l c xã h i a d ng hóa các lo i hình ào t o và m r ng quy mô ào t o nhân l c qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 11. Ny m nh h p tác qu c t trong lĩnh v c ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; ký k t hi p nh song phương, a phương công nh n, th a nh n l n nhau v k t qu ánh giá s phù h p v i tiêu chuNn, quy chuNn k thu t ch t lư ng s n phNm th c phNm, t o i u ki n thu n l i xu t khNu, nh p khNu th c phNm an toàn. i u 3. y ban thư ng v Qu c h i, y ban Khoa h c, công ngh và môi trư ng, H i ng dân t c, các y ban khác c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th Năm thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản