Nghị quyết số 34/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 34/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 34/NQ-CP về việc thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 34/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 34/NQ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P THÀNH PH B N TRE THU C T NH B N TRE CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh B n Tre, QUY T NGHN i u 1. Thành l p thành ph B n Tre thu c t nh B n Tre trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã B n Tre. Thành ph B n Tre có di n tích t nhiên 6.742,11 ha và 143.639 nhân khNu, 16 ơn v hành chính c p xã, g m các phư ng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Khương, Phú Tân và các xã: Sơn ông, Bình Phú, Phú Hưng, M Th nh An, Nhơn Th nh, Phú Nhu n. a gi i hành chính thành ph B n Tre: B c giáp huy n Châu Thành; ông và Nam giáp huy n Gi ng Trôm; Tây giáp sông Hàm Luông. i u 2. Ngh quy t này hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh B n Tre và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh B n Tre; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Tài nguyên Nguy n T n Dũng và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản