Nghị quyết số 36/2000/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
43
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 36/2000/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 36/2000/NQ-QH10 về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Quốc Hội ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 36/2000/NQ-QH10

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 36/2000/NQ-QH10 Hà N i, ngày 09 tháng 06 năm 2000 NGH QUY T V VI C PHÊ CHU N HI P Ư C BIÊN GI I TRÊN Đ T LI N GI A NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA. QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992, Theo đ ngh c a Ch t ch nư c, Sau khi xem xét báo cáo c a Chính ph , báo cáo c a U ban đ i ngo i c a Qu c h i và ý ki n c a các đ i bi u Qu c h i v vi c phê chu n Hi p ư c biên gi i trên đ t li n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa, QUY T NGH : 1. Phê chu n Hi p ư c biên gi i trên đ t li n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa. 2. Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam kh ng đ nh quy t tâm cùng nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa xây d ng đư ng biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c thành đư ng biên gi i hòa bình, n đ nh và b n v ng mãi mãi, góp ph n gi gìn và phát tri n m i quan h láng gi ng h u ngh truy n th ng gi a hai nư c trên cơ s tôn tr ng đ c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th c a nhau, không xâm ph m l n nhau, không can thi p vào công vi c n i b c a nhau, bình đ ng cùng có l i, cùng t n t i hòa bình. 3. Giao Chính ph ch đ o các cơ quan có th m quy n tri n khai s m các vi c làm c n thi t đ ký k t Ngh đ nh thư phân gi i, c m m c và xác đ nh b n đ chi ti t; b trí ngân sách th c hi n Hi p ư c; s a đ i, b sung các quy đ nh hi n hành liên quan t i qu n lý đư ng biên gi i; đ a gi i hành chính, s m n đ nh đ i s ng c a nhân dân khu v c biên gi i; cùng các cơ quan có th m quy n liên quan c a nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa nghiêm ch nh th c hi n Hi p ư c và x lý đúng đ n, k p th i nh ng v n đ phát sinh. Chính ph ti n hành th t c đôi ngo i v phê chu n Hi p ư c và thông báo, hư ng d n các cơ quan h u quan thi hành Hi p ư c này. Ngh quy t này đã đư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa X, kỳ h p th 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000./. CH T CH QU C H I Nông Đ c M nh HI P Ư C BIÊN GI I TRÊN Đ T LI N GI A NƯ C C NG HÒAXÃ H I CH NGHĨA VI TNAM VÀ NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa (dư i đây g i là "hai Bên ký k t"); nh m gi gìn và phát tri n m i quan h láng gi ng h u ngh truy n th ng gi a hai nư c và nhân dân hai nư c Vi t Nam và Trung Qu c; v i lòng mong mu n xây d ng đư ng biên gi i hòa bình, n đ nh và b n v ng mãi mãi gi a hai nư c; trên cơ s tôn tr ng đ c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th c a nhau, không xâm ph m l n
 2. nhau, không can thi p vào công vi c n i b c a nhau, bình đ ng cùng có l i, cùng t n t i hòa bình; trên tinh th n thông c m, nhân như ng l n nhau và hi p thương h u ngh ; Đã quy t đ nh ký k t Hi p ư c này và th a thu n các đi u kho n sau: Đi u I. Hai Bên ký k t l y các Công ư c l ch s v biên gi i hi n nay gi a Vi t Nam và Trung Qu c làm cơ s , căn c vào các nguyên t c lu t pháp qu c t đư c công nh n cũng như các th a thu n đ t đư c trong quá trình đàm phán v v n đ biên gi i Vi t - Trung, đã gi i quy t m t cách công b ng, h p lý v n đ biên gi i và xác đ nh l i đư ng biên gi i trên đ t li n gi a hai nư c. Đi u II. Hai Bên ký k t đ ng ý hư ng đi c a đư ng biên gi i trên đ t li n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa đư c xác đ nh t Tây sang Đông như sau: Gi i đi ms 1 đi m có đ cao 1875 c a núi Khoan La San (Th p T ng Đ i Sơn), đi m này cách đi m có đ cao 1439 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,30 km v phía Tây - Tây B c, cách đi m có đ cao 1691 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 3,70 km v phía Tây - Tây B c, cách đi m có đ cao 1203 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,00 km v phía Nam. T gi i đi m s 1, đương biên gi i theo đư ng phân th y gi a các nhánh thư ng lưu sông N m Mo Phí và sông N m Sa Ho đ vào lãnh th Vi t Nam và các nhánh thư ng lưu sông Ch nh Khang đ vào lãnh th Trung Qu c, hư ng chung B c - Đông B c chuy n Đông, qua các đi m có đ cao 1089, 1275, 1486 đ n đi m có đ cao 1615, sau đó ti p t c theo đư ng phân th y k trên, hư ng chung là hư ng B c chuy n Đông B c, qua đi m có đ cao 1221 đ n đi m có đ cao 1248, ti p đó theo s ng núi, hư ng Đông Nam đ n đi m có đ cao 1248, r i theo s ng núi nh , hư ng Đông B c đ n gi i đi m s 2. Gi i đi m này gi a sông N m N p (Tháp N n), cách đi m có đ cao 1369 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,70 km v phía Tây Nam, cách đi m có đ cao 1367 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,87 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 1256 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,80 km v phía Đông - Đông Nam. T gi i đi m s 2, đư ng biên gi i xuôi theo sông N m N p (Tháp N a), hư ng B c chuy n Đông B c đ n h p lưu sông này v i sông T Ló Phi Ma (Nam Mã), sau đó ti p t c xuôi theo sông, hư ng B c đ n h p lưu c a nó v i sông Đà (Lý Tiên), r i xuôi sông Đà (Lý Tiên), hư ng Đông đ n h p lưu sông này v i sông N m Là (Ti u H c), ti p đó ngư c sông N m Là (Ti u H c) đ n gi i đi m s 3. Gi i đi m này h p lưu sông N m Là (Ti u H c) v i su i N m Na Pi, cách đi m có đ cao 978 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,87 km v phía Tây - Tây Nam, cách đi m có đ cao 620 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,50 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 1387 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 4,40 km v phía Đông - Đông B c. T gi i đi m s 3, đư ng biên gi i r i sông b t vào s ng núi, hư ng Tây B c đ n đi m có đ cao 1933, sau đó theo đư ng phân th y gi a các nhánh thư ng lưu các su i Là Pơ, Là Si, á Hu, N m Sau, N m Khô Ma, N m Hà Xi, N m Hà Nê, N m Xí Lùng, N m H , N m Nghe, N m D n Tháng, N m P ng đ vào lãnh th Vi t Nam và các nhánh thư ng lưu các sông Che Dong, Ha Luo Luo Ba, Da Tou Luo Ba, Mo Wu Luo Ba, Na Bang, Ge Jie, Da Luo, Nan Bu, Giao Beng Bang, Giao Cai Ping, Nan Yan, Jin Chui đ vào lãnh th trung Qu c, hư ng chung Đông B c chuy n Đông Nam r i chuy n Đông B c, qua các đi m có đ cao 1690, 1975, 1902, 2121, 2254, 2816, 1831, 3074, 2635, 2199, 2133, 2002, 1800 đ n đi m có đ cao 1519, sau đó theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông đ n ch m núi không tên, r i theo s ng núi nh , hư ng Đông đ n gi i đi m s 4. Gi i đi m này gi a su i N m Lé (Cách Gi i), cách đi m có đ cao 1451 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,05 km v phía B c - Đông B c, cách đi m có đ cao 845 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,90 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 1318 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,62 km v phía Tây Nam. T gi i đi m s 4, đư ng biên gi i xuôi theo su i N m Lé (Cách Gi i), hư ng chung Đông B c chuy n Tây B c đ n h p lưu su i này v i sông N m Na, sau đó xuôi sông N m Na, hư ng Đông Nam chuy n Đông đ n h p lưu sông này v i sông N m Cúm (Đ ng Đi u), r i ngư c sông N m Cúm (Đ ng Đi u), hư ng chung Đông B c đ n đ u ngu n su i Phin Ho (Đ ng Đi u), r i theo m t khe nh , hư ng chung Đông - Đông B c đ n gi i đi m s 5. Gi i đi m này đi m g p nhau gi a khe k trên v i s ng núi, cách đi m có đ cao 2283 trong
 3. lãnh th Vi t Nam kho ng 0,62 km v phía Đông - Đông B c, cách đi m có đ cao 2392 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,45 km v phía Nam - Đông Nam, cách đi m có đ cao 2361 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,50 km v phía Tây. T gi i đi m s 5, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng Nam đ n đi m có đ cao 2413, sau đó theo đư ng phân th y gi a các su i T Ao H , Thèn Th o H , Panh H , N m Nùng, N m Lon trong lãnh th Vi t Nam và các sông San Cha, Tai Yang Zhai, Man Jiang, Wu Tai, Shi Dong, Ping, Zhong Liang và Cha trong lãnh th Trung Qu c, hư ng chung Đông Nam, qua các đi m có đ cao 2468, 3018, 2539, 2790 đ n gi i đi m s 6. Gi i đi m này đi m có đ cao 2836, cách đi m có đ cao 2881 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,40 km v phía B c, cách đi m có đ cao 2581 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 3,00 km v phía Đông - Đông B c, cách đi m có đ cao 2510 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 3,05 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 6, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng Tây Nam đ n m t đi m g n yên ng a phía Đông B c đi m có đ cao 2546 trong lãnh th Vi t Nam, sau đó theo khe, hư ng Đông Nam đ n đ u ngu n suôn Lũng Pô (H ng Nham), r i xuôi theo su i Lũng Pô (H ng Nham) và h lưu c a nó, hư ng chung Đông B c đ n h p lưu suôn này v i sông H ng, t đó đư ng biên gi i xuôi sông H ng, hư ng Đông Nam đ n h p lưu sông H ng v i sông N m Thi (Nam Khê), ti p đó ngư c sông N m Thi (Nam Khê), hư ng chung Đông B c đ n h p lưu sông N m Thi (Nam Khê) v i sông Bá K t (Bá Cát), r i ngư c sông Bá K t (Bát T ), hư ng chung là hư ng B c đ n h p lưu sông này v i m t nhánh su i không tên, sau đó ngư c nhánh su i không tên đó, hư ng B c đ n gi i đi m s 7. Gi i đi m này gi a nhánh su i không tên nói trên, cách đi m có đ cao 614 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,00 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 595 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,20 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 463 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,65 km v phía Đông. T gi i đi m s 7, đư ng biên gi i r i su i, hư ng Đông B c, đ n đi m có đ cao 143, sau đó hư ng Đông B c, c t qua m t khe r i b t vào s ng núi, hư ng B c, qua các đi m có đ cao 604, 710, 573, 620, 833, 939, 1201 đ n đi m có đ cao 918, r i theo đư ng phân th y gi a các nhánh sông trong lãnh th Vi t Nam và các nhánh sông trong lãnh th Trung Qu c, hư ng chung Đông B c, qua các đi m có đ cao 1158, 1077, 997, 1407, 1399, 1370, 1344, 1281, 1371, 1423, 1599, 1528, 1552, 1372, 1523, 1303 đ n đi m có đ cao 984, sau đó theo s ng núi nh , hư ng chung là hư ng Nam đ n gi i đi m s 8. Gi i đi m này h p lưu sông Xanh (Qua Sách) v i m t nhánh phía Tây c a nó, cách đi m có đ cao 1521 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 3,85 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 1346 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 3,82 km v phía Nam - Tây Nam, cách đi m có đ cao 1596 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,27 km v phía Tây - Tây B c. T gi i đi m s 8, đư ng biên gi i xuôi sông Xanh (Qua Sách), hư ng chung là hư ng Nam đ n h p lưu sông này v i sông Ch y, r i ngư c sông Ch y, hư ng chung Đông Nam, đ n gi i đi m s 9. Gi i đi m này h p lưu sông Ch y v i sông Xiao Bai, cách đi m có đ cao 1424 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,95 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 1031 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,00 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 1076 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,40 km v phía Nam. T gi i đi m s 9, đư ng biên gi i r i sông, b t vào s ng núi, r i theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam, qua đi m có đ cao 741 đ n đi m có đ cao 1326, sau đó theo đư ng phân th y gi a các nhánh c a sông Ch y đ vào lãnh th Vi t Nam và các nhánh c a sông Xiao Bai đ vào lãnh th Trung Qu c, hư ng chung Đông B c, qua các đi m có đ cao 1681, 1541, 1716, 2002, 1964, đ nh núi không tên (Đ i Nham Đ ng) đ n đi m có đ cao 1804, t đó, theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n đi m có đ cao 1623, sau đó theo đư ng phân th y gi a su i Nàn X n trong lãnh th Vi t Nam và sông Xiao Bai trong lãnh th Trung Qu c, hư ng Đông B c, qua đi m có đ cao 1638 đ n đi m có đ cao 1661, r i theo khe, hư ng Đông B c xu ng gi a su i H P , ti p đó xuôi su i này đ n h p lưu su i này v i m t nhánh khác c a nó, r i r i suôn b t vào s ng núi, r i theo s ng núi hư ng Tây - Tây B c, qua đi m có đ cao 1259 đ n gi i đi m s 10. Gi i đi m này m t s ng núi, cách đi m có đ cao 1461 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,25 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 1692 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,90 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 1393 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,10 km v phía Nam.
 4. T gi i đi m s 10, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n đi m có đ cao 948, sau đó theo s ng núi, hư ng Đông B c chuy n Đông, qua đi m có đ cao 1060 đ n gi i đi m s 11. Gi i đi m này h p lưu su i Đ (Nam B c) v i m t nhánh suôn phía Tây Nam c a nó (Qua Giai), cách đi m có đ cao 841 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,70 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 982 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,50 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 906 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,15 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 11, đư ng biên gi i xuôi suôn Đ (Nam B c) đ n h p lưu su i này v i su i N m Cư (Nam Giang), sau đó ngư c su i N m Cư (Nam Giang) đ n gi i đi m s 12. Gi i đi m này h p lưu su i N m Cư (Nam Giang) v i m t nhánh phía Tây B c c a nó, cách đi m có đ cao 1151 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,80 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 986 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,40 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 858 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,80 km v phía Tây. T gi i đi m s 12, đư ng biên gi i r i su i, b t vào s ng núi, r i theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam, qua đi m có đ cao 1071 đ n đi m có đ cao 1732, sau đó theo đư ng phân th y gi a các nhánh sông trong lãnh th Vi t Nam và các nhánh sông trong lãnh th Trung Qu c, hư ng chung là hư ng Đông chuy n B c r i Đông B c, qua các đi m có đ cao 1729, 2071, 1655, 1705, 1423 đ n gi i đi m s 13. Gi i đi m này m t ch m núi không tên, cách đi m có đ cao 993 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,55 km v phía Tây - Tây B c, cách đi m có đ cao 1044 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,15 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 1060 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,70. km v phía Đông Nam. T gi i đi m s 13, đư ng biên gi i ti p t c theo đư ng phân th y nói trên, hư ng Đông đ n đi m cách đi m có đ cao 1422 kho ng 70 m v phía Tây Nam, sau đó theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đi đ n m t đi m n m trên đư ng phân th y và cách đi m có đ 2 cao 1422 kho ng 90 m v phía B c - Đông B c (khu v c có di n tích 7700 m gi a đư ng đ nêu trên và đư ng phân th y thu c Trung Qu c), t đây đư ng biên gi i ti p t c theo đư ng phân th y nói trên, hư ng chung là hư ng Đông, qua các đi m có đ cao 1397, 1219, 657, 663 đ n m t ch m núi không tên phía Đông Nam đi m có đ cao này, sau đó theo khe, hư ng B c đ n su i Nà La, r i xuôi theo suôn này hư ng Đông B c đ n gi i đi m s 14. Gi i đi m này h p lưu su i Nà La v i sông Lô (Pan Long), cách đi m có đ cao 922 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 3,20 km v phía Tây - Tây B c, cách đi m có đ cao 183 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,50 km v phía B c - Đông B c, cách đi m có đ cao 187 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,65 km v phía Đông. T gi i đi m s 14, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c qua đi m có đ cao 428 đ n yên ng a gi a đi m có đ cao 1169 trong lãnh th Vi t Nam và đi m có đ cao 1175 trong lãnh th Trung Qu c, sau đó theo s ng núi, hư ng chung là hư ng B c chuy n Tây B c, qua các đi m có đ cao 1095, 1115, 1022, 1019, 1094, 1182, 1192, 1307, 1305, 1879 đ n đi m có đ cao 1397, r i ti p t c theo s ng núi, hư ng chung là hư ng B c, qua các đi m có đ cao 1497, 1806, 1825, 1952, 1967, 2122, 2038 đ n gi i đi m s 15. Gi i đi m này m t ch m núi không tên, cách đi m có đ cao 1558 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,90 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 2209 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,55 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 2289 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,70 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 15, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông, qua đi m có đ cao 2076, sau khi c t qua m t con su i đ n m t ch m núi không tên, sau đó theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, qua các đi m có đ cao 1887, 1672 đ n đi m có đ cao 1450, r i theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Nam chuy n Đông r i hư ng B c chuy n Đông B c, qua các đi m có đ cao 1438, 1334, 716, 1077 đ n gi i đi m s 16. Gi i đi m này đi m có đ cao 1592, cách đi m có đ cao 1079 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,40 km v phía B c, cách đi m có đ cao 1026 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 8,25 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 1521 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,05 km v phía Tây - Tây B c. T gi i đi m s 16, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam chuy n B c, qua các đi m có đ cao 1578, 1503, 1493, 1359, 1342, 1296 đ n đi m có đ cao 606, r i theo s ng núi nh , hư ng B c - Tây B c chuy n Đông B c đ n gi i đi m s 17. Gi i đi m này gi a sông Mi n (Ba bu), cách đi m có đ cao 654 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 3,30 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 1383 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 4,10 km v
 5. phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 882 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,70 km v phía Nam - Đông Nam. T gi i đi m s 17, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, hư ng chung Đông - Đông B c, đ n đi m có đ cao 799, sau đó theo s ng núi, hư ng chung Đông B c, qua các đi m có đ cao 998, 1096, 1029, 1092, 1251 đ n đi m có đ cao 1132, r i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n đi m có đ cao 1628, sau đó theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam chuy n Đông B c, qua các đi m có đ cao 1647, 1596, 1687, 1799, 1761, 1796 đ n gi i đi m s 18.Gi i đi m này đi m có đ cao 1568, cách đi m có đ cao 1677 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,90 km v phía B c, cách đi m có đ cao 1701 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,70 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 1666 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,55 km v phía Tây Nam. T gi i đi m s 18, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung Đông - Đông Nam chuy n Đông B c, qua các đi m có đ cao 1771, 1756, 1707, 1500, 1683, 1771, 1651, 1545, 1928, 1718 đ n đi m có đ cao 1576, sau đó theo hư ng Tây B c vư t qua hai khe, qua đi m có đ cao 1397, r i b t vào s ng núi, sau đó ti p t c theo s ng núi, hư ng Tây B c chuy n Đông B c, qua đi m có đ cao 1748 đ n đi m có đ cao 1743, sau đó ti p t c theo s ng núi, hư ng Đông chuy n B c - Đông B c, qua các đi m có đ cao 1806, 1650, 1468, 1516, 1344, 1408 đ n m t ch m nai không tên phía Tây B c c a đi m có đ cao này, r i theo s ng núi, hư ng Đông B c đ n gi i đi m s 19. Gi i đi m này gi a sông Nho Qu (Pu Mei), cách đi m có đ cao 1477 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,60 km v phía Tây - Tây B c, cách đi m có đ cao 1464 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,30 km v phía Đông - Đông B c, cách đi m có đ cao 1337 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,20 km v phía Nam. T gi i đi m s 19, đư ng biên gi i xuôi sông Nho Qu (Pu Mei), hư ng chung Đông B c chuy n Đông Nam đ n gi i đi m s 20. Gi i đi m này gi a sông Nho Qu (Pu Mei), cách đi m có đ cao 1062 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,30 km v phía Đông - Đông B c, cách đi m có đ cao 1080 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 5,20 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 1443 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,85 km v phía Nam. T gi i đi m s 20, đư ng biên gi i r i sông b t vào s ng núi nh , hư ng Đông B c đ n đi m có đ cao 801, sau đó theo đư ng th ng, hư ng Đông Nam kho ng 2400 m đ n đi m có đ cao 1048, theo hư ng Đông Nam c t khe b t vào s ng núi, r i theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam chuy n Đông B c, qua các đi m có đ cao 1122, 1170, 1175 đ n đi m có đ cao 1641, sau đó theo s ng núi, hư ng Tây B c, c t khe, r i b t vào s ng núi hư ng B c - Đông B c qua các đi m có đ cao 1651, 1538 đ n gi i đi m s 21. Gi i đi m này đi m có đ cao 1697, cách đi m có đ cao 1642 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,85 km v phía B c, cách đi m có đ cao 1660 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,80 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 1650 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,40 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 21, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, hư ng chung Đông Nam đ n đi m có đ cao 1591, sau đó theo s ng núi hư ng Nam - Đông Nam qua các đi m có đ cao 1726, 1681, 1699 đ n đi m có đ cao 1694, ti p đó theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, hư ng Đông Nam, qua các đi m có đ cao 1514, 1486 đ n đi m có đ cao 1502, r i theo s ng núi, hư ng Nam chuy n Đông Nam qua các đi m có đ cao 1420, 1373, 1365 đ n m t ch m núi không tên phía B c - Tây B c đi m có đ cao 1388 trong lãnh th Vi t Nam, t đó đư ng biên gi i theo đư ng th ng hư ng Đông - Đông B c đ n m t ch m núi nh , sau đó l i theo đư ng th ng ti p t c theo hư ng này đ n gi i đi m s 22. Gi i đi m này gi a con sông không tên (Yan Dong), cách đi m có đ cao 1255 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,45 km v phía B c, cách đi m có đ cao 1336 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,30 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 956 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,22 km v phía Tây - Tây Nam. T gi i đi m s 22, đư ng biên gi i xuôi theo sông không tên nói trên (Yan Dong), hư ng Đông B c, sau đó r i sông, qua đi m có đ cao 888, b t vào s ng núi, hư ng chung Đông Nam chuy n Nam - Tây Nam, qua đi m có đ cao 1091, m t ch m núi không tên phía Đông đi m có đ cao 1280 trong lãnh th Vi t Nam, các đi m có đ cao 1288, 1282, 1320, 1212, 1218, 1098, 1408 đ n đi m có đ cao 1408, r i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, hư ng chung là hư ng Nam chuy n Đông Nam, qua các đi m có đ cao 1423, 1378 đ n đi m có đ cao 451, sau đó theo s ng núi, hư ng Đông đ n gi i đi m s 23. Gi i đi m này gi a su i C c Pàng, cách đi m có đ cao 962 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 3,10 km
 6. v phía Tây - Tây B c, cách đi m có đ cao 680 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,55 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 723 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,60 km v phía Tây Nam. T gi i đi m s 23, đư ng biên gi i r i su i theo khe hư ng Đông, r i theo con đư ng mé Nam s ng núi ho c trên s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông, qua các đi m có đ cao 914, 962, 901 đ n đi m có đ cao 982, sau đó ngư c sư n núi hư ng Đông B c b t vào s ng núi, r i theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông, qua các đi m có đ cao 819, 877 đ n gi i đi m s 24. Gi i đi m này n m m t ch m núi không tên, cách đi m có đ cao 783 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,53 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 1418 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,15 km v phía B c, cách đi m có đ cao 779 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,00 km v phía Đông Nam. T gi i đi m s 24, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, hư ng B c - Tây B c chuy n Đông Nam, qua các đi m có đ cao 1212, 1506, 1489, 1461 đ n đi m có đ cao 921, sau đó theo hư ng Đông - Đông Nam c t su i Khu i Giu ng, r i b t vào s ng núi, sau đó theo s ng núi hư ng chung Đông Nam, qua các đi m có đ cao 1265, 1191, 1301 đ n gi i đi m s 25. Gi i đi m này gi a sông Gâm (Bai Nan), cách đi m có đ cao 798 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,70 km v phía B c, cách đi m có đ cao 755 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,65 km v phía Tây - Tây B c, cách đi m có đ cao 936 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,45 km v phía Nam. T gi i đi m s 25, đư ng biên gi i r i sông b t vào s ng núi nh , hư ng Đông Nam đ n đi m có đ cao 908, r i theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam, qua đi m có đ cao 1196, ch m núi không tên phía B c - Tây B c đi m có đ cao 1377 trong lãnh th Vi t Nam, các đi m có đ cao 1254, 1297, 1274, 1262, 994, 1149, ch m núi không tên phía Đông đi m có đ cao 1302 trong lãnh th Vi t Nam, các đi m có đ cao 1013, 1165, 829 đ n gi i đi m s 26. Gi i đi m này đi m có đ cao 1028, cách đi m có đ cao 1272 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,50 km v phía Đông - Đông B c, cách đi m có đ cao 1117 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,65 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 893 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,35 km v phía Tây - Tây B c. T gi i đi m s 26, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, hư ng Đông Nam đ n đi m có đ cao 662, r i theo đư ng th ng hư ng Đông kho ng 500m đ n m t ch m núi không tên, sau đó theo s ng núi, hư ng chung là hư ng B c chuy n Đông - Đông B c, qua các đi m có đ cao 934, 951 đ n đi m có đ cao 834, ti p đó theo khe hư ng Đông - Đông B c, c t su i Na Thin, r i theo s ng núi qua đi m có đ cao 824 đ n đi m có đ cao 1049, sau đó theo s ng núi và khe, hư ng Đông Nam, c t m t s ng núi nh , r i xuôi theo khe hư ng Đông đ n gi i đi m s 27. Gi i đi m này gi a su i Nà Rì, cách đi m có đ cao 772 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,05 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 1334 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,65 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 848 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,10 km v phía Đông Nam. T gi i đi m s 27, đư ng biên gi i r i su i, ngư c khe lên s ng núi, hư ng Đông - Đông B c đ n đi m có đ cao 706, sau đó theo s ng núi, hư ng B c chuy n Đông - Đông Nam, qua các đi m có đ cao 807, 591, 513, 381 đ n đi m có đ cao 371, sau đó theo s ng núi, hư ng Đông đ n gi a su i Pan Ngăm (Ping Meng), r i ngư c su i này v hư ng B c kho ng 200 m, r i su i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, qua các đi m có đ cao 591, 722, 818, 706, 890 đ n gi i đi m s 28. Gi i đi m này đi m có đ cao 917, cách đi m có đ cao 668 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,55 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 943 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,75 km v phía Nam - Đông Nam, cách đi m có đ cao 955 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,90 km v phía Đông - Đông B c. T gi i đi m s 28, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông, qua các đi m có đ cao 790, 803, 601, 524, 934, ch m núi không tên phía Nam đi m có đ cao 1025 trong lãnh th Trung Qu c, các đi m có đ cao 871, 964, ch m núi không tên phía Nam đi m có đ cao 855 trong lãnh th Trung Qu c, các đi m có đ cao 978, 949 đ n đi m có đ cao 829, sau đó theo sư n núi, hư ng Đông đ n gi i đi m s 29. Gi i đi m này đi m có đ cao 890, cách đi m có đ cao 1007 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,50 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 1060 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,05 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 1047 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,45 km v phía Tây Nam. T gi i đi m s 29, đư ng biên gi i theo sư n núi phía Nam đi m có đ cao 1073 trong lãnh th Trung Qu c, hư ng Đông đ n đi m có đ cao 1077, r i theo s ng núi, hư ng chung là
 7. hư ng Đông chuy n Đông Nam, qua các đi m có đ cao 1104, 1115, 1073, 942, 832, 1068, 1066, 1066, 1030, 1028, 982, 1021, 826, 911 đ n gi i đi m s 30. Gi i đi m này m t con đư ng nh , cách đi m có đ cao 770 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,40 km v phía Tây, cách đi m có đ cao 764 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,75 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 833 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,80 km v phía Nam. T gi i đi m s 30, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung Đông B c, c t qua m t su i không tên đ n đi m có đ cao 715, r i theo mé Nam và mé Đông m t con đư ng c a Trung Qu c, hư ng Đông chuy n B c - Đông B c, c t qua m t con đư ng t Vi t Nam sang Trung Qu c, r i theo d c núi mé Tây Nam đi m có đ cao 903 trong lãnh th Trung Qu c b t vào s ng núi, hư ng Đông Nam đ n gi i đi m s 31. Gi i đi m này đi m có đ cao 670, cách đi m có đ cao 770 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,90 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 823 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,60 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 976 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,80 km v phía Tây Nam. T gi i đi m s 31, đư ng biên gi i đi theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam qua đi m có đ cao 955 đ n đi m có đ cao 710, sau đó theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, qua đi m có đ cao 940 đ n đi m có đ cao 780, r i theo s ng núi, hư ng Đông B c, qua đi m có đ cao 780 đ n đi m có đ cao 625, sau đó ti p t c theo s ng núi, hư ng Đông đ n gi i đi m s 32. Gi i đi m này gi a sông B c V ng (Ba Wang), cách đi m có đ cao 792 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,35 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 808 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,85 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 822 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,05 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 32, đư ng biên gi i r i sông b t vào s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông chuy n Đông B c, qua các đi m có đ cao 890, 667, 906, 691, 854, 884, 701, 884, 783, 619, 856, 591, 907, 651, 580, 785, 925, 950 đ n gi i đi m s 33. Gi i đi m này gi a sông Quây Sơn (Nan Tan), cách đi m có đ cao 922 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,65 km v phía B c - Đông B c, cách đi m có đ cao 685 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,10 km v phía Tây Nam, cách đi m có đ cao 965 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,80 km v phía Đông - Đông Nam. T gi i đi m s 33, đư ng biên gi i r i sông b t vào s ng núi, hư ng Đông B c, qua đi m có đ cao 612 đ n đi m có đ cao 624, sau đó ti p t c theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam, qua các đi m có đ cao 521, 725, 845, 825, 755, 726, 516, 735, 902, 764, 573, 693, 627 đ n gi i đi m s 34. Gi i đi m này đi m có đ cao 505, cách đi m có đ cao 791 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,60 km v phía B c - Đông B c, cách đi m có đ cao 632 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,80 km v phía Đông - Đông B c, cách đi m có đ cao 655 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,65 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 34, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c qua đi m có đ cao 878 đ n đi m có đ cao 850, sau đó theo s ng núi hư ng chung là Đông Nam chuy n Đông B c, qua các đi m có đ cao 837, 758, 712, 492, 695, 449 đ n đi m có đ cao 624, r i ti p t c theo s ng núi, hư ng chung Đông - Đông Nam chuy n Tây Nam, qua các đi m có đ cao 731, 737, 805, 866, 752, 605, 815 đ n gi i đi m s 35. Gi i đi m này cách đi m có đ cao 709 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,90 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 782 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,10 km v phía Nam, cách đi m có đ cao 794 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,45 km v phía Tây. T gi i đi m s 85, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n gi a sông Quây Sơn, sau đó xuôi sông này, hư ng chung Đông Nam đ n gi i đi m s 36. Gi i đi m này gi a sông Quây Sơn, cách đi m có đ cao 660 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,20 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 589 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,05 km v phía Tây, cách đi m có đ cao 613 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,50 km v phía Tây Nam. T gi i đi m s 36, đư ng biên gi i r i sông theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c qua các đi m có đ cao 597, 653, 560, 367, 629, 717, 685, 746 đ n gi i đi m s 37. Gi i đi m này đi m có đ cao 620, cách đi m có đ cao 665 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,80 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 640 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,50 km v phía Tây - Tây B c, cách đi m có đ cao 592 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,90 km v phía Tây Nam.
 8. T gi i đi m s 37, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng Đông Nam chuy n Tây - Tây Nam, qua đi m có đ cao 336 đ n m t ch m núi không tên, sau đó theo s ng núi, hư ng Đông Nam đ n m t yên ng a, r i theo khe, hư ng Tây Nam đ n đ u m t con su i không tên, sau đó xuôi theo su i đó, hư ng Tây Nam, r i r i su i, theo hư ng Tây Nam qua đi m có đ cao 348 đ n m t yên ng a, ti p đó theo hư ng Tây qua m t lũng nh đ n gi i đi m s 38. Gi i đi m này cách đi m có đ cao 723 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,95 km v phía Đông - Đông Nam, cách đi m có đ cao 685 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,35 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 630 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,00 km v phía Tây. T gi i đi m s 38, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam chuy n Tây Nam, qua các đi m có đ cao 635, 656, c t su i Lu c, qua đi m có đ cao 627 đ n ch m núi không tên phía Tây B c đi m có đ cao 723 trong lãnh th Trung Qu c, sau đó hư ng Nam - Đông Nam, qua đi m có đ cao 412 b t vào s ng núi, hư ng chung là hư ng Nam, qua các đi m có đ cao 727, 745, 664, 487, 615, 473, 586 đ n gi i đi m s 39. Gi i đi m này gi a đư ng mòn, cách đi m có đ cao 682 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,20 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 660 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,10 km v phía Tây Nam, cách đi m có đ cao 612 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,30 km v phía Tây - Tây B c. T gi i đi m s 39, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c qua đi m có đ cao 303 đ n đi m có đ cao 558, sau đó theo s ng núi, hư ng chung là Tây Nam, qua các đi m có đ cao 591, 521 đ n gi a m t con su i không tên, r i xuôi theo su i này, hư ng Tây Nam đ n h p lưu c a nó v i m t con su i khác, ti p đó r i su i b t vào s ng núi, hư ng chung Tây B c chuy n Tây Nam, qua các đi m có đ cao 602, 657, 698, 565 đ n gi i đi m s 40. Gi i đi m này gi a sông B c V ng (Ba Wang), cách đi m có đ cao 689 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 3,05 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 529 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,06 km v phía Đông - Đông Nam, cách đi m có đ cao 512 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,95 km v phía Tây B c. T gi i đi m s 40, đư ng biên gi i xuôi sông B c V ng (Ba Wang), hư ng chung là hư ng Nam đ n h p lưu c a nó v i sông B ng Giang, sau đó ngư c sông B ng Giang, hư ng chung Tây B c đ n gi i đi m s 41. Gi i đi m này gi a sông B ng Giang, cách đi m có đ cao 345 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,45 km v phía Đông - Đông Nam, cách đi m có đ cao 202 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,05 km v phía Nam - Tây Nam, cách đi m có đ cao 469 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,35 km v phía B c - Đông B c. T gi i đi m s 41, đư ng biên gi i r i sông, hư ng Tây đ n đi m có đ cao 153, sau đó theo s ng núi, hư ng Tây Nam chuy n Nam, qua các đi m có đ cao 332, 463, 404, 544, 303 đ n đi m có đ cao 501, r i ti p t c theo s ng núi, hư ng Đông chuy n Nam, qua các đi m có đ cao 255, 259, đ n đi m có đ cao 472, sau đó ti p t c theo s ng núi, hư ng Đông Nam chuy n Tây Nam, qua các đi m có đ cao 600, 552, 550, 530, 323, 514 đ n m t ch m núi không tên phía Đông Nam đi m có đ cao 597 trong lãnh th Vi t Nam, l i theo s ng núi hư ng Tây Nam, c t khe, r i theo sư n núi mé Đông Nam đi m có đ cao 658 trong lãnh th Vi t Nam, hư ng chung là hư ng Tây đ n đi m có đ cao 628, t đây đư ng biên gi i theo s ng núi hư ng Nam, qua các đi m có đ cao 613, 559 đ n m t đi m s ng núi, sau đó theo đư ng th ng, hư ng Đông Nam đ n gi i đi m s 42. Gi i đi m này đi m có đ cao 417, cách đi m có đ cao 586 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,70 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 494 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,10 km v phía B c - Đông B c, cách đi m có đ cao 556 trong lành th Trung Qu c kho ng 1,85 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 42, đư ng biên gi i theo hư ng Đông B c đ n m t ch m núi không tên, sau đó theo đư ng th ng hư ng Đông đ n m t ch m núi không tên khác, t đó đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông, qua các đi m có đ cao 567, 506, 517, 534, 563 đ n đi m có đ cao 542, r i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n đi m có đ cao 570, sau đó l i theo s ng núi, hư ng Đông Nam chuy n Nam, qua đi m có đ cao 704 đ n gi i đi m s 43. Gi i đi m này gi a m t con su i không tên, cách đi m có đ cao 565 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,80 km v phía Đông - Đông Nam, cách đi m có đ cao 583 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,10 km v phía Nam, cách đi m có đ cao 561 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,87 km v phía Tây - Tây Nam. T gi i đi m s 43, đư ng biên gi i xuôi theo su i không tên v hư ng Đông Nam kho ng 500 mét, sau đó r i su i này theo hư ng Đông, c t qua m t s ng núi nh đ n khe, chuy n
 9. hư ng Nam - Đông Nam xu ng gi a con su i nói trên, ti p đó xuôi theo su i này, hư ng Nam, đ n h p lưu c a su i này v i m t nhánh su i khác, sau đó theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c qua các đi m có đ cao 632, 637 đ n gi i đi m s 44. Gi i đi m này gi a đư ng phòng h a, cách đi m có đ cao 666 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,50 km v phía B c, cách đi m có đ cao 943 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,56 km v phía Tây Nam, cách đi m có đ cao 710 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,80 km v phía Tây. T gi i đi m s 44, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c (trong đó đo n nào theo đư ng phòng h a thì theo trung tuy n c a đư ng phòng h a) qua các đi m có đ cao 637, 383 đ n đi m có đ cao 324, sau đó theo s ng núi nh , hư ng Nam - Tây Nam đ n gi a nhánh phía Tây su i Khu i L n, sau đó xuôi theo su i này, hư ng Nam đ n gi i đi m s 45. Gi i đi m này gi a su i Khu i L n, cách đi m có đ cao 293 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,90 km v phía Đông - Đông B c, cách đi m có đ cao 323 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,42 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 322 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,60 km v phía Tây - Tây Nam. T gi i đi m s 45, đư ng biên gi i r i su i b t vào s ng núi nh , hư ng Đông - Đông Nam đ n đi m có đ cao 245, sau đó theo đư ng th ng, hư ng Nam, đ n gi a sông Kỳ Cùng (Bình Nhi), ti p đó ngư c sông Kỳ Cùng (Bình Nhi), hư ng chung Tây Nam đ n gi i đi m s 46. Gi i đi m này gi a sông Kỳ Cùng (Bình Nhi), cách đi m có đ cao 185 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,55 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 293 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,22 km v phía Nam - Tây Nam, cách đi m có đ cao 270 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,45 km v phía Tây - Tây B c. T gi i đi m s 46 đư ng biên gi i r i sông, hư ng Nam, b t vào s ng núi đ n đi m có đ cao 269, sau đó theo s ng núi, hư ng Tây Nam chuy n Đông Nam, ti p đó theo hư ng Nam, qua các đi m có đ cao 303, 304, 321, 284 đ n gi i đi m s 47. Gi i đi m này ngã ba su i, cách đi m có đ cao 329 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,85 km v phía Nam - Đông Nam, cách đi m có đ cao 313 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,65 km v phía B c, cách đi m có đ cao 251 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,20 km v phía Tây. T gi i đi m s 47, đư ng biên gi i r i su i b t vào s ng núi nh , hư ng Đông Nam, qua mé Tây Nam đi m có đ cao 255 trong lãnh th Trung Qu c, b t vào s ng núi, r i theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Nam qua các đi m có đ cao 281, 357 đ n đi m có đ cao 344, sau khi c t m t su i không tên, ngư c d c b t vào s ng núi, r i theo s ng núi qua đi m có đ cao 428 đ n đi m có đ cao 409, sau đó theo đư ng th ng, hư ng Nam đ n đi m có đ cao 613, r i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n gi i đi m s 48. Gi i đi m này đi m có đ cao 718, cách đi m có đ cao 658 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,44 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 832 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,50 km v phía Tây Nam, cách đi m có đ cao 836 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,65 km v phía Tây. T gi i đi m s 48, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng Đông Nam đ n đi m có đ cao 852, sau đó theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n đi m có đ cao 695, r i l i theo s ng núi, hư ng Tây Nam chuy n Nam qua các đi m có đ cao 702, 411, c t m t con đư ng, qua đi m có đ cao 581 đ n gi i đi m s 49. Gi i đi m này đi m có đ cao 549, cách đi m có đ cao 436 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,10 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 511 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,45 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 557 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,40 km v phía Tây Nam. T gi i đi m s 49, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, hư ng chung là Nam - Đông Nam r i chuy n Đông B c, qua các đi m có đ cao 359, 364, 406 đ n gi i đi m s 50. Gi i đi m này đi m có đ cao 610, cách đi m có đ cao 618 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,30 km v phía Tây - Tây Nam, cách đi m có đ cao 395 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,90 km v phía B c, cách đi m có đ cao 730 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,80 km v phía Nam. T gi i đi m s 50, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng B c - Đông B c đ n m t ch m núi không tên phía Tây đi m có đ cao 634 trong lãnh th Vi t Nam, sau đó theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c qua đi m có đ cao 758 đ n đi m có đ cao 742, r i theo s ng núi, hư ng chung Đông - Đông Nam qua các đi m có đ cao 540, 497, 381 đ n gi i đi m s 51. Gi i đi m này gi a su i Khu i Đ y, cách đi m có đ cao 388 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,60 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 411 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,60 km v phía Tây Nam, cách đi m có đ cao 886 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,75 km v phía Nam - Đông Nam.
 10. T gi i đi m s 51, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c qua các đi m có đ cao 451, 427 đ n đi m có đ cao 475, sau đó theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông, qua các đi m có đ cao 499, 506, 511, 475, 477, 483, 486 đ n đi m có đ cao 438, r i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n gi i đi m s 52. Gi i đi m này đi m có đ cao 392, cách đi m có đ cao 389 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,10 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 356 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,65 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 408 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,70 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 52, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung là hư ng Đông chuy n Đông Nam r i Đông B c, qua các đi m có đ cao 396, 402, 851, 861, 494, 476, 387, 432, 444, 389, 488, 480, 347 đ n gi i đi m s 53. Gi i đi m này đi m có đ cao 248, cách đi m có đ cao 313 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,00 km v pha B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 331 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,75 km v phía Nam - Tây Nam, cách đi m có đ cao 328 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,05 km v phía Đông - Đông Nam. T gi i đi m s 53, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam chuy n Tây Nam, qua các đi m có đ cao 401, 398, 409, 498, 509, 425, 456, 404, 475, 502, 721, 704, 939, 1282 đ n đi m có đ cao 1358, sau đó ti p t c theo s ng núi, hư ng Nam chuy n Đông Nam, qua các đi m có đ cao 851, 542 đ n gi i đi m s 54. Gi i đi m này cách đi m có đ cao 632 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,70 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 473 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,40 km v phía B c, cách đi m có đ cao 545 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,50 km v phía Nam. . T gi i đi m s 54, đư ng biên gi i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c, hư ng chung Đông - Đông Nam, qua các đi m có đ cao 370, 344, 366, 337 đ n đi m có đ cao 435, sau đó theo s ng núi, hư ng chung Đông Nam, qua các đi m có đ cao 401, 440, 351, 438, 470, 612, 640, 651, 534, 525 đ n gi i đi m s 55. Gi i đi m này đi m có đ cao 523, cách đi m có đ cao 551 trong lãnh th Vi t Nan kho ng 1,80 km v phía Đông Nam, cách đi m có đ cao 480 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,95 km v phía B c, cách đi m có đ cao 528 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,14 km v phía Tây. T gi i đi m s 55, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng Đông - Đông Nam, qua các đi m có đ cao 506, 577, 670 đ n đi m có đ cao 788, t đó theo đư ng phân th y gi a các nhánh sông trong lãnh th Vi t Nam và các nhánh sông trong lãnh th Trung Qu c, hư ng chung Đông B c chuy n Đông Nam, qua các đi m có đ cao 870, 825, 894, 855, 736, 706, 1029 đ n gi i đi m s 56. Gi i đi m này đi m có đ cao 705, cách đi m có đ cao 863 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,80 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 861 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 1,00 km v phía B c - Đông B c, cách đi m có đ cao 913 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,20 km v phía Tây = Tây Nam. T gi i đi m s 56, đư ng biên gi i theo đư ng phân th y gi a các nhánh sông trong l nh th Vi t Nam và các nhánh sông trong lãnh th Trung Qu c, hư ng chung Đông B c, qua các đi m có đ cao 652, 975, 875, 835, 1150, 1082 đ n gi i đi m s 57. Gi i đi m này đi m có đ cao 882, cách đi m có đ cao 638 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 3,55 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 1265 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,95 km v phía Nam - Tây Nam, cách đi m có đ cao 1025 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,20 km v phía Tây - Tây Nam. T gi i đi m s 57, đư ng biên gi i theo s ng núi, hư ng Tây Nam đ n đi m ti p n i v i m t khe, r i theo khe, hư ng Nam - Đông Nam, đ n gi a su i Tài V n, sau đó xuôi su i này và h lưu c a nó là su i Nà Sa đ n gi i đi m s 58. Gi i đi m này h p lưu su i Nà Sa v i m t nhánh sông n m phía Đông, cách đi m có đ cao 423 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,95 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 447 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,75 km v phía Nam, cách đi m có đ cao 320 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,45 km v phía Tây. T gi i đi m s 58, đư ng biên gi i ngư c nhánh sông phía Đông nói trên đ n ngã ba sông Đ ng Mô, r i ngư c sông Đ ng Mô, B Lao, Cao L n đ n gi i đi m s 59. Gi i đi m này h p lưu hai con su i Cao L n và Phai L u, cách đi m có đ cao 1052 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,10 km v phía B c, cách đi m có đ cao 600 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,57 km v phía Đông, cách đi m có đ cao 602 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,00 km v phía Tây.
 11. T gi i đi m s 59, đư ng biên gi i ngư c su i Cao L n hư ng Đông Nam, sau đó r i su i đi theo đư ng th ng hư ng Đông - Đông Nam đ n m t ch m núi không tên phía B c đi m có đ cao 960 trong lãnh th Vi t Nam, r i theo đư ng đ trên b n đ đính kèm Hi p ư c đ n gi i đi m s 60. Gi i đi m này đi m có đ cao 1100, cách đi m có đ cao 1156 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,10 km v phía B c - Tây B c, cách đi m có đ cao 683 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 2,65 km v phía Tây Nam, cách đi m có đ cao 1094 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 0,95 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 60, đư ng biên gi i theo s ng núi nh hư ng Đông B c, xu ng khe, r i theo khe hư ng chung là hư ng Đông B c chuy n Đông - Đông Nam, đ n m t nhánh thư ng lưu sông Ka Long, sau đó xuôi theo sông này, hư ng Đông - Đông B c, đ n gi i đi m s 61. Gi i đi m này h p lưu sông Ka Long v i m t sông khác (B c Luân), cách đi m có đ cao 561 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 2,20 km v phía Đông B c, cách đi m có đ cao 117 trong lãnh th Vi t Nam kho ng 0,95 km v phía Tây B c, cách đi m có đ cao 224 trong lãnh th Trung Qu c kho ng 1,60 km v phía Nam - Tây Nam. T gi i đi m s 61, đư ng biên gi i xuôi theo trung tuy n lu ng chính t u thuy n đi l i c a sông Ka Long, B c Luân, đ n đi m cu i c a nó, b t vào gi i đi m s 62. Gi i đi m này là đi m ti p cu i đư ng cơ s dùng đ tính chi u r ng lãnh h i c a hai nư c Vi t Nam và Trung Qu c. Các c n, bãi n m hai bên đư ng đ c a các đo n biên gi i theo sông su i trên b n đ đính kèm Hi p ư c đã đư c quy thu c theo đư ng đ . Đư ng biên gi i trên đ t li n gi a hai nư c mô t đi u này đư c v b ng đư ng đ trên b n đ t l 1/50.000 do hai bên cùng xác đ nh, đ dài và di n tích dùng trong mô t đư ng biên gi i đư c đo t b n đ này. B b n đ nói trên đính kèm Hi p ư c này là b ph n c u thành không th tách r i c a Hi p ư c. Đi u III. Hai Bên ký k t đ ng ý v trí chính xác đi m g p nhau c a đư ng biên gi i gi a ba nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, C ng hòa nhân dân Trung Hoa và C ng hòa dân ch nhân dân Lào s do ba nư c th a thu n xác đ nh. Đi u IV. M t th ng đ ng đi theo đư ng biên gi i trên đ t li n gi a Vi t Nam và Trung Qu c nói t i Đi u II c a Hi p ư c này phân đ nh vùng tr i và lòng đ t gi a hai nư c. Đi u V. Hai Bên ký k t đ ng ý, tr khi đã đư c Hi p ư c này quy đ nh rõ ràng, đư ng biên gi i Vi t - Trung nói t i Đi u II, đ i v i nh ng đo n l y sông su i làm biên gi i thì nh ng đo n sông su i t u thuy n không đi l i đư c, đư ng biên gi i đi theo trung tuy n c a dòng ch y ho c c a dòng ch y chính, nh ng đo n sông su i t u thuy n đi l i đư c, đư ng biên gi i đi theo trung tuy n c a lu ng chính t u thuy n đi l i. V trí chính xác trung tuy n c a dòng ch y, c a dòng ch y chính ho c c a trung tuy n lu ng chính t u thuy n đi l i và s quy thu c c a các c n, bãi trên sông su i biên gi i s đư c hai Bên ký k t xác đ nh c th khi phân gi i, c m m c. Tiêu chu n chính đ xác đ nh dòng ch y chính là lưu lư ng dòng ch y m c nư c trung bình. Tiêu chu n chính đ xác đ nh lu ng chính t u thuy n đi l i là đ sâu c a lu ng t u thuy n đi l i k t h p v i chi u r ng và bán kính đ cong c a lu ng t u thuy n đi l i đ xem xét t ng h p. Trung tuy n c a lu ng chính t u thuy n đi l i là trung tuy n m t nư c gi a hai đư ng đ ng sâu tương ng đánh d u lu ng chính t u thuy n đi l i. B t ký s thay đ i nào có th x y ra đ i v i sông su i biên gi i đ u không làm thay đ i hư ng đi c a đư ng biên gi i, không nh hư ng đ n v trí c a đư ng biên gi i Vi t - Trung đã đư c xác đ nh trên th c đ a cũng như s quy thu c c a các c n, bãi, tr khi hai Bên ký k t có th a thu n khác. Nh ng c n, bãi m i xu t hi n trên sông su i biên gi i sau khi đư ng biên gi i đã đư c xác đ nh trên th c đ a s đư c phân đ nh theo đư ng biên gi i đã đư c xác đ nh trên th c đ a. N u các c n, bãi m i xu t hi n n m trên đư ng biên gi i đã đư c xác đ nh trên th c đ a thì hai Bên ký k t s bàn b c xác đ nh s quy thu c trên cơ s công b ng, h p lý. Đi u VI. 1. Hai Bên. ký k t quy t đ nh thành l p U ban Liên h p phân gi i và c m m c biên gi i trên đ t li n Vi t Nam - Trung Qu c (dư i đây g i là U ban Liên h p phân gi i, c m m c) và
 12. giao cho U ban này nhi m v xác đ nh trên th c đ a đư ng biên gi i Vi t - Trung như đã nêu trong Đi u II c a Hi p ư c này và ti n hành công vi c phân gi i, c m m c, c th là xác đ nh v trí chính xác c a đư ng s ng núi, đư ng phân th y, trung tuy n c a dòng ch y ho c dòng ch y chính, trung tuy n lu ng chính t u thuy n đi l i và các đo n đư ng biên gi i khác, xác đ nh rõ s quy thu c c a các c n, bãi trên sông su i biên gi i, cùng nhau c m m c gi i, so n th o Ngh đ nh thư v biên gi i trên đ t li n gi a hai nư c, g m c h sơ chi ti t v v trí các m c gi i, v b n đ chi ti t đính kèm Ngh đ nh thư th hi n hư ng đi c a đư ng biên gi i và v trí các m c gi i trên toàn tuy n, cũng như gi i quy t các v n đ c th liên quan đ n vi c hoàn thành các nhi m v k trên. 2. Ngay sau khi có hi u l c, Ngh đ nh thư v biên gi i trên đ t li n gi a hai nư c nói t i kho n 1 Đi u này tr thành m t b ph n c a Hi p ư c này và b n đ chi ti t đính kèm Ngh đ nh thư này thay th b n đ đính kèm Hi p ư c này. 3. y ban Liên h p phân gi i, c m m c b t đ u công vi c ngay sau khi Hi p ư c này có hi u l c và ch m đ t ho t đ ng sau khi Ngh đ nh thư và b n đ chi ti t đính kèm v đư ng biên gi i trên đ t li n gi a hai nư c đư c ký k t. Đi u VII. Sau khi Ngh đ nh thư v biên gi i trên đ t li n gi a hai nư c và b n đ chi ti t đính kèm có hi u l c, hai Bên ký k t s ký k t Hi p ư c ho c Hi p đ nh v quy ch qu n lý biên gi i gi a hai nư c đ thay th Hi p đ nh t m th i v vi c gi i quy t công vi c trên vùng biên gi i gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 07 tháng 11 năm 1991. Đi u VIII. Hi p ư c này đư c hai Bên ký k t phê chu n và có hi u l c k t ngày trao đ i các văn ki n phê chu n. Các văn ki n phê chu n s m đư c trao đ i t i B c Kinh. Hi p ư c này đư c ký t i Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1999 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Trung, c hai văn b n đ u có giá tr như nhau./.
Đồng bộ tài khoản