Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐNĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐNĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐNĐ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách phường đông dân theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường 11, 12 và phường 17 do Hội đồng nhân dân Quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐNĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N GÒ V P NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 36/2006/NQ-H ND Gò V p, ngày 04 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, CHIA TÁCH PHƯ NG ÔNG DÂN THEO NGHN C A Y BAN NHÂN DÂN PHƯ NG 11, 12 VÀ PHƯ NG 17 H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX, KỲ H P TH 6 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c qui ch ho t ng c a H i ng nhân dân ban hành kèm theo Ngh quy t s 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i khoá XI; Kỳ h p l n th 6 H i ng nhân dân qu n Gò V p khoá IX ã nghe y ban nhân dân qu n Gò V p trình bày t trình và án, ngh i u ch nh a gi i hành chính, chia tách các phư ng ông dân theo ngh c a y ban nhân dân phư ng 11, 12 và phư ng 17 và nghe báo cáo th m tra c a Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n Gò V p; Sau khi nghe ý ki n phát bi u, th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân qu n và c a các i bi u d h p; H i ng nhân dân qu n Gò V p khoá IX kỳ h p l n th 6, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i t trình và án, ngh i u ch nh a gi i hành chính, chia tách các phư ng ông dân theo ngh c a y ban nhân dân phư ng 11, 12 và phư ng 17 c a y ban nhân dân qu n trình bày t i kỳ h p, c th như sau: I. i u ch nh a gi i hành chính qu n Gò V p và qu n Tân Bình: ngh l y tuy n ư ng Huỳnh Văn Ngh làm ranh a gi i hành chính gi a qu n Gò V p và qu n Tân Bình. Sau khi i u ch nh phư ng 15 Tân Bình s i u ch nh a gi i hành chính ph n di n tích 0,74 ha sang phư ng 12 qu n Gò V p, di n tích qu n Gò V p tăng thêm 0,74 ha, di n tích m i là 1.975,85 ha. Di n tích phư ng 12 qu n Gò V p tăng thêm 0,74 ha, di n tích m i là 458,41 ha. II. i u ch nh a gi i hành chính thành l p m t s phư ng: 1. i u ch nh a gi i hành chính phư ng 11 và 12
  2. 1.1. Thành l p phư ng 8 m i trên cơ s i u ch nh 50,42 ha di n tích t nhiên, 14.694 nhân khNu c a phư ng 12 và 66, 34 ha di n tích t nhiên 10.307 nhân khNu c a phư ng 11; Phư ng 8 m i có 116,76 ha di n tích t nhiên, v i 25.001 nhân khNu; a gi i hành chính phư ng 8 m i: ông giáp phu ng 11, Tây giáp phư ng 14; Nam giáp phư ng 12 và phư ng 15 qu n Tân Bình; B c giáp phư ng 9. 1.2. Thành l p phư ng 9 m i trên cơ s i u ch nh 55,40 ha di n tích t nhiên, 17.012 nhân khNu c a phư ng 12 và 28,44 ha di n tích t nhiên, 5.860 nhân khNu c a phư ng 11; Phư ng 9 m i có 83, 84 ha di n tích t nhiên, v i 22.872 nhân khNu; a gi i hành chính phư ng 9 m i: ông giáp phư ng 11 và phư ng 16; Tây giáp phư ng 14; Nam giáp phư ng 8. 1.3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p các phư ng 8 và 9, phư ng 11 còn l i 121, 98 ha di n tích t nhiên và 35.346 nhân khNu; Phư ng 11 có 121,98 ha di n tích t nhiên, v i 35.346 nhân khNu; a gi i hành chính phư ng 11: ông giáp phư ng 10 và phư ng 16; Tây giáp phư ng 8 và 9; Nam giáp phư ng 15 qu n Tân Bình; B c giáp phư ng 16. 1.4. Thành l p phư ng 14 m i trên cơ s i u ch nh 209,52 ha di n tích t nhiên và 28.313 nhân khNu c a phư ng 12; Phư ng 14 m i có 209,52 ha, di n tích t nhiên và dân s là 28.313 nhân khNu; a gi i hành chính phư ng 14 m i: ông giáp phư ng 9, 8 và phư ng 12; Tây giáp phư ng ông Hưng Thu n và Tân Th i Hi p qu n 12; Nam giáp phư ng 15 qu n Tân Bình và B c giáp phư ng 13. 1.5. Phư ng 12 còn l i trên cơ s 143,07 ha di n tích t nhiên, 47.409 nhân khNu c a phư ng 12 cũ còn l i; Phư ng 12 có 143,07 ha di n tích t nhiên, v i 47.409 nhân khNu; a gi i hành chính phư ng 12: Tây giáp phư ng 14; B c giáp phư ng 8; ông và Nam giáp phư ng 15 qu n Tân Bình. 2. i u ch nh a gi i hành chính phư ng 17: 2.1. Thành l p phư ng 6 m i trên cơ s i u ch nh 164,75 ha di n tích t nhiên và 22.428 nhân khNu c a phư ng 17; Phư ng 6 m i có 164,75 ha di n tích t nhiên, v i 22.428 nhân khNu;
  3. a gi i hành chính phư ng 6 m i: ông giáp phư ng An Phú ông qu n 12; Tây giáp phư ng 17 m i; Nam giáp phư ng 5 và phư ng 7; B c giáp phư ng Th nh L c qu n 12. 2.2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính phư ng 6 m i, phư ng 17 còn l i 116,91 ha di n tích t nhiên, 43.623 nhân khNu; Phư ng 17 có 116,91 ha di n tích t nhiên, v i 43.623 nhân khNu; a gi i hành chính phư ng 17: ông giáp phư ng 6; Tây giáp phư ng 15 và phư ng 16; B c giáp phư ng Th nh L c qu n 12; Nam giáp phư ng 7. 3. V tên g i: Nh t trí theo tên g i m i sau khi thành l p thêm 4 phư ng m i qu n Gò V p s có 16 phư ng g m: phư ng 1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và phư ng 17. i u 2. Giao cho y ban nhân dân qu n Gò V p hoàn t t th t c theo qui nh y ban nhân dân thành ph xem xét trình H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p l n th 7 H i ng nhân dân thành ph khoá VII nhi m kỳ (2004-2009). Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khoá IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 6. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản