Nghị quyết số 36/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
109
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 36/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 36/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên để mở rộng thị xã Thủ Dầu Một; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một; thành lập thị trấn Thái Hòa thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 36/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 36/NQ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N B N CÁT, HUY N TÂN UYÊN M R NG NA GI I HÀNH CHÍNH THN XÃ TH D U M T; THÀNH L P PHƯ NG THU C THN XÃ TH D U M T, THÀNH L P THN TR N THÁI HÒA THU C HUY N TÂN UYÊN, T NH BÌNH DƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương, QUY T NGHN: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n B n Cát, huy n Tân Uyên m r ng th xã Th D u M t; thành l p phư ng thu c th xã Th D u M t; thành l p th tr n Thái Hòa thu c huy n Tân Uyên, t nh Bình Dương như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n B n Cát, huy n Tân Uyên m r ng a gi i hành chính th xã Th D u M t. M r ng a gi i hành chính th xã Th D u M t thu c t nh Bình Dương trên cơ s i u ch nh 2.014,40 ha di n tích t nhiên và 5.338 nhân khNu c a huy n Tân Uyên (trong ó: 989 ha di n tích t nhiên và 3.469 nhân khNu c a xã Phú Chánh; 229,63 ha di n tích t nhiên và 452 nhân khNu c a xã Tân Hi p; 795,77 ha di n tích t nhiên và 1.417 nhân khNu c a xã Tân Vĩnh Hi p); 1.079,15 ha di n tích t nhiên và 1.487 nhân khNu c a xã Hòa L i thu c huy n B n Cát; 4.700 nhân khNu c a khu liên h p công nghi p – d ch v - ô th . Th xã Th D u M t có 11.881,20 ha di n tích t nhiên và 211.068 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Th D u M t: ông giáp huy n Tân Uyên, huy n Thu n An; Tây giáp thành ph H Chí Minh; Nam giáp huy n Thu n An; B c giáp huy n B n Cát, huy n Tân Uyên. 2. Thành l p phư ng thu c th xã Th D u M t a) Thành l p phư ng Hòa Phú thu c th xã Th D u M t trên cơ s i u ch nh 1.079,15 ha di n tích t nhiên và 1.487 nhân khNu c a xã Hòa L i (ph n di n tích và nhân khNu c a xã Hòa L i thu c huy n B n Cát i u ch nh v th xã Th D u M t); 785,10 ha di n tích t nhiên và 3.469 nhân khNu c a xã Phú Chánh (ph n di n tích và nhân khNu c a xã Phú Chánh thu c huy n Tân Uyên i u ch nh v th xã Th D u M t); 634,50 ha di n tích t nhiên và 196 nhân khNu c a phư ng nh Hòa; 350 ha di n tích t nhiên và 250 nhân khNu c a phư ng Phú M ; 1.500 nhân khNu c a khu Liên h p công nghi p – d ch v - ô th . Phư ng Hòa Phú có 2.848,75 ha di n tích t nhiên và 6.902 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hòa Phú: ông giáp các xã: Vĩnh Tân, Phú Chánh, huy n Tân Uyên, phư ng Phú Tân và phư ng Phú M thu c th xã Th D u M t; Tây giáp phư ng nh Hòa, th xã Th D u M t và xã Hòa L i, huy n B n Cát; Nam giáp phư ng Phú M , th xã Th D u M t; B c giáp xã Hòa L i, huy n B n Cát.
  2. b) Thành l p phư ng Phú Tân thu c th xã Th D u M t trên cơ s i u ch nh 310,30 ha di n tích t nhiên và 551 nhân khNu c a phư ng Phú M ; 203,90 ha di n tích t nhiên c a xã Phú Chánh (ph n di n tích còn l i c a xã Phú Chánh thu c huy n Tân Uyên i u ch nh v th xã Th D u M t); 795,77 ha di n tích t nhiên và 1.417 nhân khNu c a xã Tân Vĩnh Hi p (ph n di n tích và nhân khNu c a xã Tân Vĩnh Hi p, huy n Tân Uyên i u ch nh v th xã Th D u M t); 229,63 ha di n tích t nhiên và 452 nhân khNu c a xã Tân Hi p (ph n di n tích và nhân khNu c a xã Tân Hi p, huy n Tân Uyên i u ch nh v th xã Th D u M t); 3.200 nhân khNu c a khu Liên h p công nghi p – d ch v - ô th . Phư ng Phú Tân có 1.539,60 ha di n tích t nhiên và 5.620 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú Tân: ông giáp các xã: Tân Hi p, Tân Vĩnh Hi p, huy n Tân Uyên; Tây giáp phư ng Hòa Phú và phư ng Phú M , th xã Th D u M t; Nam giáp phư ng Phú L i, th xã Th D u M t; th tr n Tân Phư c Khánh, huy n Tân Uyên; B c giáp xã Phú Chánh, huy n Tân Uyên. 3. Thành l p th tr n Thái Hòa thu c huy n Tân Uyên trên cơ s toàn b 1.143,39 ha di n tích t nhiên và 17.571 nhân khNu c a xã Thái Hòa. Th tr n Thái Hòa có 1.143,39 ha di n tích t nhiên và 17.571 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Thái Hòa: ông giáp xã Th ch Phư c, huy n Tân Uyên, phư ng B u Long, thành ph Biên Hòa, t nh ng Nai; Tây giáp th tr n Tân Phư c Khánh, huy n Tân Uyên, xã Bình ChuNn, xã An Phú, huy n Thu n An; Nam giáp phư ng B u Long, xã Tân H nh, thành ph Biên Hòa, t nh ng Nai, xã Tân Bình, huy n Dĩ An, xã An Phú, huy n Thu n An; B c giáp xã Khánh Bình, th tr n Tân Phư c Khánh, huy n Tân Uyên. 4. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng a gi i hành chính th xã Th D u M t, thành l p phư ng thu c th xã Th D u M t, thành l p th tr n Thái Hòa thu c huy n Tân Uyên. - Phư ng Phú M còn l i 627,37 ha di n tích t nhiên và 10.544 nhân khNu. - Phư ng nh Hòa còn l i 792,99 ha di n tích t nhiên và 12.151 nhân khNu. Th xã Th D u M t có 11.881,20 ha di n tích t nhiên và 211.068 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Phú M , nh Hòa, Hi p An, Phú Cư ng, Hi p Thành, Chánh Nghĩa, Hòa Phú, Phú Th , Phú L i, Phú Hòa, Phú Tân và các xã: Chánh M , Tương Bình Hi p, Tân An. - Xã Phú Chánh còn l i 729 ha di n tích t nhiên và 3.525 nhân khNu. - Xã Tân Hi p còn l i 2.599,37 ha di n tích t nhiên và 8.062 nhân khNu. - Xã Tân Vĩnh Hi p còn l i 935,23 ha di n tích t nhiên và 10.118 nhân khNu. Huy n Tân Uyên còn l i 59.329,6 ha di n tích t nhiên và 157.187 nhân khNu, có 22 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Tân Bình, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hi p, Khánh Bình, Th nh Phư c, B ch ng, Tân M , Thư ng Tân, L c An, Tân Thành, Tân L p, Tân nh, H i Nghĩa, Bình M , Hi u Liêm, t Cu c, Tân Hi p, Th nh H i và các th tr n: Uyên Hưng, Tân Phư c Khánh, Thái Hòa. - Xã Hòa L i còn l i 1.762,85 ha di n tích t nhiên và 12.616 nhân khNu. Huy n B n Cát còn l i 57.757,85 ha di n tích t nhiên và 153.451 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Cây Trư ng II, Tr Văn Th , Long Nguyên, Lai Hưng, Th i Hòa, Chánh Phú Hòa, Tân nh, Hòa L i, Phú An, An Tây, An i n, Hưng Hòa, Tân Hưng, Lai Uyên và th tr n M Phư c. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành.
  3. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Bình Dương; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản