Nghị quyết số 36-NQ/TW

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
192
lượt xem
24
download

Nghị quyết số 36-NQ/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 36-NQ/TW

  1. B CHÍNH TR NG C NG S N VI T NAM ----- ------- S : 36-NQ/TW Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2004 NGH QUY T V CÔNG TÁC I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI I- TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI TH I GIAN QUA 1- Hi n nay có kho ng 2,7 tri u ngư i Vi t Nam ang sinh s ng g n 90 nư c và vùng lãnh th , trong ó hơn 80% các nư c công nghi p phát tri n, ph n ông bà con ngày càng n nh cu c s ng và hòa nh p vào xã h i nơi cư trú, có v trí nh t nh trong i s ng kinh t , chính tr - xã h i nư c s t i, có tác ng m c khác nhau t i m i quan h gi a các nư c ó v i Vi t Nam. Bên c nh ó, trong nh ng năm qua hàng trăm nghìn ngư i Vi t Nam ã ra nư c ngoài lao ng, h c t p, tu nghi p, oàn t gia ình, hình thành các c ng ng ngư i Vi t Nam t i m t s a bàn m i. C ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài có ti m l c kinh t nh t nh, có m i quan h v i nhi u doanh nghi p, t ch c kinh t nư c ngoài và qu c t , có kh năng tìm ki m i tác và làm c u n i v i các doanh nghi p, t ch c trong nư c. Nhi u trí th c có trình h c v n và chuyên môn cao; m t s ngư i gi v trí quan tr ng trong các cơ quan, cơ s nghiên c u, ào t o, các công ty và t ch c qu c t , có kh năng t o d ng quan h v i các cơ s kinh t , khoa h c nư c s t i. M c dù s ng xa T qu c, ng bào luôn nuôi dư ng, phát huy tinh th n yêu nư c, t tôn dân t c, gi gìn truy n th ng văn hóa và hư ng v c i ngu n, dòng t c, g n bó v i gia ình, quê hương. Nhi u ngư i ã có nh ng óng góp v tinh th n, v t ch t và c xương máu cho s nghi p gi i phóng dân t c, th ng nh t t nư c. Thành t u to l n c a nhân dân ta trong s nghi p i m i, phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i gi v ng s n nh chính tr - xã h i và không ng ng nâng cao v th qu c t c a t nư c càng c ng c thêm ni m t hào dân t c và tinh th n yêu nư c c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài. ông o bà con hoan nghênh công cu c i m i và chính sách i oàn k t toàn dân t c c a ng và Nhà nư c, mong mu n t nư c cư ng th nh, sánh vai v i các qu c gia trong khu v c và trên th gi i; nhi u ngư i ã v thăm gia ình, quê hương, tham gia các ho t ng u tư, kinh doanh, h p tác khoa h c, công ngh , giáo d c, văn hóa, ngh thu t, th thao, nhân o, t thi n... Tình hình trên là xu th ch y u trong c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Tuy nhiên, ngư i Vi t Nam m t s nư c còn khó khăn trong vi c n nh cu c s ng, chưa ư c hư ng quy ch rõ ràng, th m chí m t s nơi còn b kỳ th . M t b ph n ng bào do chưa có d p v thăm t nư c t n m t th y ư c nh ng thành t u c a công cu c i m i ho c do
  2. thành ki n, m c c m, nên chưa hi u úng v tình hình t nư c. M t s ít ngư i i ngư c l i l i ích chung c a dân t c, ra s c ch ng phá t nư c, phá ho i m i quan h h p tác gi a nư c s t i v i Vi t Nam. Tính liên k t c ng ng, s g n bó giúp l n nhau trong c ng ng chưa cao. Còn thi u các bi n pháp duy trì, phát huy truy n th ng văn hóa t t p c a dân t c; vi c gi gìn ti ng Vi t và b n s c dân t c trong th h tr còn khó khăn. Nhu c u giao lưu văn hóa gi a c ng ng v i t nư c, gi gìn và phát tri n ti ng Vi t trong c ng ng là r t l n và tr nên b c thi t song chưa ư c áp ng. S óng góp c a bà con vào công cu c xây d ng t nư c, nh t là v tri th c, chưa tương x ng v i ti m năng c a c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2- ng và Nhà nư c ta luôn luôn coi c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài là m t b ph n không tách r i c a c ng ng dân t c Vi t Nam, ã ra nhi u ch trương, chính sách r ng m và bi n pháp c th nh m t o i u ki n ngày càng thu n l i hơn cho ng bào v thăm t nư c, ngư i thân, u tư, kinh doanh, h p tác khoa h c - công ngh , ho t ng văn hóa - ngh thu t. Công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài ã ư c i m i và t ư c nh ng k t qu áng k c trong và ngoài nư c. Công tác thông tin, văn hóa ph c v c ng ng t ng bư c ư c tăng cư ng, nh t là trong lĩnh v c phát thanh, truy n hình và qua m ng Internet. S ph i h p gi a các cơ quan ch c năng, M t tr n T qu c Vi t Nam, chính quy n a phương và các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ã có chuy n bi n tích c c. Tuy nhiên, các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài chưa ư c quán tri t sâu s c, th c hi n y . Công tác nghiên c u, tham mưu v chính sách chưa theo k p nh ng chuy n bi n m i. Công tác b o h quy n l i chính áng c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài chưa ư c quan tâm úng m c. Các chính sách ã ban hành chưa ng b và chưa th hi n y tinh th n i oàn k t toàn dân t c; chưa khuy n khích m nh m ngư i Vi t Nam nư c ngoài hư ng v quê hương, óng góp cho công cu c phát tri n t nư c. Chưa có hình th c th a áng cung c p k p th i và y thông tin cho ng bào v tình hình t nư c và chính sách c a ng và Nhà nư c. Hình th c v n ng c ng ng còn chưa th c s i m i, a d ng và linh ho t có th quy t , ng viên ông o bà con tham gia các ho t ng có ích cho c ng ng và quê hương. Vi c phát hi n, b i dư ng nh ng nhân t tích c c, vi c khen thư ng, ng viên nh ng ngư i có thành tích ít ư c chú tr ng. Nguyên nhân ch y u c a nh ng y u kém trên là các c p, các ngành, các oàn th nhân dân chưa nh n th c th t s y và sâu s c các quan i m ch o c a ng v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài, nhi u c p y ng và lãnh o chính quy n các c p chưa quan tâm úng m c và chưa thư ng xuyên ki m tra, ôn c vi c th c hi n công tác này. S ph i h p gi a các b , ngành liên quan, gi a Trung ương và a phương, gi a trong và ngoài nư c còn thi u ch t ch , các cơ quan tr c ti p làm công tác v ngư i Vi t Nam nư c ngoài chưa ư c ki n toàn m nh, kinh phí còn h n ch . II- CH TRƯƠNG VÀ PHƯƠNG HƯ NG CÔNG TÁC I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI TRONG TH I GIAN T I 1- Công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài c n th hi n y truy n th ng i oàn k t toàn dân t c. Cơ s c a s oàn k t là ý th c dân t c và lòng yêu nư c, ni m t hào dân t c và m c tiêu chung c a m i ngư i Vi t Nam là gi v ng n n c l p dân t c, th ng nh t c a T qu c, làm cho dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. Xóa b m c c m,
  3. nh ki n, phân bi t i x do quá kh hay thành ph n giai c p; xây d ng tinh th n c i m , tôn tr ng, thông c m, tin c y l n nhau, cùng hư ng t i tương lai. M i ngư i Vi t Nam, không phân bi t dân t c, tôn giáo, ngu n g c xu t thân, a v xã h i, lý do ra nư c ngoài, mong mu n góp ph n th c hi n m c tiêu trên u ư c t p h p trong kh i i oàn k t toàn dân t c. 2- Ngư i Vi t Nam nư c ngoài là b ph n không tách r i và là m t ngu n l c c a c ng ng dân t c Vi t Nam, là nhân t quan tr ng góp ph n tăng cư ng quan h h p tác, h u ngh gi a nư c ta v i các nư c. Nhà nư c có trách nhi m th a thu n v i các nư c h u quan v khuôn kh pháp lý ng bào n nh cu c s ng và b o v quy n l i chính áng c a c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo lu t pháp, công ư c và thông l qu c t . ng và Nhà nư c mong mu n, khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài h i nh p và th c hi n nghiêm ch nh lu t pháp nư c s t i, chăm lo xây d ng cu c s ng, làm ăn thành t, nêu cao tinh th n t tr ng và t hào dân t c, gi gìn ti ng Vi t, b n s c văn hóa và truy n th ng dân t c Vi t Nam, oàn k t ùm b c, thương yêu, giúp l n nhau, gi m i quan h g n bó v i gia ình và quê hương, góp ph n tăng cư ng quan h h p tác h u ngh gi a nư c bà con sinh s ng v i nư c nhà, tùy theo kh năng và i u ki n c a m i ngư i góp ph n xây d ng quê hương t nư c, ch ng u tranh v i các bi u hi n c tình i ngư c l i l i ích chung c a dân t c. 3- Công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài c n mang tính ng b , k t h p vi c xây d ng cơ ch , chính sách v i công tác v n ng, k t h p các ho t ng trong nư c v i các ho t ng nư c ngoài và ph i ư c ti n hành thông qua nhi u lo i hình ho t ng và bi n pháp phù h p v i các i tư ng và a bàn khác nhau, trên cơ s t nguy n và không trái v i pháp lu t, phong t c, t p quán c a nư c s t i. 4- Công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài là trách nhi m c a toàn b h th ng chính tr và c a toàn dân. Các t ch c ng, nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân, các ngành, các c p t Trung ương n a phương, trong nư c và ngoài nư c và toàn dân ta c n coi ây là m t nhi m v quan tr ng nh m phát huy s c m nh i oàn k t toàn dân t c vì s nghi p xây d ng và b o v T qu c. III- NHI M V CH Y U 1- Nhà nư c t o m i i u ki n thu n l i và h tr ng bào n nh cu c s ng, yên tâm làm ăn sinh s ng, h i nh p vào i s ng xã h i nư c s t i, ng th i duy trì quan h g n bó v i quê hương, t nư c. Thông qua các ho t ng ngo i giao tích c c v n ng chính quy n nư c s t i t o thu n l i cho ki u bào có i u ki n làm ăn sinh s ng bình thư ng; ch ng ti n hành àm phán và ký k t các th a thu n c n thi t v i các nư c, trong ó có các hi p nh lãnh s , hi p nh tư pháp, b o v l i ích chính áng c a bà con, ch ng các bi u hi n kỳ th , các hành ng ch ng l i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Gi i quy t nhanh chóng, th a áng yêu c u c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài liên quan n v n qu c t ch. T o i u ki n thu n l i ngư i Vi t Nam nư c ngoài v thăm quê hương, thân nhân, th cúng t tiên. C th hóa và hoàn thi n hơn n a các quy nh v xu t nh p c nh, cư trú, i l i
  4. trong nư c c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo hư ng thông thoáng, thu n ti n và ơn gi n th t c. Gi i quy t thu n l i, nhanh chóng th t c cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài h i hương ho c v làm ăn, sinh s ng có th i h n trong nư c; ti p t c gi i quy t nh ng v n t n t i v mua nhà trong nư c, th a k , hôn nhân gia ình, nh n con nuôi... liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Dành cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài giá d ch v như công dân trong nư c. Có hình th c thích h p t ch c thu th p ý ki n c a ng bào nư c ngoài trư c khi ban hành các văn b n pháp quy, chính sách có liên quan nhi u t i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2- Hoàn ch nh và xây d ng m i h th ng chính sách thu hút, tr ng d ng nhân tài, phát huy s óng góp c a trí th c ki u bào vào công cu c phát tri n t nư c. Xây d ng ch ãi ng th a áng i v i nh ng chuyên gia, trí th c ngư i Vi t Nam nư c ngoài có trình chuyên môn cao, có kh năng tư v n v qu n lý, i u hành, chuy n giao công ngh , k thu t cao cho t nư c, góp ph n phát tri n n n văn hóa, ngh thu t c a nư c nhà. Xây d ng và hoàn thi n các chính sách t o thu n l i và khuy n khích các ngành, các trung tâm nghiên c u khoa h c - công ngh , văn hóa ngh thu t, giáo d c - ào t o, y t , th d c - th thao, các cơ s s n xu t, d ch v ... trong nư c m r ng h p tác, thu hút s d ng chuyên gia, trí th c ngư i Vi t Nam nư c ngoài tham gia công vi c trong nư c, làm vi c cho các chương trình, d án h p tác a phương và song phương c a Vi t Nam v i nư c ngoài ho c trong các t ch c qu c t có ch tiêu dành cho ngư i Vi t Nam và tư v n trong các quan h gi a Vi t Nam v i i tác nư c ngoài. Tranh th c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài ti n hành ho t ng v n ng, tư v n v pháp lý trong quan h v i nư c bà con làm ăn sinh s ng. 3- Hoàn ch nh và xây d ng m i các chính sách thu hút ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho t ng u tư, kinh doanh trong nư c. Coi tr ng các hình th c u tư, kinh doanh quy mô v a và nh do ngư i Vi t Nam nư c ngoài tr c ti p th c hi n ho c thông qua ngư i thân trong nư c th c hi n. M r ng và t o thu n l i hơn n a chính sách ki u h i. Phát huy kh năng c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài làm d ch v , thi t l p và m r ng kênh tiêu th hàng hóa Vi t Nam, các quan h h p tác và u tư v i các doanh nghi p, các t ch c và cá nhân nư c ngoài. Thi t l p cơ ch ph i h p gi a các cơ quan ch c năng trong vi c gi i quy t các v vi c liên quan n doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nư c ngoài u tư vào trong nư c, nh m b o v quy n l i chính áng, h p pháp c a các doanh nghi p, x lý các vi ph m theo úng pháp lu t, góp ph n t o môi trư ng pháp lý n nh, làm cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài u tư, h p tác v i trong nư c yên tâm, tin tư ng. 4- i m i và a d ng hóa các phương th c v n ng, các hình th c t p h p v i m c ích oàn k t ngư i Vi t Nam nư c ngoài quan tâm giúp l n nhau, khuy n khích nh ng ho t ng hư ng v T qu c c a bà con, nh t là c a th h tr trên cơ s t nguy n, phù h p v i pháp lu t và phong t c t p quán nư c s t i. H tr các d án c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài nh m m c tiêu trên. Ch ng m r ng ti p xúc v i c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài, k c v i nh ng ngư i còn có nh ki n, m c c m v i Nhà nư c và ch ta.
  5. 5- Tích c c u tư cho chương trình d y và h c ti ng Vi t cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài, nh t là cho th h tr . Xây d ng và hoàn ch nh sách giáo khoa ti ng Vi t cho ki u bào, c i ti n các chương trình d y ti ng Vi t trên vô tuy n truy n hình, ài phát thanh và qua m ng Internet. C giáo viên d y ti ng Vi t t i nh ng nơi có th giúp bà con h c ti ng Vi t. T ch c tr i hè nói ti ng Vi t cho thanh, thi u niên ngư i Vi t Nam nư c ngoài. T ch c cho các oàn ngh thu t, nh t là các oàn ngh thu t dân t c ra nư c ngoài bi u di n ph c v c ng ng. T o i u ki n cho các ngh sĩ, v n ng viên là ngư i Vi t Nam nư c ngoài v nư c bi u di n, thi u, tham gia các oàn Vi t Nam i bi u di n và thi u qu c t . Thư ng xuyên t ch c các chương trình giao lưu văn hóa, văn h c, ngh thu t, tri n lãm, h i th o, du l ch v c i ngu n. 6- i m i m nh m và toàn di n công tác thông tin, tuyên truy n, giúp cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài hi u úng tình hình t nư c và chính sách c a ng và Nhà nư c. u tư cho các chương trình dành cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài c a ài phát thanh, truy n hình và Internet; chú tr ng i m i n i dung, hình th c và k thu t c a các chương trình này. H tr vi c ra báo vi t, m ài phát thanh, truy n hình ngoài nư c. Xây d ng thư vi n trên m ng Internet ph c v cho ngư i Vi t Nam s ng xa T qu c. H tr kinh phí v n chuy n và ơn gi n hóa th t c i v i vi c g i sách báo, văn hóa ph m ra ngoài ph c v c ng ng. 7- Hoàn ch nh chính sách khen thư ng i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài, ưa vào n n n p vi c khen thư ng các t ch c và cá nhân ngư i Vi t Nam nư c ngoài có thành tích trong v n ng xây d ng c ng ng, óng góp xây d ng t nư c, t ch c và cá nhân trong nư c có thành tích trong công tác v n ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Gi i quy t có tình, có lý và trên cơ s o lý Vi t Nam các v n nhân o do l ch s l i nh m th c hi n ch trương i oàn k t toàn dân t c, ng th i có bi n pháp phù h p u tranh v i nh ng bi u hi n c tình i ngư c l i l i ích dân t c, phá ho i quan h gi a các nư c có ông ngư i Vi t Nam sinh s ng v i Vi t Nam ho c gây chia r trong c ng ng ngư i Vi t Nam nư c s t i. 8- Các t ch c ng, các cơ quan nhà nư c Trung ương và a phương, M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c và oàn th nhân dân theo ch c năng, nhi m v c a mình tham gia tích c c vào công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Xây d ng cơ ch ph i h p ch t ch gi a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài v i các cơ quan h u quan, v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân, gi a trong nư c v i ngoài nư c. C ng c và phát tri n các t ch c xã h i làm công tác v n ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài, như H i liên l c v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài, các h i thân nhân ki u bào và các hình th c t p h p chính áng khác, phù h p v i ý nguy n và c i m c a c ng ng a bàn cư trú. Các cơ quan i di n ngo i giao nư c ngoài có trách nhi m coi công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài là m t nhi m v chính tr quan tr ng y m nh công tác b o h công dân và b o v nh ng quy n l i chính áng c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài; tích c c, ch ng tăng cư ng ti p xúc v n ng, tuyên truy n ph bi n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c t i bà con. 9- y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài c n ư c ki n toàn v i cơ c u t ch c, biên ch và phương ti n ho t ng áp ng òi h i c a tình hình m i. Tăng cư ng cán b chuyên trách v
  6. công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài t i cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam nh ng nơi có ông ngư i Vi t Nam sinh s ng. M t s b , ngành và m t s t nh, thành ph có quan h nhi u v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài c n có b ph n giúp cơ quan lãnh o trong công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. B sung kinh phí cho công tác này. IV- T CH C TH C HI N 1- Ban cán s ng B Ngo i giao ph i h p v i Ban cán s ng ngoài nư c và các ban, ngành liên quan, UBTƯ MTTQ Vi t Nam, các t ch c và oàn th nhân dân t ch c ph bi n r ng rãi ngh quy t này n cán b , ng viên và m i t ng l p nhân dân trong nư c và n c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2- Ban cán s ng Chính ph c th hóa n i dung ngh quy t thành chương trình hành ng, các cơ ch , chính sách, ch o các b , ngành, a phương th c hi n. 3- ng oàn Qu c h i, Ban cán s ng Chính ph căn c vào n i dung ngh quy t, xây d ng và hoàn thi n các văn b n pháp quy có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 4- Các t nh y, thành y, các ban cán s ng, ng oàn, ng y tr c thu c Trung ương, các ban Trung ương ng có k ho ch th c hi n Ngh quy t. Ban cán s ng B Ngo i giao ch trì cùng Ban cán s ng ngoài nư c giúp Ban Bí thư và B Chính tr theo dõi vi c th c hi n Ngh quy t. Ban Bí thư t ch c ki m tra, nh kỳ nghe báo cáo v tình hình và công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. TM. B CHÍNH TR Phan Di n
Đồng bộ tài khoản