Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 37/2008/nq-hđnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N TÂN c l p - T do - H nh phúc BÌNH ------ ----- S : 37/2008/NQ- Tân Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2008 H ND NGHN QUY T V QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010, NNH HƯ NG N NĂM 2020 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A 15 PHƯ NG QU N TÂN BÌNH H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ H P L N TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét 15 T trình t s 792 n s 806/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a 15 phư ng qu n Tân Bình; Báo cáo th m nh s 20/BC-KTXH c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí n i dung t T trình s 792 n s 806/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a 15 phư ng qu n Tân Bình. i u 2. y ban nhân dân qu n ch o y ban nhân dân 15 phư ng t ch c công b quy ho ch, tuyên truy n, ph bi n công khai r ng rãi quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 -2010) c a 15 phư ng qu n Tân Bình trong cán b , công ch c và nhân dân sau khi quy ho ch s d ng t ư c phê duy t. i u 3. Giao y ban nhân dân qu n t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các i bi u H i ng nhân dân ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các oàn th tăng cư ng ho t ng giám sát vi c th c hi n Ngh quy t v quy ho ch s d ng t c a 15 phư ng qu n Tân Bình. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Bình khóa IX, kỳ h p l n th 12 thông qua./.
  2. CH TNCH Võ Văn Lu n
Đồng bộ tài khoản