Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11 về Chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/2004/NQ-QH11 Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 38/2004/QH11 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 V CH TRƯƠNG U TƯ XÂY D NG Ư NG H CHÍ MINH QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Ngh quy t s 05/1997/QH10 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 2 v tiêu chu n các công trình quan tr ng qu c gia trình Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư; Trên cơ s xem xét Báo cáo s 1581/CP-CN ngày 22 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v d án t ng th ư ng H Chí Minh; Báo cáo th m tra s 757/UBKHCNMT11 ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a y ban khoa h c, công ngh và môi trư ng c a Qu c h i và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGHN i u 1. u tư xây d ng ư ng H Chí Minh v i nh ng thông s cơ b n sau ây: 1) T ng chi u dài toàn tuy n ư ng: 3167 km (trong ó tuy n chính dài 2667 km; tuy n nhánh phía Tây dài 500 km). 2) i m u c a tuy n ư ng: Pác Bó t nh Cao B ng; i m cu i c a tuy n ư ng: t Mũi t nh Cà Mau; 3) Hư ng tuy n: Qua m t s i m kh ng ch ch y u theo ph l c s 1 kèm theo. 4) Quy mô, tiêu chuNn k thu t: M t c t ngang ư ng ư c quy ho ch theo t ng o n v i quy mô t 2 n 8 làn xe theo ph l c s 2 kèm theo. N n ư ng và kho ng hai ph n ba tuy n ư ng ư c quy ho ch thi t k theo tiêu chuNn c a ư ng cao t c. 5) V v n u tư và phân kỳ u tư: - n năm 2010: u tư n i thông ư ng t Pác Bó n t Mũi v i quy mô 2 làn xe. Giao Chính ph thNm nh và phê duy t d toán t ng m c v n u tư.
  2. - T năm 2010 n 2020: Nâng c p ư ng H Chí Minh t tiêu chuNn ư ng cao t c; nh ng o n không th nâng c p t tiêu chuNn ư ng cao t c thì m r ng m t c t ngang ư ng phù h p v i quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b . D toán t ng m c v n u tư c a giai o n này do Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh trư c khi th c hi n. i u 2. Giao Chính ph tri n khai xây d ng công trình v i nh ng yêu c u cơ b n sau: 1) L a ch n hư ng tuy n c th ph i m b o tương i th ng theo hư ng B c - Nam, tránh d c l n, g p khúc nhi u; gi m thi u vi c i qua làng m c và khu v c có ông dân cư; h n ch t i a tác ng x u n môi trư ng, c nh quan, các di tích l ch s , văn hóa, các vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, các công trình năng lư ng, th y l i và các công trình, d án quan tr ng khác; m b o s phát tri n b n v ng v kinh t - xã h i, m b o qu c phòng - an ninh nh ng vùng có tuy n ư ng i qua; ng th i t o ư c kh năng liên k t gi a các khu ô th , vùng dân cư, các khu công nghi p, vùng kinh t tr ng i m. 2) Có quy ho ch m r ng và nâng c p t i a các o n tuy n trên ư ng H Chí Minh thành ư ng cao t c sau năm 2010 theo nhu c u phát tri n và lưu lư ng v n chuy n; xác nh rõ ph m vi hành lang an toàn giao thông c a tuy n ư ng, trên cơ s ó qu n lý ch t ch , l p quy ho ch phát tri n kinh t xã h i, chuy n i cơ c u s n xu t, b trí l i dân cư, m b o cho nh ng ngư i ph i di d i, tái nh cư sau khi n nh có cu c s ng t t hơn ho c b ng nơi cũ; tôn t o các di tích l ch s cách m ng nh ng vùng có tuy n ư ng i qua; ngăn ch n và x lý k p th i, nghiêm minh hành vi l n chi m trái phép hành lang an toàn giao thông c a tuy n ư ng. 3) Vi c phân kỳ u tư và quy mô u tư cho t ng o n tuy n c n xem xét c th v nhu c u phát tri n, kh năng cân i v n và phù h p v i quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b toàn qu c; ưu tiên u tư trư c nh ng o n có nhu c u c p thi t v giao thông v n t i, phát huy ti m năng kinh t và phòng ch ng thiên tai; t n d ng h p lý nh ng o n tuy n hi n có nâng cao hi u qu và ti t ki m v n u tư. 4) m b o úng ti n và yêu c u cao v ch t lư ng, hi u qu , s b n v ng c a công trình; ch o ch t ch vi c tri n khai d án theo úng quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan; quy nh rõ trách nhi m c a các t ch c, cá nhân tham gia xây d ng công trình, không x y ra th t thoát, lãng phí, tiêu c c, tham nhũng trong t t c các khâu c a quy trình qu n lý u tư xây d ng. 5) Ph i h p ng b gi a xây d ng ư ng H Chí Minh v i vi c xây d ng các tuy n ư ng ngang, ư ng gom ph c v dân sinh m b o an toàn giao thông, hình thành m ng lư i giao thông ư ng b thông su t nh m phát huy hi u qu kinh t xã h i c a ư ng H Chí Minh ph c v công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. i u 3. Hàng năm Chính ph báo cáo v i Qu c h i tình hình th c hi n công trình. Các cơ quan c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân các a phương có ư ng H Chí Minh i qua trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này.
  3. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004. PH L C 1 (Kèm theo Ngh quy t s 38/2004/QH11) CÁC I M KH NG CH CH Y U TRÊN HƯ NG TUY N Ư NG H CHÍ MINH - Tuy n chính (dài 2667 km) qua các i m: Pác Bó, th xã Cao B ng, th xã B c K n, Ch M i, Ch Chu, èo Mu ng, ngã ba Trung Sơn, ngã ba Phú Th nh, c u Bình Ca (sông Lô), Km124+500 QL2, ngã ba Phú H , th xã Phú Th , c u Ng c Tháp (sông H ng), C Ti t, c u Trung Hà, th xã Sơn Tây, Hoà L c, Xuân Mai, Ch B n, Xóm Kho, Ng c L c, Lâm La, Tân Kỳ, Khe Cò, Tân p, Khe Gát, Bùng, Cam L , c u Tu n, Khe Tre, èo ê Bay, èo Mũi Trâu, Túy Loan, Hoà Khương, Th nh M , èo Lò Xo, Ng c H i, Kon Tum, PleiKu, Buôn Ma Thu t, Gia Nghĩa, Chơn Thành, ngã tư Bình Phư c, Tân Th nh, M An, th xã Cao Lãnh, c u Cao lãnh (sông Ti n), c u Vàm C ng (sông H u), R ch S i, Minh Lương, Gò Quao, Vĩnh Thu n, thành ph Cà Mau, c u m Cùng, Năm Căn, t Mũi. - Nhánh phía Tây (dài 500km) qua các i m: Khe Gát, èo UBò, Tăng ký, c u Kh , Sen B t, Khe Sanh, k Rông, èo Pê Ke, ALư i, A t, ATép, Hiên, Th nh M . PH L C 2 (Kèm theo Ngh quy t s 38/2004/QH11) QUY MÔ M T C T NGANG TOÀN TUY N VÀ TIÊU CHU N K THU T THEO QUY HO CH TT Các o n tuy n Chi u S C p thi t k Ghi dài (km) (km/h) chú làn xe I Pác Bó Hoà L c 409 1 Pác Bó - TX.Cao B ng 59 2 60 2 Tx.Cao B ng - Km124 + 500 241 2 40 - 60 QL2 3 Km124+500 QL2 - oan Hùng 15 4 80 4 oan Hùng - Sơn Tây 79 4 80 100 5 Sơn Tây - Hoà L c 15 6 100 II Hoà L c - ngã tư Bình Phư c Tuy n chính : 1715 km Tuy n phía Tây: 500 km 6 Hoà L c - Ch B n 42 6 80 - 100 7 Ch B n - Xóm Kho 48 6 60 - 80
  4. 8 Xóm Kho - L m La 132 6 80 - 100 9 Lâm La - Tân Kỳ 55 6 80 - 100 10 Tân Kỳ Bùng 266 4 60 - 80 11 Bùng - Cam L 122 4 80 - 100 12 Cam L La Sơn 105 4 80 - 100 13 La Sơn - Tuý Loan 104 2 40 - 60 14 Tuý Loan - Th nh M 50 4 40 - 80 15 Th nh M - Ng c H i 171 2 40 - 60 16 Ng c H i - Buôn Ma Thu t 281 6 80 - 100 17 Buôn Ma Thu t - ng Xoài 230 6 80 - 100 18 ng Xoài - Chơn Thành 40 4 80 - 100 19 Chơn Thành - ngã tư Bình Phư c 69 8 100 20 Nhánh phía Tây 500 2 25 - 40 III Chơn Thành - t Mũi 543 21 Chơn Thành - Tân Th nh 152 4 100 22 Tân Th nh - Gò Quao 196 4 80 - 100 23 Gò Quao - Vĩnh Thu n 36 4 100 24 Vĩnh Thu n - Năm Căn 100 2 80 25 Năm Căn - t Mũi 59 2 80 T ng c ng = 3.167 km Ghi chú: Các o n qua th xã, th tr n, m t c t ngang ư c nâng lên m t c p ho c m r ng theo qui ho ch. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản