Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N TÂN c l p - T do - H nh phúc BÌNH ------- ----- S : 38/2008/NQ- Tân Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2008 H ND NGHN QUY T V PHÊ CHU N QUY T TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QU N NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ H P L N TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét báo cáo c a y ban nhân dân qu n v tình hình th c hi n quy t toán thu - chi ngân sách năm 2007; Báo cáo th m nh s 19/BC-KTXH ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán thu - chi ngân sách nhà nư c năm 2007, như sau: Căn c Ngh quy t s 158/2006/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân qu n v nhi m v kinh t - xã h i năm 2007, H i ng nhân dân qu n ghi nh n các k t qu c a y ban nhân dân qu n ã có nhi u n l c trong vi c t ch c th c hi n nhi m v tài chính - ngân sách năm 2007. Thu vư t d toán, m b o nhi m v chi u tư phát tri n, chi thư ng xuyên... Trong i u hành ngân sách có thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ngăn ng a tiêu c c trong s d ng ngân sách. a) Thu ngân sách: - Thu ngân sách nhà nư c: 822,857 t ng, t 119,05% d toán thành ph , tăng 48,28% so v i cùng kỳ. Thu ngân sách a phương: 466,239 t ng, t 212,66% d toán thành ph và tăng 19,56% so v i cùng kỳ. b) V chi ngân sách: T ng chi ngân sách a phương 311,452 t ng t 142,06% d toán thành ph .
  2. Trong ó: - Chi u tư phát tri n 42,648 t ng; - Chi thư ng xuyên 267,804 t ng. c) K t dư ngân sách qu n năm 2007: 139,054 t ng (Trong ó có ph n chuy n k t dư ngân sách qu n năm 2006 là 129,770 t ng). - Chuy n ph n k t dư ngân sách năm 2007 sang ngân sách năm 2008 (kèm theo báo cáo thuy t minh chi ti t s k t dư ngân sách qu n năm 2007 s d ng trong năm 2008). (Kèm theo các Ph l c c a Báo cáo s 67/TCKH ngày 02 tháng 6 năm 2008 c a Phòng Tài chính - K ho ch v quy t toán thu - chi ngân sách năm 2007) i u 2. H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n th c hi n các th t c quy t toán ngân sách năm 2007 theo quy nh pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Bình khóa IX, kỳ h p l n th 12 thông qua./. CH TNCH Võ Văn Lu n
Đồng bộ tài khoản