Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 4 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 39/2007/NQ-H ND Qu n 4, ngày 18 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V I U CH NH D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX, KỲ H P L N 10 Căn c kho n 3 i u 19 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 178/2006/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2007; Căn c Ngh quy t s 34/2006/NQ-H ND ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX, t i kỳ h p l n 9 v d toán và phân b ngân sách qu n năm 2007; Sau khi xem xét báo cáo và T trình s 33/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 4 v i u ch nh d toán thu, chi ngân sách a phương năm 2007; ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. i u ch nh tăng thu ngân sách a phương, ngân sách c p qu n ơn v tính: tri u ng N i dung D toán u năm D toán i u ch nh NS P NSQ NS P NSQ T ng c ng 110.026 106.923 124.113 121.010 Trong ó: - B sung t NSTP 75.369 75.369 89.456 89.456 (các n i dung khác không thay i) i u 2. i u ch nh tăng chi 1. Chi u tư xây d ng
  2. - Căn c Quy t nh s 03/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2007 ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n qu ng cáo ài Truy n hình: 10 t ng. - Căn c Quy t nh s 2766/Q -UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh, b sung ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2007 ngu n v n ngân sách thành ph , v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c và v n ODA: 2,577 t ng. 2. Chi thư ng xuyên - Căn c Quy t nh s 37/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch năm 2007 cho các chương trình m c tiêu qu c gia, k ho ch s nghi p, k ho ch ào t o chuyên môn, công nhân k thu t và b i dư ng nâng cao nghi p v : D án tăng cư ng thi t b d y ngh c a Trung tâm D y ngh qu n 4: 200 tri u ng. - Căn c Thông báo s 1784/SYT-TCKT ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a S Y t thành ph v vi c phân b b sung kinh phí năm 2007 cho các Trung tâm Y t qu n, huy n: b sung kinh phí chi thư ng xuyên, s a ch a, mua s m trang thi t b cho Trung tâm Y t và kh i y t d phòng năm 2007: 1,310 t ng. - D toán u năm n i dung chi s nghi p y t (ngân sách c p qu n) là 9,110 t ng, bao g m: + S nghi p y t : 8,687 t ng. + Chương trình m c tiêu dân s và k ho ch hóa gia ình: 423 tri u ng. ngh i u ch nh tách riêng d toán 2 n i dung này. ơn v tính: tri u ng D toán u năm D toán i u ch nh N i dung NS P NSQ NS P NSQ T ng c ng 110.026 106.923 124.113 121.010 I. Chi u tư xây d ng 12.577 12.577 II. Chi thư ng xuyên 106.821 80.216 108.331 81.726 Trong ó: 1. Chi SN y t 9.110 9.110 9.997 9.997 2. Chi chương trình m c tiêu 623 623
  3. D toán u năm D toán i u ch nh N i dung NS P NSQ NS P NSQ - Dân s và KHHG 423 423 - Tăng cư ng thi t b d y ngh 200 200 (các n i dung khác không thay i) i u 3. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, các Ban, các T và các v i bi u c a H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n i u ch nh d toán thu, chi ngân sách a phương năm 2007 theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX, kỳ h p l n 10 thông qua./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng
Đồng bộ tài khoản