Nghị quyết số 40/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
99
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 40/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 40/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân, thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 40/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 40/NQ-CP Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ THU C HUY N TÂN CHÂU, HUY N AN PHÚ, HUY N PHÚ TÂN; THÀNH L P THN XÃ TÂN CHÂU, THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THN XÃ TÂN CHÂU, T NH AN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang, QUY T NNH i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã thu c huy n Tân Châu, huy n An Phú, huy n Phú Tân, thành l p th xã Tân Châu, thành l p các phư ng thu c th xã Tân Châu, t nh An Giang như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính xã thu c huy n Tân Châu, huy n An Phú, huy n Phú Tân. a) i u ch nh 347 ha di n tích t nhiên và 1.062 nhân khNu c a xã Phú L c, huy n Tân Châu vào xã Phú H u thu c huy n An Phú qu n lý. b) i u ch nh 513 ha di n tích t nhiên và 1.415 nhân khNu c a xã Phú L c, huy n Tân Châu vào xã Vĩnh L c thu c huy n An Phú qu n lý. c) i u ch nh 319 ha di n tích t nhiên và 455 nhân khNu c a xã Phú Vĩnh thu c huy n Tân Châu vào xã Phú Long thu c huy n Phú Tân qu n lý. d) i u ch nh 182 ha di n tích t nhiên và 152 nhân khNu c a xã Lê Chánh thu c huy n Tân Châu vào xã Phú Hi p thu c huy n Phú Tân qu n lý. ) i u ch nh toàn b 1.361 ha di n tích t nhiên và 13.382 nhân khNu c a xã Long Sơn thu c huy n Phú Tân vào huy n Tân Châu qu n lý. e) i u ch nh 364 ha di n tích t nhiên và 9.072 nhân khNu c a xã Phú Hi p thu c huy n Phú Tân vào xã Châu Phong thu c huy n Tân Châu qu n lý. g) i u ch nh 160 ha di n tích t nhiên và 211 nhân khNu c a xã Phú Long thu c huy n Phú Tân v xã Long Phú thu c huy n Tân Châu qu n lý.
  2. 2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính - Xã Phú H u có 3.975 ha di n tích t nhiên và 18.866 nhân khNu. - Xã Vĩnh L c có 4.116 ha di n tích t nhiên và 13.688 nhân khNu. Huy n An Phú có 22.637,7 ha di n tích t nhiên và 191.328 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Khánh An, Khánh Bình, Nhơn H i, Qu c Thái, Phú H i, Phú H u, Vĩnh L c, Vĩnh H i ông, Phư c Hưng, Vĩnh Trư ng, Vĩnh H u, a Phư c và th tr n An Phú, th tr n Long Bình. - Xã Phú Hi p còn l i 1.673 ha di n tích t nhiên và 5.729 nhân khNu. - Xã Phú Long còn l i 1.907 ha di n tích t nhiên và 4.863 nhân khNu. Huy n Phú Tân có 31.422,3 ha di n tích t nhiên và 221.059 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Long Hòa, Phú Hi p, Phú Long, Phú Lâm, Phú Th nh, Phú Thành, Hòa L c, Phú An, Phú Bình, Hi p Xương, Phú Xuân, Phú Th , Bình Th nh ông, Phú Hưng, Tân Hòa, Tân Trung và th tr n Phú M , th tr n Ch Vàm. - Xã Phú L c còn l i 1.473 ha di n tích t nhiên và 4.312 nhân khNu - Xã Châu Phong có 2.143 ha di n tích t nhiên và 26.351 nhân khNu - Xã Phú Vĩnh còn l i 1.452 ha di n tích t nhiên và 12.466 nhân khNu. - Xã Lê Chánh còn l i 1.503 ha di n tích t nhiên và 9.245 nhân khNu. - Xã Long Phú có 1.211 ha di n tích t nhiên và 15.558 nhân khNu. - Xã Long Sơn có 1.361 ha di n tích t nhiên và 13.382 nhân khNu. Huy n Tân Châu có 17.568,46 ha di n tích t nhiên và 184.129 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Phú L c, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân Th nh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh, Long Phú, Long Sơn và th tr n Tân Châu. 3. Thành l p th xã Tân Châu thu c t nh An Giang Thành l p th xã Tân Châu thu c t nh An Giang trên cơ s toàn b 17.568,46 ha di n tích t nhiên và 184.129 nhân khNu c a huy n Tân Châu (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a th tr n Tân Châu và các xã: Phú L c, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân Th nh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh, Long Phú và xã Long Sơn). Th xã Tân Châu có 17.568,46 ha di n tích t nhiên và 184.129 nhân khNu.
  3. a gi i hành chính th xã Tân Châu: ông giáp t nh ng Tháp theo sông Ti n; Tây giáp huy n An Phú và th xã Châu c theo sông H u; Nam giáp huy n Phú Tân; B c giáp qu n Lecdec t nh Kandal Vương qu c Campuchia. 4. Thành l p phư ng thu c th xã Tân Châu a) Thành l p phư ng Long Th nh thu c th xã Tân Châu trên cơ s i u ch nh 363 ha di n tích t nhiên và 16.427 nhân khNu c a th tr n Tân Châu; 47 ha di n tích t nhiên và 3.675 nhân khNu c a xã Long Sơn thu c huy n Phú Tân chuy n v . Phư ng Long Th nh có 410 ha di n tích t nhiên và 20.102 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Th nh: ông giáp sông Ti n; Tây giáp phư ng Long Phú; Nam giáp phư ng Long Sơn; B c giáp phư ng Long Hưng. b) Thành l p phư ng Long Hưng thu c th xã Tân Châu trên cơ s i u ch nh 103 ha di n tích t nhiên và 14.226 nhân khNu c a th tr n Tân Châu. Phư ng Long Hưng có 103 ha di n tích t nhiên và 14.226 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Hưng: ông giáp sông Ti n; Tây giáp phư ng Long Phú; Nam giáp phư ng Long Th nh; B c giáp phư ng Long Châu. c) Thành l p phư ng Long Châu thu c th xã Tân Châu trên cơ s i u ch nh 222,9 ha di n tích t nhiên và 7.993 nhân khNu còn l i c a th tr n Tân Châu; 358,30 ha di n tích t nhiên và 3.690 nhân khNu c a xã Long An. Phư ng Long Châu có 581,20 ha di n tích t nhiên và 11.683 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Châu: ông giáp sông Ti n; Tây giáp xã Long An; Nam giáp phư ng Long Hưng; B c giáp kênh Xáng. d) Thành l p phư ng Long Sơn thu c th xã Tân Châu trên cơ s 1.314 ha di n tích t nhiên và 9.707 nhân khNu còn l i c a xã Long Sơn, huy n Phú Tân i u ch nh v . Phư ng Long Sơn có 1.314 ha di n tích t nhiên và 9.707 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Sơn: ông giáp sông Ti n; Tây giáp huy n Phú Tân và phư ng Long Phú; Nam giáp huy n Phú Tân; B c giáp phư ng Long Th nh và phư ng Long Phú. ) Thành l p phư ng Long Phú thu c th xã Tân Châu trên cơ s toàn b 1.211 ha di n tích t nhiên và 15.558 nhân khNu c a xã Long Phú (trong ó có 160 ha di n tích t nhiên và 211 nhân khNu c a xã Phú Long, huy n Phú Tân i u ch nh v ). Phư ng Long Phú có 1.211 ha di n tích t nhiên và 15.558 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Phú: ông giáp kênh Th y Cai; Tây giáp xã Phú Vĩnh; Nam giáp huy n Phú Tân; B c giáp phư ng Long Châu.
  4. 5. Sau khi thành l p th xã Tân Châu và các phư ng thu c th xã Tân Châu - Xã Long An còn l i 1.123,47 ha di n tích t nhiên và 11.264 nhân khNu. Th xã Tân Châu có 17.568,46 ha di n tích t nhiên và 184.129 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Long Th nh, Long Hưng, Long Châu, Long Sơn, Long Phú và các xã: Phú L c, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân Th nh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh. T nh An Giang có 353.676 ha di n tích t nhiên và 2.240.226 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các huy n: An Phú, Phú Tân, Châu Phú, T nh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Ch M i, Tho i Sơn, thành ph Long Xuyên, th xã Châu c và th xã Tân Châu. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh An Giang; Nguy n T n Dũng - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản