Nghị quyết số 41/2004/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 41/2004/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 41/2004/NQ-QH11 về nhiệm vụ năm 2005 do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 41/2004/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2004/NQ-QH11 Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHN QUY T V NHI M V NĂM 2005 QU C H I Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Trên cơ s xem xét Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo c a các cơ quan c a Qu c h i, các cơ quan h u quan và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGHN Qu c h i cơ b n tán thành ánh giá tình hình th c hi n nhi m v năm 2004, phương hư ng, nhi m v năm 2005 v i các m c tiêu, ch tiêu, gi i pháp ư c nêu trong báo cáo c a Chính ph , báo cáo c a các cơ quan c a Qu c h i và các cơ quan h u quan; ng th i nh n m nh m t s v n sau ây: I- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH NĂM 2004 Năm 2004, m c dù còn nhi u khó khăn trong nư c và nh ng tác ng b t l i t ngoài nư c, n n kinh t nư c ta v n duy trì ư c m c tăng trư ng khá. H u h t các ch tiêu ch y u v phát tri n kinh t -xã h i u t và vư t k ho ch theo Ngh quy t c a Qu c h i. S n xu t nông nghi p thu ư c nh ng k t qu áng khích l , công nghi p ti p t c tăng khá, d ch v có bư c chuy n bi n, xu t khNu t m c tăng cao. Các ngu n l c huy ng cho u tư phát tri n a d ng, phát huy n i l c t t hơn ã thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tích c c. Thu ngân sách nhà nư c vư t d toán. M t s lĩnh v c văn hóa, xã h i có ti n b . Công tác xóa ói, gi m nghèo ã t ư c nhi u k t qu . i s ng nhân dân ti p t c ư c c i thi n. Tình hình chính tr n nh; qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i ư c gi v ng. Quan h i ngo i ngày càng ư c m r ng, vai trò và v th c a nư c ta ư c nâng cao, quá trình àm phán gia nh p T ch c thương m i th gi i (WTO) ã có nh ng ti n tri n áng k . t ư c nh ng k t qu trên là do s n l c ph n u r t l n c a toàn ng, toàn dân, toàn quân; s i u hành năng ng, có hi u qu c a Chính ph , các B , ngành, a phương; s giám sát tích c c c a các cơ quan dân c ; s óng góp ngày càng có hi u qu c a ng bào ta nư c ngoài và s ng h , giúp c a b n bè qu c t .
  2. Tuy v y, tình hình kinh t -xã h i năm 2004 v n còn nhi u h n ch , y u kém. Tăng trư ng kinh t m i t m c th p so v i m c tiêu ra, ch t lư ng, hi u qu và tính b n v ng chưa có chuy n bi n rõ nét. V n u tư phát tri n c a Nhà nư c tri n khai ch m, còn dàn tr i, n ng và lãng phí, th t thoát l n. Ch s giá tiêu dùng tăng cao tác ng b t l i n nhi u ngành s n xu t và i s ng nhân dân. Công tác xã h i hóa các lĩnh v c xã h i th c hi n ch m và còn nhi u y u kém; giáo d c và ào t o còn nh ng m t b c xúc ch m ư c kh c ph c. Tai n n giao thông chưa ư c ngăn ch n và Ny lùi. Tình hình t i ph m và t n n xã h i di n bi n ph c t p. T quan liêu, tham nhũng v n còn nh c nh i. i s ng c a nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng b thiên tai có nhi u khó khăn. Chênh l ch m c s ng gi a các vùng, nh t là gi a thành th và nông thôn còn khá l n. C i cách hành chính chưa có chuy n bi n áng k . Qu n lý xã h i v n còn nhi u b t c p II- M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U C A NĂM 2005 1- M c tiêu t ng quát: Là năm cu i th c hi n k ho ch 5 năm 2001-2005, năm 2005 ph i t o ư c bư c chuy n bi n m nh hơn v t c và cao hơn v ch t lư ng tăng trư ng. Ph n u phát tri n kinh t nhanh g n v i nâng cao hi u qu và tính b n v ng. Huy ng t i a và s d ng có hi u qu m i ngu n l c trong và ngoài nư c. C i thi n môi trư ng u tư, s n xu t, kinh doanh. T o chuy n bi n rõ nét trong c i cách hành chính, hoàn thi n th ch kinh t . Có cơ ch khuy n khích m nh m ngu n l c trong nhân dân cùng v i Nhà nư c chăm lo phát tri n s nghi p giáo d c, ào t o, y t , văn hoá, th d c th thao. Gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i, b o m qu c phòng, an ninh biên gi i, bi n, h i o. 2- Các ch tiêu ch y u: - T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng 8,5%; - Giá tr s n xu t nông, lâm, ngư nghi p tăng 5,2%; giá tr tăng thêm tăng 3,8%; - Giá tr s n xu t công nghi p và xây d ng tăng 16%; giá tr tăng thêm tăng 11%; - Giá tr tăng thêm c a các ngành d ch v tăng 8,2%; - Ch s giá tiêu dùng tăng dư i 6,5%; - T ng kim ng ch xu t khNu tăng 16%; - T ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i b ng 36,5% GDP; - T o vi c làm m i cho 1,6 tri u lao ng; trong ó, xu t khNu lao ng 7 v n ngư i; - S h c sinh h c ngh tăng 12%; - Gi m t l h nghèo xu ng dư i 7%; - Gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng 25%;
  3. - Gi m t l sinh 0,4 . III- CÁC NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH 1. Nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t . Chuy n d ch cơ c u u tư g n v i m c tiêu chuy n d ch m nh cơ c u kinh t ; u tư s n xu t, kinh doanh g n ch t v i b o m ngu n nguyên li u và th trư ng tiêu th . Chú tr ng i m i công ngh . Phát tri n các s n phNm công nghi p s d ng công ngh cao, công nghi p ph c v nông nghi p, nông thôn. áp d ng cơ ch phù h p các thành ph n kinh t tham gia phát tri n m nh các d ch v , nh t là nh ng d ch v có kh năng t o nhanh giá tr tăng thêm, các d ch v cao c p, d ch v có ti m năng và l i th c nh tranh. Áp d ng ng b các bi n pháp ch ng dàn tr i, th t thoát, lãng phí, tiêu c c trong u tư xây d ng cơ b n. Tri n khai th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c. T p trung phát tri n m nh th trư ng v n trung h n và dài h n. Tăng kh năng thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài. Ti p t c thu hút và s d ng có hi u qu ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA). Th c hi n ng b các bi n pháp bình n giá c , t p trung phát tri n s n xu t i u ch nh cung-c u, k p th i can thi p b ng các bi n pháp tài chính, ti n t , hành chính và kinh t khác t o môi trư ng thu n l i cho u tư, tăng trư ng kinh t b n v ng và c i thi n i s ng nhân dân. S p x p, i m i và c ng c doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong nh ng ngành, lĩnh v c then ch t, trên cơ s ó, th c hi n c ph n hoá m t cách tích c c theo chương trình, ti n ã ra. T p trung làm lành m nh quan h tài chính trong các doanh nghi p nhà nư c. Th c hi n cơ ch u th u, t hàng s n xu t, cung ng s n phNm, d ch v công ích cho m i i tư ng doanh nghi p, không phân bi t các thành ph n kinh t . Ph n u tăng thu, tri t ti t ki m chi, ch ng phô trương hình th c. Ch ng i u hành chính sách ti n t , t giá và lãi su t phù h p v i bi n ng c a th trư ng. Nâng cao ch t lư ng tín d ng, tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, giám sát nâng cao kh năng an toàn trong ho t ng ngân hàng. Ny m nh xu t khNu; qu n lý ch t ch nh p khNu i v i t ng nhóm hàng h n ch nh p siêu. 2. Xây d ng chi n lư c xã h i hoá các ho t ng xã h i, cao trách nhi m c a chính quy n các c p, huy ng các ngu n l c trong nhân dân, s tham gia c a các oàn th , các thành ph n kinh t , các t ch c xã h i trong vi c u tư phát tri n y t , giáo d c, văn hoá, khoa h c, th thao... Nâng cao ch t lư ng ào t o ngh cho ngư i lao ng, c bi t là thanh niên nông thôn, b o m vi c làm cho nông dân khi có t thu h i chuy n i m c ích s d ng
  4. và áp ng nhu c u xu t khNu lao ng. Có chính sách c th , nh t là v ch iv i ngư i lao ng làm vi c t i các khu công nghi p, khu ch xu t. Ch n ch nh và nâng cao hi u qu ho t ng b o hi m xã h i, tri n khai các bư c th c hi n án c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công. i u ch nh tiêu chí v ói nghèo theo hư ng tương ng v i các nư c trong khu v c. T p trung gi i quy t có hi u qu và v ng ch c v n xoá ói, gi m nghèo nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s , c bi t là h gia ình nghèo thu c di n ngư i có công, xoá b tình tr ng nhà t m. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng, ki m ch t l tăng dân s ; k p th i ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n Pháp l nh dân s . Tăng cư ng qu n lý nhà nư c v vi n phí, giá thu c; ưu tiên phát tri n s n xu t thu c thi t y u trong nư c; u tư nâng c p cơ s y t tuy n huy n và t i các vùng khó khăn, vùng dân t c thi u s . C i ti n và m r ng các lo i hình b o hi m y t . Nâng cao y c c a ngư i th y thu c. Ti p t c th c hi n án qu n lý, d y ngh và t o vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma tuý thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác. Tri n khai ng b các bi n pháp phòng, ch ng ma tuý, m i dâm. 3. Th c hi n có hi u qu các chương trình m c tiêu v văn hoá-thông tin; Ny m nh phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá"; nâng cao i s ng văn hoá tinh th n c a nhân dân; tăng cư ng thanh tra, ki m tra, ch ng các ho t ng thi u lành m nh trong lĩnh v c văn hoá. Tăng thêm di n ph sóng phát thanh-truy n hình vùng mi n núi, biên gi i, h i o; xây d ng các chương trình phát thanh-truy n hình b ng ti ng dân t c thi u s . Tăng cư ng trao i chương trình văn hoá-ngh thu t v i các nư c trên th gi i. Nâng cao ch t lư ng giáo d c. Nghiên c u i u ch nh chi n lư c giáo d c n năm 2010 và xây d ng chi n lư c giáo d c dài h n cho nh ng năm ti p theo. Tri n khai th c hi n t t các Ngh quy t c a Qu c h i v giáo d c. Nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kho tr em, th c hi n có hi u qu ch trương khám, ch a b nh mi n phí cho tr em dư i 6 tu i. L ng ghép các chương trình kinh t -xã h i v i vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em có hoàn c nh c bi t, gi m tình tr ng tr em lang thang, tr em vi ph m pháp lu t. Tăng cư ng giáo d c o c, phong cách th thao; ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong th thao. Khai thác có hi u qu cơ s v t ch t ph c v th d c th thao, c bi t là các công trình ã ư c xây d ng ph c v SEAGames 22. 4. Ny m nh nghiên c u khoa h c, ph c v vi c ho ch nh chi n lư c, chính sách, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a c nư c, t ng vùng, t ng ngành. Phát tri n th trư ng công ngh ; hoàn thi n các văn b n pháp lu t v s h u trí tu ; thúc Ny phát tri n nhanh các lĩnh v c công ngh cao và nâng cao trình công ngh trong s n xu t, kinh doanh, d ch v . Tăng cư ng chuy n giao ti n b khoa h c, công ngh ph c v nông nghi p, nông thôn. i m i cơ ch tài chính i v i ho t ng khoa h c và
  5. công ngh , cơ ch t ch c và qu n lý các cơ quan nghiên c u khoa h c; thúc Ny vi c ng d ng, phát huy t t các k t qu nghiên c u khoa h c; có l trình tích c c chuy n các cơ quan nghiên c u ng d ng và chuy n giao công ngh sang ho t ng theo mô hình doanh nghi p. Ny nhanh ti n xây d ng các khu công ngh cao và phòng thí nghi m tr ng i m qu c gia. Ti p t c hoàn thi n h th ng tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam. Th c hi n t t vi c ánh giá v môi trư ng theo quan i m phát tri n b n v ng trong các chương trình, k ho ch, d án phát tri n kinh t -xã h i. Tăng cư ng qu n lý, giám sát các ho t ng khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên; có gi i pháp tích c c phòng ng a, x lý ô nhi m, kh c ph c suy thoái, c i thi n môi trư ng và b o t n thiên nhiên. Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c v b o v môi trư ng. KhNn trương nghiên c u, s a i, b sung Lu t b o v môi trư ng. a d ng hoá các ngu n u tư cho môi trư ng và có m c chi riêng trong ngân sách nhà nư c dành cho ho t ng s nghi p môi trư ng. 5. ánh giá hi u qu vi c th c hi n các chương trình phát tri n kinh t -xã h i mi n núi và vùng có i u ki n kinh t -xã h i c bi t khó khăn; rà soát các cơ ch , chính sách i v i vùng ng bào dân t c thi u s k p th i i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t . Tri n khai th c hi n chương trình h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t i v i các h ng bào dân t c thi u s nghèo. Tri n khai th c hi n t t công tác nh canh, nh cư, n nh s n xu t; i m i cách th c s n xu t, chuy n giao công ngh và cung c p thông tin nh m phát tri n m nh kinh t hàng hoá; th c hi n có hi u qu chính sách ào t o cán b cơ s cho mi n núi, h i o, biên gi i và vùng ng bào dân t c thi u s . ánh giá k t qu 15 năm th c hi n ch c tuy n có gi i pháp phù h p cho giai o n ti p theo nh m t o ngu n cán b cho t ng dân t c, nh t là các dân t c chưa có cán b có trình i h c, cao ng. Gi gìn và phát tri n ti ng nói, ch vi t c a các dân t c. 6. Ti p t c tri n khai chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c b o v T qu c trong tình hình m i, b o m g n k t nhi m v phát tri n kinh t -xã h i v i nhi m v c ng c , tăng cư ng ti m l c qu c phòng, an ninh. Ch ng phòng ng a, k p th i phát hi n, làm th t b i nh ng âm mưu và nhân t gây m t n nh chính tr , tr t t , an toàn xã h i, e do xâm ph m c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th , xâm ph m an ninh qu c gia. Tăng cư ng m i quan h ph i h p, hi p ng ch t ch gi a Quân i nhân dân và Công an nhân dân, gi a các b , ngành và a phương v i các l c lư ng vũ trang nhân dân trong vi c th c hi n có hi u qu nhi m v qu c phòng, an ninh, phòng, ch ng thiên tai, d ch ho . T p trung xây d ng, t ng bư c nâng cao ch t lư ng toàn di n l c lư ng vũ trang nhân dân có kh năng và s c m nh hoàn thành các nhi m v ư c giao. 7. Ti p t c tri n khai các ho t ng i ngo i v i tinh th n ch ng, tích c c nh m c ng c và hoàn thi n các m i quan h n nh lâu dài v i các nư c láng gi ng trong khu v c, các i tác quan tr ng hàng u, ng th i m r ng quan h v i các t ch c qu c t .
  6. Hoàn thi n cơ ch qu n lý th ng nh t nh m phát huy s c m nh t ng h p c a các ho t ng i ngo i ph c v s nghi p xây d ng và b o v T qu c. Chú tr ng công tác thông tin tuyên truy n i ngo i, công tác v n ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. H tr thông tin th trư ng và xúc ti n thương m i; hư ng d n các doanh nghi p th c hi n Chương trình CEPT/AFTA ch ng tham gia th trư ng ASEAN. Ch ng, tích c c chuNn b và b o m các i u ki n Ny nhanh h i nh p kinh t qu c t . 8. Ti p t c nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a công tác i u tra, ki m sát, xét x các v án hình s , b o m không b l t t i ph m, không làm oan ngư i vô t i. Gi i quy t k p th i, úng pháp lu t các v án dân s , hôn nhân và gia ình, kinh t , lao ng, hành chính. Kh c ph c tình tr ng vi ph m các quy nh v th i h n t t ng, tr l i h sơ i u tra b sung, v án ư c ình ch i u tra vì b can không có t i; tình tr ng nhi u b n án, quy t nh b hu , c i s a; vi c ch m ban hành các b n án, quy t nh và vi c các b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t nhưng chưa ư c thi hành. Có nh ng gi i pháp tích c c, kiên quy t ngăn ch n, Ny lùi t i ph m, t n n xã h i và tai n n giao thông. KhNn trương ban hành y các văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh, b o m căn c pháp lu t c th , minh b ch trong các quan h xã h i, trong công tác qu n lý và ho t ng t t ng. Th c hi n nghiêm Ngh quy t s 388/2003/NQ-UBTVQH11 c a U ban thư ng v Qu c h i v b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan do ngư i có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s gây ra. Ki n toàn, s p x p l i i ngũ cán b các cơ quan tư pháp, c bi t chú tr ng n vi c nâng cao ch t lư ng, ý th c trách nhi m, phNm ch t o c c a i ngũ i u tra viên, ki m sát viên, thNm phán, thư ký toà án, ch p hành viên th c hi n có hi u qu ch trương c i cách tư pháp. K p th i phát hi n và x lý nghiêm các v vi c tham nhũng. KhNn trương chuNn b trình Qu c h i xem xét, thông qua Lu t ch ng tham nhũng. Chính ph ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan, t ch c h u quan nghiên c u, xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác u tranh phòng, ch ng tham nhũng. 9. B o m quy n, l i ích chính áng c a nhân dân, phù h p v i th c t khi ho ch nh, ban hành chính sách, nh t là trong vi c thu h i t, n bù gi i phóng m t b ng, xây d ng công trình m i; công khai trong t ch c th c hi n, h n ch vi c phát sinh khi u n i, t cáo c a công dân. T p trung gi i quy t d t i m các v khi u n i t n ng, ph c t p, kéo dài; k p th i gi i quy t các v vi c khi u n i, t cáo m i phát sinh; tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo. 10. Ny nhanh ti n trình c i cách hành chính. Rà soát và i u ch nh các quy nh hi n hành, lo i b các th t c không h p lý. Ti p t c s p x p, ki n toàn t ch c b máy
  7. theo hư ng tinh, g n, ho t ng có hi u qu , phân nh rõ ch c năng, nhi m v . Nâng cao o c và ý th c ch p hành k lu t c a cán b , công ch c. G n trách nhi m v i quy n h n và quy nh c th v ch trách nhi m i v i ngư i ng u cơ quan, t ch c. Th c hi n t t các Quy ch dân ch và công tác hoà gi i cơ s . Tăng cư ng k cương, k lu t trong các cơ quan nhà nư c. T o s chuy n bi n m nh m trong th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Ny m nh s giám sát c a nhân dân, tăng cư ng ki m tra, phát hi n và x lý nghiêm nh ng cán b , công ch c vi ph m pháp lu t. Nghiên c u i m i ch trang b phương ti n i l i và làm vi c i v i cán b trong các cơ quan nhà nư c. IV- T CH C TH C HI N Chính ph ch o, i u hành các ngành, các c p ch ng t ch c th c hi n th ng l i các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v năm 2005; ph n u v i n l c cao hoàn thành th ng l i k ho ch 5 năm 2001-2005. U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân các c p giám sát ch t ch vi c th c hi n Ngh quy t này. M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n và các t ch c xã h i khác ng viên m i t ng l p nhân dân th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n s c nư c và ng bào ta nư c ngoài nêu cao tinh th n thi ua yêu nư c, oàn k t, ng viên m i ngu n l c, vư t qua khó khăn, th thách, ph n u th c hi n th ng l i nhi m v năm 2005. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, kỳ h p th 6 thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản