Nghị quyết số 41/NQ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 41/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 41/NQ-CP về thành lập thị trấn Ba Sao thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 41/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 41/NQ-CP Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P THN TR N BA SAO THU C HUY N KIM B NG, T NH HÀ NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Nam, QUY T NGHN i u 1. Thành l p th tr n Ba Sao trên cơ s nguyên tr ng 3.476,48 ha di n tích t nhiên và 5.723 nhân khNu c a xã Ba Sao thu c huy n Kim B ng, t nh Hà Nam. Th tr n Ba Sao có 3.476,48 ha di n tích t nhiên và 5.723 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Ba Sao: ông giáp xã Liên Sơn, huy n Kim B ng; Tây giáp huy n L c Th y, t nh Hòa Bình; Nam giáp xã Thanh Sơn, huy n Kim B ng; B c giáp các xã: Kh Phong, Tân Sơn, huy n Kim B ng, t nh Hà Nam và huy n M c, thành ph Hà N i. Sau khi thành l p th tr n Ba Sao, huy n Kim B ng có 19 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Qu , th tr n Ba Sao và các xã: Văn Xá, ng Hóa, Tân Sơn, Liên Sơn, Nh t T u, Lê H , Kim Bình, Hoàng Tây, Th y Lôi, i Cương, Nh t Tân, Nguy n Úy, Ng c Sơn, Thi Sơn, Thanh Sơn, Kh Phong, Tư ng Lĩnh. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Nam và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./.
  2. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Hà Nam; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài Nguy n T n Dũng chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản