Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận Bình Tân do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TÂN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 42/2008/NQ-H ND Bình Tân, ngày 25 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V PHÊ CHU N QUY T TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 C A QU N BÌNH TÂN H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Thông tư s 101/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 c a B Tài chính v vi c hư ng d n công tác khóa s k toán cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm; Trên cơ s xem xét T trình s 17/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân qu n, qua k t lu n c a ch t a oàn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua phê chuNn quy t toán thu, chi ngân sách năm 2007 c a qu n Bình Tân, c th như sau: I. V THU NGÂN SÁCH: 1. V thu ngân sách nhà nư c: T ng thu ngân sách nhà nư c (NSNN) là 516,486 t ng t 120,7% d toán năm và vư t 30% (516,486/397,187 t ng) so v i cùng kỳ. N u không tính ghi thu, ghi chi thì t ng thu NSNN năm 2007 là 511,484 t ng t 119,5% d toán năm và vư t 32,6% (511,484/385,592 t ng) so v i cùng kỳ. Trong ó có các kho n thu ch y u như sau: a) Thu công thương nghi p (CTN): 215,893 t ng t 110,5% d toán năm và vư t 48,3% (215,893/145,543 t ng) so v i cùng kỳ. Năm 2007, qu n ã thu hút m i 2.504 ơn v thương m i - d ch v và 1.890 ơn v công nghi p - ti u th công nghi p; do n l c c g ng tích c c c a ngành thu trong vi c ch o quy t li t vi c xác minh hóa ơn giá tr gia tăng, hóa ơn tr c ti p, x lý hóa ơn b t h p pháp, truy thu t o ngu n thu cho ngân sách nhà nư c. b) L phí trư c b : 57,872 t ng t 111,3% so v i d toán năm và vư t 53,2% (57,872/37,780 ng) so v i cùng kỳ. Trong ó thu thu trư c b xe máy, ô tô là 34,380 t và thu thu trư c b nhà t là 23,492 t ng. c) Thu thu nh p cá nhân: 0,696 t ng t 139,2% so v i d toán năm và b ng 98% (0,696/0,71 t ng) so v i cùng kỳ. d) Thu nhà t: 4,756 t ng t 135,9% so v i d toán năm và b ng 99,7% (4,756/4,768 t ng) so v i cùng kỳ. ) Ti n thuê t: 9,606 t ng t 174,7% so v i d toán năm và vư t 16,1% (9,606/8,274 t ng) so v i cùng kỳ.
  2. e) Ti n s d ng t: 184,697 t ng t 123,1% d toán năm và vư t 12% (184,697/164,888 t ng) so v i cùng kỳ. Nguyên nhân do qu n ã tăng cư ng công tác c p gi y ch ng nh n nhà, t và tác ng vi c chuNn b i u ch nh b ng giá t vào u năm 2008 nên các doanh nghi p, công ty ã n p m nh ti n s d ng t trong quý IV/2007 (c th trong quý IV thu ư c 107,044 t ng). g) Thu chuy n quy n s d ng t (CQSD ): 18,385 t ng t 187,6% so v i d toán và vư t 96,7% (18,385/9,347 t ng) so v i cùng kỳ. h) Phí, l phí: 4,599 t ng t 99,3% d toán năm và b ng 98,2% (4,599/4,682 t ng) so v i cùng kỳ. i) Thu khác: 14,970 t ng t 226,1% d toán năm và vư t 56,1% (14,970/9,587 t ng) so v i cùng kỳ. l) Các kho n thu qu n lý qua ngân sách: 5,001 t ng, trong ó h c phí 3,999 t ng, phí thNm nh án quy ho ch 39,69 tri u ng, qu lao ng công ích và cơ s h t ng 10 phư ng: 0,963 t ng. 2. Thu ngân sách a phương: Thu ngân sách a phương là 296,800 t ng t 173,1% d toán năm và vư t 22,4% (296,800/242,516 t ng) so v i cùng kỳ. N u lo i tr ghi thu qua ngân sách và chi chuy n ngu n thì thu ngân sách a phương là 285,441 t ng t 119,5% d toán năm và vư t 25,6% (285,441/227,326 t ng) so v i cùng kỳ. Cơ c u thu ngân sách a phương trong năm bao g m: - Thu i u ti t l i ngân sách 129,675 t ng chi m 43,7% t ng thu; - Thu b sung ngân sách thành ph 77,394 t ng chi m 26,1% t ng thu, g m: + Kinh phí cân i ngân sách chi thư ng xuyên: 24,329 t ng. + Kinh phí b sung chi u tư phát tri n: 51,203 t ng. + Kinh phí b sung các chương trình m c tiêu: 1,862 t ng. - Thu k t dư ngân sách năm 2006 chuy n sang là 78,372 t ng chi m 26,4% t ng thu; - S ghi thu, ghi chi qua ngân sách là 5,002 t ng chi m t tr ng 1,7% t ng thu; - Thu chuy n ngu n là 6,357 t ng, chi m t tr ng 2,1% t ng thu. a) Thu ngân sách c p qu n là 278,345/159,966 t ng t 174% d toán năm (bao g m ghi thu và chuy n ngu n) và vư t 26,3% (278,345/220,412 t ng) so v i cùng kỳ. b) Thu ngân sách c p phư ng là 58,853/33,437 t ng t 176% so v i d toán năm và vư t 49,8% (58,853/39,292 t ng) so v i cùng kỳ. II. CHI NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG: Chi ngân sách a phương là 211,770 t ng t 123,5% d toán và vư t 29% (211,770/164,414 t ng) so v i cùng kỳ. Trong ó: - Chi ngân sách c p qu n là 204,195 t ng t 127,6% so v i d toán năm và vư t 41,7% (204,195/144,123 t ng) so v i cùng kỳ. - Chi ngân sách c p phư ng là 47,973 t ng t 108,2% so v i d toán năm vư t 28,9% (47,973/37,210 t ng) so v i cùng kỳ.
  3. C th chi ngân sách a phương như sau: 1. V chi u tư xây d ng cơ b n (XDCB): Chi u tư XBCB là 53,310/78,455 t ng t 67,9% so v i v n k ho ch, trong ó: chi thanh toán kh i lư ng hoàn thành các công trình XDCB là 37,957 t ng (c p qu n là 37,457 t ng và c p phư ng là 0,5 t ng) chi m t tr ng 17,9% t ng chi ngân sách. 2. V chi thư ng xuyên: Chi thư ng xuyên là 142,015 t ng t 118,1% d toán năm và vư t 30,8% (142,015/108,566 t ng) so v i cùng kỳ và chi m t tr ng 67% t ng chi ngân sách. Chi ti t các kho n chi như sau: a) Chi s nghi p kinh t : ã chi 22,368 t ng t 115,6% d toán năm và vư t 19,9% (22,368/18,649 t ng) so v i cùng kỳ. Trong ó các kho n chi thanh toán n ti n i n chi u sáng dân l p năm 2005 (1,4 t ng), thanh toán cho công tác quét d n, thu gom và v n chuy n rác, chăm sóc cây xanh nghĩa trang Li t sĩ qu n; kinh phí duy tu, d m vá các tuy n ư ng, n o vét các tuy n kênh trên a bàn và th c hi n công tác ch nh trang 356 tuy n h m trên a bàn. b) Chi s nghi p văn hóa - xã h i: ã chi 66,895 t ng t 118,2% so v i d toán năm và cao hơn 40,9% (66,895/47,476 t ng) so v i cùng kỳ, trong ó: b1) Chi s nghi p giáo d c - ào t o: ã chi 47,267 t ng t 114,1% d toán năm và vư t 47,8% (47,267/31,973 t ng) so v i cùng kỳ. b2) Chi s nghi p y t : ã chi 11,675 t ng t 113% d toán năm và cao hơn cùng kỳ 35,3% (11,675/8,627 t ng). Trong ó chi mua s m trang thi t b cho Trung tâm Y t D phòng th c hi n phun sương di t mu i phòng ch ng s t xu t huy t, h tr kinh phí ho t ng Tr m trung chuy n tai n n giao thông, h tr ph c p y t cho cán b , công nhân viên… b3) Chi s nghi p Văn hóa thông tin-Th d c th thao: ã chi 4,376 t ng t 250,8% d toán năm và cao hơn cùng kỳ 39,6% (4,376/3,134 t ng). Kho n chi này vư t d toán do có chi ho t ng ph c v h i xuân inh H i, t ch c các ngày l l n, trang b cho Trung tâm Văn hóa - Th d c Th thao 01 xe bán t i ph c v công tác chuyên môn… b4) Chi s nghi p xã h i: ã chi 3,576 t ng t 111,8% d toán năm và b ng 95,6% (3,576/3,740 t ng) so v i cùng kỳ. c) Chi Qu n lý nhà nư c: ã chi 27,330 t ng t 145,4% d toán năm và vư t 23,1% (27,330/22,198 t ng) so v i cùng kỳ. d) Chi ng - oàn th : ã chi 7,953 t ng t 106,2% d toán năm và vư t 33,6% (7,953/5,953 t ng) so v i cùng kỳ. ) Chi qu c phòng - an ninh: ã chi 5,270 t ng t 119,6% d toán năm và cao hơn cùng kỳ 25,9% (5,270/4,186 t ng). Ch y u là h tr kinh phí ho t ng thư ng xuyên trong công tác m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. g) Chi khác: ã chi 12,196 t ng t 121% d toán năm và vư t 20,7% (12,196/10,103 t ng) so v i cùng kỳ. G m các kho n chi cho công tác i u tra bi n ng dân s , m c s ng h gia ình, i u tra k t qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p trên a bàn qu n; h tr kinh phí ho t ng, tr c p ngành theo quy nh cho các ơn v như: Tòa án, Thi hành án, Vi n Ki m sát; chi ng viên khen thư ng v thành tích vư t thu ngân sách cho cán b , công ch c th c hi n công tác thu thu … 3. Chi qu n lý qua ngân sách: 5,002 t ng chi m 2,4% t ng chi ngân sách.
  4. 4. Chi chuy n ngu n sang năm 2008: 26,795 t ng chi m t tr ng 12,7% t ng chi ngân sách, trong ó t m ng cho các công trình xây d ng cơ b n chưa th t c thanh toán 20,828 t ng; kinh phí khoán chi c a các cơ quan hành chính nhà nư c theo Ngh nh s 130/2005/N -CP c a Chính ph và kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a các ơn v s nghi p có thu th c hi n cơ ch t ch tài chính th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph là 5,967 t ng. III. K T DƯ NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG: K t dư ngân sách a phương năm 2007 chuy n sang năm 2008 là 85,030 t ng, trong ó k t dư ngân sách c p qu n là 74,150 t ng và k t dư ngân sách c p phư ng là 10,880 t ng. i u 2. Giao cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n quy t toán c th ngân sách theo i u 1 nêu trên và theo úng quy nh c a pháp lu t. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa I, kỳ h p l n th 10 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng
Đồng bộ tài khoản