Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N BÌNH c l p - T do - H nh phúc TÂN ------- ----- S : 44/2008/NQ- Bình Tân, ngày 25 tháng 7 năm 2008 H ND NGHN QUY T V VI C I U CH NH VÀ B SUNG DANH M C XÂY D NG CƠ B N NĂM 2008 NGU N V N NGÂN SÁCH QU N H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét T trình s 14/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân qu n, qua k t lu n c a Ch t a oàn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua i u ch nh và b sung danh m c xây d ng cơ b n năm 2008 t ngu n v n ngân sách qu n. I. I U CHUY N VÀ B DANH M C CÔNG TRÌNH: i u ch nh gi m v n k ho ch 1,320 t ng g m: 1. Công trình kh i công m i: - B danh m c công trình h th ng thoát nư c khu ph 3, 4 ư ng An Dương Vương, phư ng An L c vì trùng v i d án thành ph n s 5, 6 nâng c p ô th (Ban Qu n lý d án nâng c p ô th thành ph làm ch u tư), gi m v n k ho ch 0,8 t ng. - i u chuy n xây d ng Trung tâm Văn hóa liên phư ng t kh i công m i qua giai o n chuNn b u tư do không b c xúc, gi m v n k ho ch 0,48 t ng. 2. Công trình chuNn b u tư: B 02 công trình xây d ng c ng, nâng c p, m r ng ư ng s 16 khu ph 2, phư ng Bình Hưng Hòa và xây d ng c ng, nâng c p, m r ng ư ng s 16 khu ph 3, 4, 7 phư ng Bình Hưng Hòa vì trùng d án v n t p trung thành ph theo Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph , gi m v n k ho ch 0,04 t ng.
  2. II. B SUNG CÔNG TRÌNH M I: I U CH NH TĂNG V N K HO CH 1,320 TRI U NG. 1. Công trình kh i công m i: Thi công ư ng vào khu tái nh cư Tây Lân ( o n t ư ng Tây Lân n ranh khu tái nh cư thu c khu ph 7, Bình Tr ông A) giao Ban Qu n lý d án u tư xây d ng qu n làm ch u tư ph c v i l i cho nhân dân vào khu tái nh cư, kinh phí d ki n t 1 là 1,280 t ng. 2. Công trình chuNn b u tư: - ư ng Tây Lân n i dài ( o n t ngã 3 Tây Lân - B n L i n cu i tuy n) do Ban Qu n lý d án u tư xây d ng làm ch u tư ph c v i l i cho nhân dân vào khu tái nh cư, kinh phí d ki n t 1 là 0,02 t ng. - Mua s m trang thi t b cho Trung tâm D y ngh qu n, Ban Qu n lý d án làm ch u tư v i kinh phí d ki n t 1 là 0,02 t ng. i u 2. Giao cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n Ngh quy t này theo úng quy nh c a pháp lu t. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa I kỳ h p l n th 10 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng
Đồng bộ tài khoản