Nghị quyết số 45/1998/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 45/1998/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 45/1998/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, phường do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 45/1998/NQ-UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/1998/NQ-UBTVQH10 Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 1998 NGHN QUY T V VI C BAN HÀNH QUY CH TH C HI N DÂN CH XÃ, THN TR N, PHƯ NG Y BAN THƯ NG V QU C H I phát huy vai trò làm ch c a nhân dân cơ s , th c hi n phương châm "dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra", th hi n b n ch t Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là Nhà nư c c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 56 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Trên cơ sơ t trình c a Chính ph s 133/CP-NC ngày 11 tháng 02 năm 1998 và ý ki n c a U ban pháp lu t c a Qu c h i. QUY T NGHN: i u 1. Giao Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch xã, th tr n, phư ng v i nhũng n i dung sau ây: 1. Quy nh rõ trách nhi m c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân xã, th tr n, phư ng trong vi c: a) L y ý ki n óng góp c a nhân dân v các v n quan tr ng cơ s thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân xã, th tr n, phư ng; b) Báo cáo các quy t nh c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân nhân dân bi t và th c hi n; b o m thông tin cho nhân dân bi t các ch trương, chính sách c a Nhà nư c có liên quan tr c ti p n i s ng c a nhân dân cơ s ; c) nh kỳ báo cáo tình hình thu chi ngân sách, tình hình qu n lý và s d ng t ai, các kho n óng góp c a nhân dân và vi c s d ng các kho n óng góp ó; tình hình quy t toán các công trình xây d ng cơ b n; d) T ch c ti p dân và báo cáo k t qu gi i quy t các ki n ngh , khi u n i, t cáo c a nhân dân; 2. Quy nh nh ng v n quan tr ng cơ s ư c ưa ra nhân dân th o lu n và quy t nh;
  2. 3. Quy nh vi c nhân dân cơ s giám sát, ki m tra vi c th c hi n các quy t nh c a chính quy n a phương và các quy t nh c a c ng ng dân cư; 4. Quy nh vi c t ch c và hư ng d n các hình th c nhân dân t qu n c ng ng dân cư thôn, xóm, buôn, b n, p và ơn v tương ương. i u 2. Chính ph t ch c th c hi n thí i m Quy ch này; trên cơ s ó ti n hành t ng k t và báo cáo U ban thư ng v Qu c h i ban hành văn b n pháp lu t, th c hi n trong ph m vi c nư c. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản