Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 45/2006/NQ-H ND Bình Th nh, ngày 15 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V HO T NG GIÁM SÁT NĂM 2007 C A H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH KHÓA IX - KỲ H P L N TH 8 Căn c i u 59 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân ư c y ban Thư ng v Qu c h i ban hành kèm theo Ngh quy t s 753/2005/NQ-UBTVQH ngày 02 tháng 4 năm 2005; Qua xem xét T trình s 123/TTr-H ND ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n v n i dung chương trình ho t ng giám sát năm 2007, QUY T NGHN: i u 1. Th ng nh t theo t trình v chương trình ho t ng giám sát năm 2007 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n. i u 2. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n i u hòa ph i h p c th v i các Ban c a H i ng nhân dân t ch c tri n khai th c hi n chương trình ho t ng giám sát năm 2007 theo quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân, báo cáo k t qu th c hi n chương trình giám sát trong kỳ h p th 9 H i ng nhân dân qu n xem xét. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n Bình Th nh khóa IX kỳ h p th 8 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2006. CH TNCH Nguy n H u Nhân
Đồng bộ tài khoản