intTypePromotion=3

Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 4 c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 45/2008/NQ-H ND Qu n 4, ngày 28 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V I U CH NH K HO CH U TƯ CÁC D ÁN T NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG DO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÂN C P CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N 4 QU N LÝ TRONG NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c M c 2 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t H i ng nhân dân s 43/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 v nhi m v kinh t - xã h i năm 2008; Căn c Quy t nh s 122/Q -UBND-TH ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v vi c duy t k ho ch u tư các d án t ngu n v n ngân sách t p trung do y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n 4 qu n lý trong năm 2008; Sau khi xem xét báo cáo và t trình c a y ban nhân dân qu n, c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí n i dung T trình s 20/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v ngh duy t i u ch nh k ho ch u tư các d án t ngu n v n ngân sách t p trung do y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n 4 qu n lý trong năm 2008 ( ính kèm: danh m c k ho ch v n các d án u tư) cho phù h p, c th như sau: 1. Tăng gi m v n m t s công trình cho phù h p v i ti n thi công. 2. i v i công trình chuy n ti p: chuy n công trình “Quy ho ch chi ti t s d ng t trên a bàn qu n 4” sang công trình chuNn b u tư. 3. i v i công trình kh i công m i: - Chuy n sang chuNn b u tư 05 công trình “Mua s m trang thi t b Ban Ch huy Quân s qu n 4; ph c nhân t o sân bóng á Khánh H i; s a ch a tr s y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 4; s a ch a tr s Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 4; s a ch a tr s y ban nhân dân qu n 4”;
  2. - Chuy n sang s d ng ngu n v n khác 02 công trình “San l p công viên H Khánh h i (giai o n 1); quy ho ch l gi i h m R ≤ 12m trên a bàn qu n 4”; - B sung t chuNn b u tư lên 07 công trình “xây d ng tr s i dân phòng phư ng 9; s a ch a tr s M t tr n T qu c Vi t Nam phư ng 14; s a ch a tr s ng y phư ng 14; s a ch a tr s Phư ng i phư ng 14; xây d ng tr s i dân phòng khu ph 2 phư ng 14; s a ch a tr s Ban Ch huy Quân s phư ng 15; s a ch a Trung tâm Y t D phòng qu n 4”; - B sung theo yêu c u th c t 01 công trình “s a ch a v a hè ti u o, công viên cây xanh d c 2 bên ư ng Vĩnh Khánh”; - B sung theo yêu c u th c t các công trình “mua s m thi t b cho B nh vi n qu n 4; mua s m thi t b cho Trung tâm Y t D phòng qu n 4”; - C th danh m c s a ch a trư ng h c 06 công trình. 4. i v i công trình chuNn b u tư: - C th danh m c s a ch a trư ng h c 18 công trình; - B sung theo yêu c u th c t các công trình “xây d ng m i tr s Công an phư ng 8; xây d ng Ban i u hành khu ph 1 phư ng 10; xây d ng Ban i u hành khu ph 2 phư ng 10; s a ch a nhà s 448/3E Nguy n T t Thành, phư ng 18; s a ch a nhà s M30 Cư xá Vĩnh H i, phư ng 6”. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n 4 ch o các cơ quan chuyên môn thu c qu n m b o ti n th c hi n các d án và báo cáo k t qu t i kỳ h p c a H i ng nhân dân cu i năm 2008. i u 3. H i ng nhân dân qu n 4 giao y ban nhân dân qu n t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này và giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n cùng v i 2 Ban c a H i ng nhân dân qu n ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các oàn th tăng cư ng ho t ng giám sát vi c th c hi n k ho ch u tư các d án t ngu n v n ngân sách t p trung do y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n 4 qu n lý trong năm 2008. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX kỳ h p th 13 thông qua và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký ban hành./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản