intTypePromotion=1

Nghị quyết số 46/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
82
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 46/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 46/2003/NQ-HĐ về việc đăt tên, đổi tên sân vận động, quảng trường.công viên trên địa bàn Hà nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 46/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 46/2003/NQ-H Hà N i, ngày 28 tháng 06 năm 2003 NGH QUY T Đ T TÊN, Đ I TÊN SÂN V N Đ NG, QU NG TRƯ NG, CÔNG VIÊN TRÊN Đ A BÀN HÀ N I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - KHÓA XII - KỲ H P TH 10 (T ngày 26 n ngày 28/6/2003) Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ( s a i); Căn c Pháp l nh v nghĩa v quy n h n c th c a H ND - UBND các c p; Căn c T trình s : 36/TT-UB, ngày 19/6/2003 c a UBND Thành ph v/v t tên sân v n ng, qu ng trư ng, công viên trên a bàn Hà N i; Sau khi nghe ý ki n thuy t trình c a Ban Văn hóa – Xã h i, ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph ; QUY T NGHN i u 1: t tên Sân v n ng thu c khu Liên h p th thao Qu c Gia, ư c xây d ng trên a bàn xã M ình là Sân v n ng Qu c gia M ình; t tên Qu ng trư ng M ình cho qu ng trư ng trư c sân v n ng Qu c gia; Giao UBND Thành ph báo cáo Chính ph trư c khi tri n khai th c hi n. i u 2: i tên Công viên V.I.Lê Nin thành Công viên Th ng nh t; i tên Vư n hoa Chi Lăng (nơi có tư ng ài V.I.Lê Nin) thành Công viên V.I.Lê Nin. i u 3: Giao UBND Thành ph t ch c vi c g n bi n tên và tuyên truy n ý nghĩa vi c t, i tên sân v n ng, qu ng trư ng, công viên theo Ngh quy t này. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2