Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN HUY N HÓC c l p - T do - H nh phúc MÔN ------- ----- S : 47/2008/NQ- Hóc Môn, ngày 18 tháng 7 năm 2008 H ND NGHN QUY T V PHÊ CHU N QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN KHÓA IX - KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Ngh nh s 60/2003/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t v thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Trên cơ s xem xét T trình s 941/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n v vi c phê chu n quy t toán ngân sách năm 2007. Theo k t qu th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n các v i bi u H i ng nhân dân huy n; H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX - kỳ h p l n th 10 th o lu n và th ng nh t, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán ngân sách huy n năm 2007 như sau - Thu ngân sách: + Thu ngân sách nhà nư c: 236.028.455.140 + Thu ngân sách a phương: 344.848.507.294 + Thu ngân sách huy n: 320.280.219.717 + Thu ngân sách xã: 48.039.745.631 - Chi ngân sách: + Chi ngân sách a phương: 257.965.744.965 + Chi ngân sách huy n: 241.097.654.076 + Chi ngân sách xã: 40.399.548.943
  2. i u 2. T ch c th c hi n H i ng nhân dân huy n giao y ban nhân dân huy n có trách nhi m công khai quy t toán ngân sách huy n năm 2007 và báo cáo cơ quan tài chính c p trên theo quy nh Lu t Ngân sách Nhà nư c. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 10 ngày 18 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Tr n Văn Gi a
Đồng bộ tài khoản