Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 4 c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 47/2008/NQ-H ND Qu n 4, ngày 28 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V I U CH NH D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 137/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách nhà nư c năm 2008; Căn c Ngh quy t s 42/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX, kỳ h p l n th 11 v phân b d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2008; Căn c Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng t 1 năm 2008 ngu n v n ngân sách t p trung, v n qu ng cáo ài Truy n hình và v n vi n tr phát tri n (ODA); Căn c Quy t nh s 2047/Q -UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v b sung kinh phí năm 2008 cho qu n, huy n; Sau khi xem xét báo cáo và T trình s 19/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v i u ch nh d toán thu, chi ngân sách năm 2008; báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 4 xem xét và ch p thu n i u ch nh d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2008 như sau: 1. D toán thu ngân sách nhà nư c năm 2008: T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: 178,420 t ng. T ng thu ngân sách a phương: 213,085 t ng. Trong ó: + Thu i u ti t: 43,535 t ng;
  2. + Thu b sung t ngân sách thành ph : 90,655 t ng; + Thu k t dư ngân sách năm 2007: 72,504 t ng; + Thu chuy n ngu n ngân sách năm trư c: 6,391 t ng. Thu ngân sách a phương: 213,085 t ng, bao g m: + Thu ngân sách c p qu n: 201,281 t ng (có 90,655 t ng do ngân sách thành ph b sung cân i); + Thu ngân sách c p phư ng: 44,578 t ng (có 32,774 t ng do ngân sách qu n b sung cân i). 2. D toán chi ngân sách nhà nư c năm 2008: T ng chi ngân sách a phương: 213,085 t ng. Trong ó: + Chi ngân sách c p qu n: 201,281 t ng (có 32,774 t ng chi b sung ngân sách c p phư ng); + Chi ngân sách c p phư ng: 44,578 t ng. Phân b d toán chi ngân sách a phương năm 2008 ( ính kèm bi u chi ti t) t ng chi: 213,085 t ng, bao g m: * Chi u tư phát tri n: 25,920 t ng (có 2,920 t ng t chuy n ngu n năm trư c). * Chi thư ng xuyên: 132,839 t ng, c th : + Chi s nghi p kinh t : 15,246 t ng; + Chi s nghi p giáo d c - ào t o: 42,375 t ng; + Chi s nghi p y t : 11,571 t ng; + Chi s nghi p văn hóa ngh thu t: 2,183 t ng; + Chi s nghi p th d c th thao: 1,218 t ng; + Chi s nghi p xã h i: 6,762 t ng; + Chi qu n lý nhà nư c, ng, oàn th : 37,259 t ng; + Chi an ninh qu c phòng và tr t t an toàn xã h i: 7,242 t ng; + Qu khen thư ng: 624 tri u ng;
  3. + Chi khác: 7,597 t ng. * D phòng: 2,830 t ng. * T n qu ngân sách: 51,494 t ng. Trong ó: - Ngân sách qu n: 43,490 t ng; - Ngân sách phư ng: 8,004 t ng. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n 4 i u hành và ch o các cơ quan chuyên môn thu c qu n m b o vi c th c hi n i u ch nh d toán thu, chi ngân sách a phương năm 2008 theo quy nh c a pháp lu t và báo cáo k t qu t i kỳ h p cu i năm c a H i ng nhân dân. i u 3. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n cùng v i 2 Ban c a H i ng nhân dân qu n, các T và các v i bi u c a H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân qu n ã ra. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX kỳ h p th 13 thông qua và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký ban hành./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng
Đồng bộ tài khoản