Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 9 NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 47/2008/NQ-H ND Qu n 9, ngày 17 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, QU C PHÒNG - AN NINH NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 9 KHÓA III - KỲ H P TH 17 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan; phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 9 và ý ki n c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i Báo cáo năm 2008, chương trình công tác t nay cho n h t nhi m kỳ 2004 - 2009 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và Báo cáo thNm nh c a 02 Ban H i ng nhân dân qu n. i u 2. Nh t trí v i các báo cáo c a y ban nhân dân qu n v ánh giá tình hình th c hi n các ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2008 và các nhi m v , gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2009. I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V KINH T - XÃ H I, QU C PHÒNG - AN NINH NĂM 2008: Năm 2008, Trư c Nh ng Y u T Không Thu n L i, Tác ng Tiêu C c C a Cu c Kh ng Ho ng Tài Chính Th gi i và nh ng khó khăn n y sinh t l m phát; tình hình thiên tai, mưa bão; d ch b nh x y ra nhưng v i s n l c, kh c ph c khó khăn, y ban nhân dân qu n ã t p trung các gi i pháp t ch c th c hi n hoàn thành và vư t 12/14 ch tiêu v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh theo ngh quy t Qu n y - H i ng nhân dân ra. Kinh t trên a bàn ti p t c duy trì t c tăng trư ng khá. T ng doanh s bán c a ngành thương m i - d ch v ư c th c hi n vư t 07,43% so v i Ngh quy t, tăng 39,56% so v i cùng kỳ. Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p ư c th c hi n vư t 01,92% so v i Ngh quy t, tăng 22,45% so v i cùng kỳ. Kh i lư ng xây d ng cơ b n ư c th c hi n vư t 14,16% so v i Ngh quy t. Th c hi n bê tông hóa ư ng, h m khu dân cư theo phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” t 100% so v i Ngh quy t. Thu ngân sách nhà nư c ư c th c hi n vư t 55,67% so v i
  2. Ngh quy t. T ng chi ngân sách a phương ư c th c hi n vư t 72,12% so v i Ngh quy t. Lĩnh v c văn hóa - xã h i ti p t c có nh ng ti n b . Th c hi n t t công tác giáo d c, y t , chăm lo di n chính sách dân nghèo. Hoàn thành t t các ch tiêu công tác tuy n quân năm 2008. An ninh - chính tr và tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng n nh. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, m t s lĩnh v c còn h n ch như: S c c nh tranh các s n phNm c a các doanh nghi p trên a bàn chưa cao. Ti n th c hi n quy ho ch 1/2000 và tri n khai các công trình tr ng i m còn ch m. Công tác qu n lý xây d ng theo quy ho ch, t ai ư c t p trung th c hi n nhưng còn b t c p. H th ng giao thông, thoát nư c quy ho ch chưa ng b ; tình tr ng ng p úng khi có mưa l n kh c ph c chưa hi u qu . Vi c tri n khai th c hi n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” chưa t o ư c s chuy n bi n m nh m : tình tr ng x rác và buôn bán l n chi m lòng, l ư ng chưa ư c gi i quy t tri t . Công tác c i cách hành chính có chuy n bi n nhưng có lúc có nơi s ph i h p trong gi i quy t công vi c gi a các ngành chưa t t; quy trình th t c v n còn ph c t p, rư m rà gây cho ngư i dân phi n hà. II. NHI M V , GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QU C PHÒNG - AN NINH NĂM 2009: * M c tiêu chung: Năm 2009 là năm có ý nghĩa quy t nh trong vi c th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 05 năm (2005 - 2010); chính quy n, các ngành, các c p và nhân dân qu n phát huy tinh th n oàn k t, năng ng, sáng t o, quy t tâm hoàn thành xu t s c nhi m v năm 2009. Cùng v i Thành ph ti p t c ngăn ch n suy gi m kinh t , m b o an sinh xã h i, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i. T p trung xây d ng h th ng chính tr v ng m nh t qu n n cơ s . Ti p t c th c hi n có hi u qu cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”; th c hi n công tác c i cách hành chính, công tác phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Năm 2009, ti p t c ch “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”: * Các ch tiêu: 1. T ng doanh s bán c a ngành thương m i - d ch v tăng 16%. 2. T ng giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng 10%. 3. T p trung th c hi n có hi u qu chương trình chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi trên a bàn. Hoàn thành h th ng th y l i ph c v 100ha cây ăn trái t i phư ng Long Phư c, trong ó h tr tri n khai thí i m 20ha cây ăn trái g n v i du l ch sinh thái.
  3. 4. Ph n u thu ngân sách nhà nư c là 319 t ng. D toán chi ngân sách qu n là 191 t ng. m b o cân i thu, chi ngân sách, có m c k t dư ngân sách t 3% trên t ng chi thư ng xuyên. 5. T ng m c u tư xây d ng cơ b n v n ngân sách nhà nư c 150 t ng. Th c hi n 20 công trình bê tông, nh a hóa ư ng, h m theo phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm”. 6. Các chương trình, công trình tr ng tâm năm 2009: + Ny nhanh ti n th c hi n chương trình xây d ng 2.000 căn h và 02 chung cư ph c v tái nh cư và nhà cho i tư ng có thu nh p th p. + Ny nhanh ti n th c hi n công tác b i thư ng, h tr thi t h i, thu h i m t b ng các d án: Xa l Hà N i, Khu Công ngh cao, Công viên L ch s Văn hóa Dân t c, Trung tâm hành chính qu n; Khu tái nh cư Long B u (giai o n 2), Nghĩa trang nhân dân. + Kh i công xây d ng các công trình: Trư ng Ti u h c Phư c Long A; Ti u h c Phú H u; Ti u h c Long Phư c; Trung h c cơ s Phư c Long A; Trung h c ph thông Tăng Nhơn Phú A; Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên; ư ng vào Nhà Thi u nhi qu n; tái hi n Di tích Bưng “6 xã” t i Tư ng ài cánh Nam; Chương trình ch ng ng p úng phư ng Phư c Bình, Phư c Long B, Tân Phú, Long Th nh M . 7. Ph n u huy ng h c sinh vào l p 1 và l p 6 t t l 100%; hi u su t ào t o ti u h c 98%; hi u su t ào t o trung h c cơ s 90%. Gi v ng k t qu ph c p b c trung h c ph thông. Xây d ng 03 trư ng t chuNn qu c gia. 8. Hoàn thành các ch tiêu th c hi n Chương trình y t qu c gia, nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. Tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch b nh trên a bàn. Ph n u có 6 phư ng t chuNn qu c gia v y t . Ph n u h t l tăng dân s t nhiên dư i 1,27%. 9. Ph n u ưa ra kh i chương trình 500 h nghèo có m c thu nh p 12 tri u ng/ngư i/năm và nâng chuNn 1.200 h nghèo có m c thu nh p dư i 8 tri u ng/ ngư i/năm lên trên 8 tri u ng/ngư i/năm. Kéo gi m t l n quá h n xu ng dư i 4%/năm. T p trung th c hi n có hi u qu án ào t o ngh , gi i quy t vi c làm; ph n u gi i thi u, gi i quy t vi c làm cho 4.000 lao ng có vi c làm n nh và hư ng nghi p ào t o ngh cho 4.500 ngư i. 10. Ti p t c Ny m nh và nâng ch t cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” a bàn dân cư. Duy trì gi v ng danh hi u Phư ng văn hóa Phư c Bình và ngh thành ph công nh n phư ng Hi p Phú t danh hi u phư ng văn hóa. Ph n u có thêm 01 phư ng ư c ghi nh n phư ng văn hóa; 42 khu ph ư c ghi nh n và công nh n danh hi u văn hóa; 80% h gia ình t gia ình văn hóa, 70% công s “Văn minh - s ch p - an toàn”. Nâng cao ch t lư ng t p luy n thư ng xuyên t 23% trên t ng s dân và phong trào rèn luy n thân th t 98%.
  4. 11. Th c hi n t t công tác tuy n quân, tuy n sinh; m b o ch tiêu giao quân nghĩa v quân s năm 2009 t 100%. 12. Tăng cư ng m các t cao i m t n công tr n áp t i ph m. T p trung ki m ch và kéo gi m t l ph m pháp hình s t 7% tr lên, nâng cao t l phá án trên 65%. Th c hi n t t công tác gi i quy t ơn, thư khi u n i - t cáo c a công dân. * Nhi m v và các gi i pháp ch y u: 1. T p trung i u ch nh quy ho ch ngành ngh nh y c m. Tích c c t o i u ki n, khuy n khích các doanh nghi p trên a bàn Ny m nh s n xu t, kinh doanh; nâng cao uy tín, thương hi u và s c c nh tranh c a s n phNm. Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng. Kiên quy t th c hi n gi i t a các i m kinh doanh t phát, l n chi m lòng l ư ng. 2. Ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu K ho ch phát tri n kinh t t p th giai o n 2008 - 2010; Chương trình “Chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi” và Chương trình cây ki ng - cá c nh. Khuy n khích, h tr các h dân u tư vư n cây ăn trái g n v i du l ch sinh thái t i phư ng Long Phư c. Tăng cư ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh trên cây tr ng và v t nuôi. 3. Ny m nh công tác tuyên truy n và tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân, Lu t Thu giá tr gia tăng, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các chính sách thu khác. Tăng cư ng ki m soát ch t ch thu, chi ngân sách, m b o s d ng ngân sách ti t ki m, hi u qu , úng quy nh và úng d toán ư c duy t. 4. Tích c c huy ng m i ngu n v n u tư phát tri n h t ng k thu t và xã h i. T p trung hoàn t t các th t c u tư, thi công các công trình tr ng i m. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và giám sát c a c ng ng i v i các công trình xây d ng, m b o ti n và ch t lư ng thi công. 5. Hoàn thành quy ho ch chi ti t 1/2000. Th c hi n t t công tác qu n lý xây d ng theo quy ho ch; qu n lý t ai. T p trung ch o tháo g nh ng vư ng m c, Ny nhanh ti n th c hi n chương trình nhà xây d ng 2.000 căn h và 02 chung cư ph c v tái nh cư và cho ngư i có thu nh p th p. Ny nhanh ti n công tác b i thư ng, di d i, tái nh cư các d án tr ng i m c a thành ph và qu n. Tri n khai thi công h t ng khu s n xu t v t li u xây d ng Long Sơn. 6. Xây d ng và tri n khai th c hi n t t phương án phòng ng a và ng phó khi x y ra bão, lũ. Nhanh chóng thi công các công trình giao thông, thoát nư c gi i quy t tình tr ng ng p úng và m b o an toàn giao thông. 7. Ny m nh xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa thông tin, th thao và xóa ói gi m nghèo. Tăng cư ng công tác d báo và phòng, ch ng các lo i d ch b nh. Th c hi n t t công tác truy n thông dân s - k ho ch hóa gia ình. 8. T p trung các gi i pháp nâng cao ch t lư ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa’’. Tăng cư ng các bi n pháp ki m tra, nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c văn hóa thông tin. u tư phát tri n phong trào th d c th thao các trư ng h c, doanh nghi p, a bàn dân cư.
  5. 9. Xây d ng l trình, gi i pháp c th tri n khai th c hi n có hi u qu án “Gi m h nghèo - tăng h khá”. 10. Ti p t c th c hi n K ho ch “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. Tăng cư ng l c lư ng tu n tra, ki m tra x ph t tri t các vi ph m pháp lu t v an toàn giao thông ư ng b . T p trung gi i quy t tr t t xây d ng ô th , b o v môi trư ng, m b o l thông, hè thoáng, s ch p trên các tuy n ư ng tr ng i m do qu n qu n lý. Ti p t c tri n khai th c hi n “5 không” i v i các hành vi thi u văn minh nơi công c ng. 11. Th c hi n t t công tác tuy n g i công dân nh p ngũ năm 2009. Phát ng sâu r ng phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c. T p trung qu n lý, giúp ngư i sau cai nghi n h i gia hòa nh p c ng ng. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c trong nhân dân v công tác phòng cháy và ch a cháy. 12. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, tri n khai th c hi n cơ ch “M t c a liên thông”. Tăng cư ng ng d ng t t h th ng qu n lý ch t lư ng ISO và công ngh thông tin trong qu n lý nhà nư c. cao trách nhi m công v , trách nhi m cá nhân, ngư i ng u cơ quan ơn v . Th c hi n t t công tác ti p công dân, gi i quy t các ơn, thư khi u n i. Ti p t c th c hi n có hi u qu Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và Chương trình phòng, ch ng tham nhũng. Th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s , m b o công khai các ho t ng kinh t , tài chính các cơ quan, ơn v. i u 3. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n ch o, i u hành các phòng, ban, các ngành và y ban nhân dân 13 phư ng th c hi n Ngh quy t v i k t qu cao nh t. Thư ng tr c, 02 Ban, các T và i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát vi c t ch c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 9 và các t ch c thành viên tuyên truy n làm t t vai trò giám sát và ng viên các t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n Ngh quy t; ph n ánh k p th i tâm tư, nguy n v ng, ki n ngh c a ngư i dân n các c p chính quy n. H i ng nhân dân qu n kêu g i ng bào, cán b , công ch c và chi n sĩ trên a bàn nêu cao tinh th n kh c ph c khó khăn, oàn k t, quy t tâm th c hi n th ng l i các ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2009. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa III, kỳ h p th 17 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH
  6. Phan Nguy n Như Khuê
Đồng bộ tài khoản