Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 9 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 48/2008/NQ-H ND Qu n 9, ngày 17 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NĂM 2008, D TOÁN PHÂN B NGÂN SÁCH NĂM 2009, DANH M C U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 9 KHÓA III, KỲ H P TH 17 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Ngh quy t s 05/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách thành ph năm 2009; Căn c Ngh quy t s 53/2007/NQ-H ND ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n v quy t toán ngân sách năm 2006, tình hình th c hi n ngân sách năm 2007, d toán thu, chi ngân sách và danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2008; Sau khi xem xét T trình s 1763/UBND và 1764/UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 9 v tình hình ư c th c hi n ngân sách năm 2008, d toán thu, chi ngân sách năm 2009 và danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2009; Báo cáo th m nh c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Ghi nh n tình hình ngân sách năm 2008 như sau: + T ng thu ngân sách nhà nư c ư c th c hi n 330,13 t ng, t 155,67% d toán năm và b ng 107,56% so v i cùng kỳ. + T ng thu ngân sách a phương ư c th c hi n 302,865 t ng, t 210,55% d toán năm và b ng 98,78% so v i cùng kỳ. Trong ó: t ng thu ngân sách qu n ư c th c hi n 279,014 t ng, t 202,63% d toán năm và b ng 97,28% so v i cùng kỳ. + Chi ngân sách a phương ư c th c hi n 247,576 t ng, t 172,12% d toán và b ng 97,01% so v i cùng kỳ. Trong ó: ư c th c hi n t ng chi ngân sách qu n là 241,63 t ng t 175,48% d toán và b ng 97,88% so v i cùng kỳ. i u 2. H i ng nhân dân qu n thông qua d toán chi b sung năm 2008 như sau: chi b sung cho các ơn v 1,48 t ng trong ngu n d phòng phí 3,691 t ng. S d phòng phí còn l i 2,211 t ng.
  2. i u 3. Thông qua d toán phân b ngân sách năm 2009 1. Thu ngân sách năm 2009: + T ng thu ngân sách nhà nư c: 319 t ng b ng 150,42% so v i d toán năm 2008 và b ng 96,63% so v i ư c th c hi n năm 2008. Trong ó: - Thu công thương nghi p: 120 t ng. - L phí trư c b : 56 t ng. - Thu thu nh p: 32,2 t ng. - Thu nhà t: 3 t ng. - Ti n thuê t: 16 t ng. - Thu ti n s d ng t: 84 t ng. - Phí, l phí: 2,8 t ng. - Thu khác: 5 t ng. + T ng thu ngân sách a phương: 196,666 t ng. + T ng thu ngân sách qu n: 191,316 t ng. 2. D toán chi ngân sách năm 2009: + T ng chi thư ng xuyên ngân sách a phương năm 2009: 196,666 t ng b ng 136,72% so v i d toán năm 2008 và b ng 122,55% so v i ư c th c hi n năm 2008. + T ng chi thư ng xuyên ngân sách qu n là 191,316 t ng b ng 138,94% so v i d toán năm 2008 và b ng 123,80% so v i ư c th c hi n năm 2008. Trong ó: - Chi s nghi p kinh t : 16,055 t ng. - Chi s nghi p giáo d c - ào t o: 82,764 t ng. - Chi s nghi p y t : 16,136 t ng. - Chi s nghi p văn hóa: 1,11 t ng. - Th d c th thao: 1,06 t ng. - Nhà Thi u nhi: 0,6 t ng. - Chi s nghi p xã h i: 7,664 t ng.
  3. - Chi qu n lý nhà nư c: 13,786 t ng. Trong ó, ho t ng H i ng nhân dân 0,262 t ng. - Chi ho t ng ng - oàn th : 3,96 t ng. - Chi qu c phòng - an ninh: 3,4 t ng. - Chi khác: 2,96 t ng. - B sung ngân sách 13 phư ng: 38,334 t ng. - D phòng ngân sách: 3,487 t ng. i u 4. Ghi nh n chi u tư phát tri n là 150 t ng theo danh m c công trình ăng ký thành ph năm 2009 (có danh m c kèm theo) th c hi n theo th t ưu tiên sau khi thành ph giao chính th c. i u 5. H i ng nhân dân qu n ch p thu n các gi i pháp, ki n ngh th c hi n nhi m v i u hành ngân sách do y ban nhân dân qu n trình t i kỳ h p. Tuy nhiên, trong quá trình i u hành th c hi n ngân sách, y ban nhân dân qu n c n chú ý: - Căn c vào Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, phòng - ban và 13 phư ng theo úng quy nh. - Tri n khai và th c hi n t t Lu t Thu thu nh p cá nhân, Lu t Thu giá tr gia tăng, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các chính sách thu khác. Tăng cư ng khai thác, qu n lý ch t ch các ngu n thu, t p trung x lý nh ng kho n n ng thu n p ngân sách. Có bi n pháp x lý kiên quy t i v i nh ng ơn v , cá nhân có hành vi tr n thu , c tình dây dưa n thu . - Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao. - i u hành vi c s d ng ngân sách ph i theo úng d toán ư c duy t, theo ch chính sách quy nh. Th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí trong chi u tư xây d ng cơ b n, trong qu n lý tài s n công. Không phát sinh b sung d toán nhi u l n trong năm, nh m m b o th c hi n k lu t k cương tài chính. - Thư ng xuyên ki m tra, thanh tra i v i các ơn v s d ng ngân sách, th c hi n công khai tài chính các c p. m b o s d ng d phòng ngân sách úng m c tiêu, úng i tư ng, không s d ng vào nh ng vi c trái quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. - Ny m nh vi c v n ng óng góp c a các thành ph n kinh t , nhân dân v u tư cơ s h t ng. Rà soát, b trí v n u tư có tr ng tâm, tr ng i m và hi u qu . i u 6. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, 02 Ban H i ng nhân dân qu n, các T i bi u và các v i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n ngân
  4. sách nhà nư c năm 2009 trên các lĩnh v c a bàn thu c ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa III, kỳ h p th 17 ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. CH TNCH Phan Nguy n Như Khuê
Đồng bộ tài khoản