Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Bình Thạnh do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 49/2006/NQ-H ND Bình Th nh, ngày 15 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V PHÊ DUY T PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH CÁC PHƯ NG THU C QU N BÌNH TH NH H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH KHÓA IX - KỲ H P L N TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Qua xem xét Báo cáo th m tra s 119/BC-KTXH ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n v T trình s 1417/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v phân lo i ơn v hành chính các phư ng thu c qu n Bình Th nh và các ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê duy t phân lo i ơn v hành chính các phư ng thu c qu n Bình Th nh: - Phư ng lo i I: có 19 phư ng g m phư ng 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27. - Phư ng lo i II: có 1 phư ng: phư ng 28. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n Bình Th nh ph i h p v i các S , ngành ch c năng c a thành ph ; ch o các phòng ban, ơn v ch c năng qu n, các y ban nhân dân phư ng ti n hành các th t c và tri n khai t ch c th c hi n theo quy nh, báo cáo k t qu th c hi n theo ngh c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, t i kỳ h p c a H i ng nhân dân. Ngh quy t này ư c kỳ h p l n th 8 H i ng nhân dân qu n Bình Th nh khóa IX thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2006./. CH TNCH
  2. Nguy n H u Nhân
Đồng bộ tài khoản