Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N HÓC MÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 49/2008/NQ-H ND Hóc Môn, ngày 18 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V VI C S P X P, B TRÍ L I K HO CH U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét T trình s 939/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn v vi c s p x p, b trí l i k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2008 theo Quy t nh s 390/Q -TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX - kỳ h p l n th 10 th o lu n và th ng nh t, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí theo T trình s 939/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn v vi c s p x p, b trí l i k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2008 như sau: - Th c hi n công tác chuNn b các công trình c p bách nhưng chưa hoàn t t th t c (có bi u s 1 ính kèm). - Tri n khai, th c hi n ti p các công trình ã giao k ho ch t u năm 2008, các công trình chuy n ti p và các công trình thanh toán kh i lư ng ng. i u 2. H i ng nhân dân huy n giao y ban nhân dân huy n có trách nhi m th c hi n y th t c theo quy nh, báo cáo y ban nhân dân thành ph và các cơ quan có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 10 ngày 18 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Tr n Văn Gi a
Đồng bộ tài khoản