Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 9 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 49/2008/NQ-H ND Qu n 9, ngày 17 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN QU N T NAY N H T NHI M KỲ H I NG NHÂN DÂN QU N 9 KHÓA III, KỲ H P TH 17 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t v nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh c a qu n năm 2009; Căn c Chương trình giám sát t nay n h t nhi m kỳ c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n nh t trí thông qua Chương trình giám sát t nay n h t nhi m kỳ c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n trình t i kỳ h p, trong ó t p trung giám sát các n i dung sau: 1. Tình hình th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh c a qu n năm 2009. 2. Tình hình ti p t c th c hi n ch “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. 3. Tình hình th c hi n thu - chi theo d toán phân b ngân sách năm 2009. 4. Vi c tri n khai th c hi n các công trình xây d ng cơ b n năm 2009; các công trình tr ng i m và công tác gi i ngân, thanh quy t toán. 5. Tình hình th c hi n ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trên a bàn. 6. K t qu th c hi n công tác c i cách hành chính t i qu n và các phư ng. 7. Ho t ng c a ngành giáo d c, vi c th c hi n quy ho ch m ng lư i trư ng, l p trên a bàn qu n.
  2. 8. K t qu th c hi n xây d ng phư ng văn hóa và công tác qu n lý nhà nư c iv i các ngành ngh nh y c m. 9. Công tác ti p dân, gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo c a công dân. 10. K t qu th c hi n Chương trình m c tiêu 03 gi m. 11. Công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư các d án trên a bàn. i u 2. Căn c vào nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, Thư ng tr c H i ng nhân dân và 02 Ban H i ng nhân dân qu n ch ng xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n t t Chương trình giám sát. T ch c i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a 02 Ban H i ng nhân dân qu n. Hư ng d n các i bi u H i ng nhân dân qu n trong vi c th c hi n ho t ng giám sát. K t thúc m i t giám sát, Thư ng tr c H i ng nhân dân và 02 Ban H i ng nhân dân qu n báo cáo k t qu thNm nh trình t i các kỳ h p H i ng nhân dân qu n. i u 3. Các Phòng - ban, cơ quan, ơn v và 13 phư ng có trách nhi m chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u n i dung giám sát, t o i u ki n thu n l i Thư ng tr c H i ng nhân dân và 02 Ban H i ng nhân dân qu n th c hi n ho t ng giám sát. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa III, kỳ h p th 17 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Phan Nguy n Như Khuê
Đồng bộ tài khoản