intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

84
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 4 NAM ------- c l p – T do - H nh phúc --------- S : 49/2008/NQ-H ND Qu n 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V PHÂN B D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX KỲ H P TH 14 (T ngày 18 n ngày 19 tháng 12 năm 2008) Căn c kho n 3 i u 19 c a Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 83/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách nhà nư c năm 2009; Sau khi xem xét báo cáo c a y ban nhân dân qu n v tình hình th c hi n ngân sách qu n năm 2008 và xét T trình s 34/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v phân b d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n phát bi u c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 4 th ng nh t thông qua d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009. 1. V d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2009: - T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: 242,500 t ng. - T ng thu ngân sách a phương: 162,002 t ng. Trong ó: + Thu i u ti t: 52,970 t ng; + Thu b sung t ngân sách thành ph : 109,032 t ng. - Thu ngân sách a phương bao g m: + Thu ngân sách c p qu n: 159,002 t ng (có 109,032 t ng do ngân sách thành ph b sung cân i);
  2. + Thu ngân sách c p phư ng: 43,279 t ng (có 40,279 t ng do ngân sách c p qu n b sung cân i). 2. V d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2009: - T ng chi ngân sách qu n (ngân sách a phương): 162,002 t ng (chưa tính chi u tư phát tri n). Trong ó: + Chi ngân sách c p qu n: 159,002 t ng (có 40,279 t ng chi b sung ngân sách c p phư ng); + Chi ngân sách c p phư ng: 43,279 t ng. - Phân b d toán chi ngân sách qu n (ngân sách a phương) năm 2009 ( ính kèm bi u Ph l c chi ti t): T ng chi: 162,002 t ng, bao g m: * Chi thư ng xuyên: 156,486 t ng, c th : + Chi s nghi p kinh t : 14,819 t ng; + Chi s nghi p giáo d c - ào t o: 55,628 t ng; + Chi s nghi p y t : 14,483 t ng; + Chi s nghi p văn hóa ngh thu t: 2,183 t ng; + Chi s nghi p th d c th thao: 1,218 t ng; + Chi s nghi p xã h i: 7,247 t ng; + Chi qu n lý nhà nư c, ng, oàn th : 46,654 t ng; + Chi an ninh qu c phòng và tr t t an toàn xã h i: 6,303 t ng; + Qu khen thư ng: 624 tri u ng; + Chi chương trình m c tiêu qu c gia c a DSKHHGD: 460 tri u ng; + Chi khác: 8,905 t ng. * D phòng: 3,478 t ng. i u 2. Trong quá trình i u hành th c hi n ngân sách, H i ng nhân dân qu n ngh y ban nhân dân qu n quan tâm các v n sau. Căn c vào Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, ban, ngành qu n theo úng quy nh.
  3. Ph n u thu t và vư t k ho ch m b o cân i chi theo k ho ch. Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý ngu n thu và b i dư ng ngu n thu; m b o thu úng, thu , thu k p th i theo quy nh c a pháp lu t, t p trung x lý nh ng kho n n ng thu . Vi c i u hành s d ng ngân sách ph i theo úng d toán ư c duy t và úng Lu t Ngân sách Nhà nư c; nâng cao vai trò trách nhi m c a lãnh o các ơn v khi xây d ng d toán; báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n hàng quý và báo cáo H i ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t. i u 3. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, các Ban, các T và các i bi u c a H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n phân b d toán thu, chi ngân sách năm 2009 theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX kỳ h p th 14 thông qua và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký ban hành./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2