Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 50/2006/NQ-H ND Thành ph H Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2006 NGHN QUY T V CÔNG NH N K T QU B U C CH C DANH TRƯ NG BAN VĂN HÓA - XÃ H I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH NHI M KỲ 2004 - 2009 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 8 Căn c kho n 1 i u 17 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c k t qu ki m phi u b u c ch c danh Trư ng Ban Văn hóa - Xã h i H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Công nh n k t qu b u c ch c danh Trư ng Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã h i H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh i v i: Bà Nguy n Th B ch Y n i u 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh, Ban Văn hóa - Xã h i H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh và bà Nguy n Th B ch Y n có trách nhi m thi hành. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII kỳ h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2006./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản