intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 50/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Chia sẻ: 123458 123458 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
12
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 50/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 50/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La ban hành về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 50/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SƠN LA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 50/2017/NQ­HĐND Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CẤP XàTHỰC  HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy  phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2014;  Nghị định số 163/2016/NĐ­CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi  hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 136/2015/NĐ­CP ngày  31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ­ CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Quyết định  số 41/2016/QĐ­TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý,  điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư số 01/2017/TT­BKHĐT ngày  14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực  hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 314/TTr­UBND ngày 01/7/2017; Báo cáo thẩm tra số  300/BC­KTNS ngày 17/7/2017 của Ban Kinh tế ­ Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại  kỳ họp; QUYẾT NGHỊ Điều 1. Định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã để thực hiện các  chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, như sau: 1. Định mức kinh phí hỗ trợ/bản/năm: ­ Đối với các bản dưới 50 hộ: 1.000.000 đồng. ­ Đối với các bản từ 50 hộ ­ 100 hộ: 2.000.000 đồng. ­ Đối với các bản trên 100 hộ ­ 150 hộ: 2.500.000 đồng. ­ Đối với các bản trên 150 hộ: 3.000.000 đồng. 2. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Điều 2. Tổ chức thực hiện
 2. 1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND  tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm  2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ; ­ Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; ­ UB Tài chính ­ Ngân sách của Quốc hội; ­ Ban Chỉ đạo Tây Bắc; ­ Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Hoàng Văn Chất ­ Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; ­ Cục Kiểm tra VBQPPL ­ Bộ Tư pháp; ­ Ban Thường vụ tỉnh ủy; ­ TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh; ­ Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; ­ Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; ­ VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; ­ TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố; ­ Trung tâm công báo tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh; ­ HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; ­ Lưu: VT, KTNS.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản