Nghị quyết số 51/2001/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
148
lượt xem
16
download

Nghị quyết số 51/2001/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 51/2001/NQ-QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 51/2001/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2001/NQ-QH10 Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2001 NGH QUY T V VI C S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A HI N PHÁP NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NĂM 1992 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOÁ X, KỲ H P TH 10 (T ngày 20 tháng 11 đ n ngày 25 tháng 12 năm 2001) Căn c vào i u 84 và i u 147 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Ngh quy t s 43/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 9 v vi c thành l p U ban d th o s a i, b sung m t s i u c a Hi n pháp năm 1992; Xét ngh c a U ban d th o s a i, b sung m t s i u c a Hi n pháp năm 1992; QUY T NGHN: i u 1. S a i, b sung L i nói u và m t s i u c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992: 1- S a i, b sung o n cu i c a L i nói u như sau: "Dư i ánh sáng c a ch nghĩa Mác - Lê nin và tư tư ng H Chí Minh, th c hi n Cương lĩnh xây d ng t nư c trong th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i, nhân dân Vi t Nam nguy n phát huy truy n th ng yêu nư c, oànk t m t lòng, nêu cao tinh th n t l c, t cư ng xây d ng t nư c, th c hi n ư ng l i i ngo i c l p, t ch , hoà bình, h u ngh , h p tácv i t t c các nư c, nghiêm ch nh thi hành Hi n pháp, giành nh ng th ng l i to l n hơn n a trong s nghi p i m i, xây d ng và b o v T qu c." i u 2 Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.T t c quy n l c nhà nư c thu c v nhân dân mà n n t ng là liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân và i ngũ trí th c. Quy n l c nhà nư c là th ng nh t, có s phân công và ph i h p gi a các cơ quan nhà nư c trong vi c th c hi n các quy n l p pháp, hànhpháp, tư pháp." 3- i u 3 ư c s a i, b sung như sau:
  2. " i u3 Nhà nư c b o m và không ng ng phát huy quy n làm ch v m i m t c a nhân dân, th c hi n m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i côngb ng, dân ch , văn minh, m i ngư i có cu c s ng m no, t do, h nh phúc, có i u ki n phát tri n toàn di n; nghiêm tr m i hành ng xâm ph m l i íchc a T qu c và c a nhân dân." 4- i u 8 ư c s a i, b sung như sau: " i u8 Các cơ quan nhà nư c, cán b , viên ch c nhà nư c ph i tôntr ng nhân dân, t n t y ph c v nhân dân, liên h ch t ch v i nhân dân,l ng nghe ý ki n và ch u s giám sát c a nhân dân; kiên quy t u tranhch ng tham nhũng, lãng phí và m i bi u hi n quan liêu, hách d ch, c aquy n." 5- i u 9 ư c s a i, b sung như sau: " i u9 M t tr n T qu c Vi t Nam là t ch c liên minh chính tr ,liên hi p t nguy n c a t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i,t ch c xã h i và các cá nhân tiêu bi u trong các giai c p, các t ng l pxã h i, các dân t c, các tôn giáo và ngư i Vi t Nam nh cư nư cngoài. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên là cơs chính tr c a chính quy n nhân dân. M t tr n phát huy truy n th ng oànk t toàn dân, tăng cư ng s nh t trí v chính tr và tinh th n trong nhândân, tham gia xây d ng và c ng c chính quy n nhân dân, cùng Nhà nư c chămlo và b o v l i ích chính áng c a nhân dân, ng viên nhân dân th chi n quy n làm ch , nghiêm ch nh thi hành Hi n pháp và pháp lu t, giám sátho t ng c a cơ quan nhà nư c, i bi u dân c và cán b , viên ch cnhà nư c. Nhà nư c t o i u ki n M t tr n T qu c và các t ch c thành viên ho t ng có hi u qu ." 6- i u 15 ư c s a i, b sung như sau: " i u 15 Nhà nư c xây d ng n n kinh t c l p, t ch trên cơ s phát huy n i l c, ch ng h i nh p kinh t qu c t ; th c hi n công nghi phoá, hi n i hoá t nư c. Nhà nư c th c hi n nh t quán chính sách pháttri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Cơc u kinh t nhi u thành ph n v i các hình th c t ch c s n xu t, kinhdoanh a d ng d a trên ch s h u toàn dân, s h u t p th , s h u tưnhân, trong ó s h u toàn dân và s h u t p th là n n t ng." 7- i u 16 ư c s a i, b sung như sau:
  3. " i u 16 M c ích chính sách kinh t c a Nhà nư c là làm cho dângiàu nư c m nh, áp ng ngày càng t t hơn nhu c u v t ch t và tinh th nc a nhân dân trên cơ s phát huy m i năng l c s n xu t, m i ti m năng c acác thành ph n kinh t g m kinh t nhà nư c, kinht t p th , kinh t cá th , ti u ch , kinh t tư b n tư nhân, kinh t tưb n nhà nư c và kinh t có v n u tư nư c ngoài dư i nhi u hình th c,thúc Ny xây d ng cơ s v t ch t - k thu t, m r ng h p tác kinh t , khoah c, k thu t và giao lưu v i th trư ng th gi i. Các thành ph n kinh t u là b ph n c u thành quan tr ngc a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. T ch c, cá nhânthu c các thành ph n kinh t ư c s n xu t, kinh doanh trong nh ng ngành,ngh mà pháp lu t không c m; cùng phát tri n lâu dài, h p tác, bình ngvà c nh tranh theo pháp lu t. Nhà nư c thúc Ny s hình thành, phát tri n và t ng bư choàn thi n các lo i th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa." 8- i u 19 ư c s a i, b sung như sau: " i u 19 Kinh t nhà nư c ư c c ng c và phát tri n, nh tlà trong các ngành và lĩnh v c then ch t, gi vai trò ch o, cùng v i kinht t p th ngày càng tr thành n n t ng v ng ch c c a n n kinht qu c dân." 9- i u 21 ư c s a i, b sung như sau: " i u 21 Kinh t cá th , ti u ch , kinh t tư b n tưnhân ư c ch n hình th c t ch c s n xu t, kinh doanh, ư cthành l p doanh nghi p, không b h n ch v quy mô ho t ngtrong nh ng ngành, ngh có l i cho qu c k dân sinh. Kinh t gia ình ư c khuy n khích phát tri n." 10- i u 25 ư c s a i, b sung như sau: " i u 25 Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư v n, công ngh vào Vi t Nam phù h p v i pháp lu t Vi t Nam, pháplu t và thông l qu c t ; b o m quy n s h u h p pháp i v i v n,tài s n và các quy n l i khác c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài. Doanhnghi p có v n u tư nư c ngoài không b qu c h u hoá. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n thu nl i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v nư c." 11- i u 30 ư c s a i, b sung như sau:
  4. " i u 30 Nhà nư c và xã h i b o t n, phát tri n n n văn hoá Vi tNam tiên ti n, m à b n s c dân t c; k th a và phát huy nh ng giá tr c a n n văn hi n các dân t c Vi t Nam, tư tư ng, o c, phong cách H Chí Minh; ti p thu tinh hoa văn hoá nhân lo i; phát huy m i tài năng sáng t otrong nhân dân. Nhà nư c th ng nh t qu n lý s nghi p văn hoá. Nghiêm c mtruy n bá tư tư ng và văn hoá ph n ng, i tr y; bài tr mê tín, h t c." 12- i u 35 ư c s a i, b sung như sau: " i u 35 Phát tri n giáo d c là qu c sách hàng u. Nhà nư c và xã h i phát tri n giáo d c nh m nâng cao dântrí, ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài. M c tiêu c a giáo d c là hình thành và b i dư ng nhâncách, phNm ch t và năng l c c a công dân; ào t o nh ng ngư i lao ngcó ngh , năng ng và sáng t o, có ni m t hào dân t c, có o c, cóý chí vươn lên góp ph n làm cho dân giàu nư c m nh, áp ng yêu c u c as nghi p xây d ng và b o v T qu c." 13- i u 36 ư c s a i, b sung như sau: " i u 36 Nhà nư c th ng nh t qu n lý h th ng giáo d c qu c dân v m c tiêu, chương trình, n i dung, k ho ch giáo d c, tiêu chuNn giáo viên,quy ch thi c và h th ng văn b ng. Nhà nư c phát tri n cân i h th ng giáo d c g m giáod c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c ngh nghi p, giáo d c i h c vàsau i h c; th c hi n ph c p giáo d c trung h c cơ s ; phát tri n cáchình th c trư ng qu c l p, dân l p và các hình th c giáo d c khác. Nhà nư c ưu tiên u tư cho giáo d c, khuy n khích cácngu n u tư khác. Nhà nư c th c hi n chính sách ưu tiên b o m phát tri ngiáo d c mi n núi, các vùng dân t c thi u s và các vùng c bi t khókhăn. Các oàn th nhân dân trư c h t là oàn thanh niên c ngs n H Chí Minh, các t ch c xã h i, các t ch c kinh t , gia ình cùngnhà trư ng có trách nhi m giáo d c thanh niên, thi u niên và nhi ng." 14- i u 37 ư c s a i, b sung như sau: " i u 37
  5. Phát tri n khoa h c và công ngh là qu c sách hàng u. Khoa h c và công ngh gi vai trò then ch t trong s nghi pphát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Nhà nư c xây d ng và th c hi n chính sách khoa h c, côngngh qu c gia; xây d ng n n khoa h c và công ngh tiên ti n; phát tri n ng b các ngành khoa h c, nghiên c u, ti p thu các thành t u khoa h c vàcông ngh c a th gi i nh m xây d ng lu n c khoa h c cho vi c nhra ư ng l i, chính sách và pháp lu t, i m i công ngh , phát tri n l clư ng s n xu t, nâng cao trình qu n lý, b o m ch t lư ng và t c phát tri n c a n n kinh t ; góp ph n b o m qu c phòng, an ninh qu cgia." 15- i u 59 ư c s a i, b sung như sau: " i u 59 H c t p là quy n và nghĩa v c a công dân. B c ti u h c là b t bu c, không ph i tr h c phí. Công dân có quy n h c văn hoá và h c ngh b ng nhi u hìnhth c. H c sinh có năng khi u ư c Nhà nư c và xã h i t o i uki n h c t p phát tri n tài năng. Nhà nư c có chính sách h c phí, h c b ng. Nhà nư c và xã h i t o i u ki n cho tr em khuy t t t,tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn khác ư c h c văn hoá và h c ngh phù h p." 16- i u 75 ư c s a i, b sung như sau: " i u 75 Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài là b ph n c a c ng ng dân t c Vi t Nam. Nhà nư c b o h quy n l i chính ángc a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. Nhà nư c khuy n khích và t o i uki n ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài gi gìn b n s c văn hoádân t c Vi t Nam, gi quan h g n bó v i gia ình và quêhương, góp ph n xây d ng quê hương, t nư c." 17- Các i m 4, 5, 7 và 13 i u 84 ư c s a i, b sungnhư sau: "4- Quy t nh chính sách tài chính, ti n t qu c gia;quy t nh d toán ngân sách nhà nư c và phân b ngân sách trungương, phê chuNn quy t toán ngân sách nhà nư c; quy nh, s a i ho cbãi b các th thu ;" "5- Quy t nh chính sách dân t c, chính sách tôn giáoc a Nhà nư c;"
  6. "7- B u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch nư c, Phó Ch t ch nư c, Ch t ch Qu c h i, các Phó Ch t ch Qu c h i và các "13- Quy t nh chính sách cơ b n v i ngo i; phêchuNn ho c bãi b i u ư c qu c t do Ch t ch nư c tr c ti p ký; phêchuNn ho c bãi b các i u ư c qu c t khác ã ư c kýk t ho c gia nh p theo ngh c a Ch t ch nư c;" 18- i m 9 i u 91 ư c s a i, b sung như sau: "9- Trong trư ng h p Qu c h i không th h p ư c, quy t nh vi c tuyên b tình tr ng chi n tranh khi nư c nhà b xâmlư c và báo cáo Qu c h i xem xét, quy t nh t i kỳ h p g nnh t c a Qu c h i;" 19- Các i m 4, 6, 7, 9 và 10 i u 103 ư c s a i, b sung như sau: "4- Căn c vào ngh quy t c a Qu c h i b nhi m, mi nnhi m, cách ch c Phó Th tư ng, B trư ng và các thành viên khác c aChính ph ;" "6- Căn c vào ngh quy t c a U ban thư ng v Qu ch i, ra l nh t ng ng viên ho c ng viên c c b , công b tình tr ngkhNn c p; trong trư ng h p U ban thư ng v Qu c h i không th h p ư c,ban b tình tr ng khNn c p trong c nư c ho c t ng a phương;" "7- ngh U ban thư ng v Qu c h i xem xét l i phápl nh trong th i h n mư i ngày k t ngày pháp l nh ư c thông qua; n upháp l nh ó v n ư c U ban thư ng v Qu c h i bi u quy t tán thành màCh t ch nư c v n không nh t trí, thì Ch t ch nư c trình Qu c h i quy t nh t i kỳ h p g n nh t;" "9- Quy t nh phong hàm, c p sĩ quan c p cao trong cácl c lư ng vũ trang nhân dân, hàm, c p i s , nh ng hàm, c pnhà nư c trong các lĩnh v c khác; quy t nh t ng thư ng huânchương, huy chương, gi i thư ng nhà nư c và danh hi u vinh d nhànư c;" "10- C , tri u h i i s c m nh toàn quy n c aVi t Nam; ti p nh n i s c m nh toàn quy n c a nư c ngoài; ti n hành àm phán, ký k t i u ư c qu c t nhân danh Nhà nư c C ng hoà xã h ich nghĩa Vi t Nam v i ngư i ng u Nhà nư c khác; trình Qu c h i phêchuNn i u ư c qu c t ã tr c ti p ký; quy t nh phê chuNn ho cgia nh p i u ư c qu c t , tr trư ng h p c n trình Qu c h i quy t nh;" 20- i m 8 i u 112 ư c s a i, b sung như sau: "8- Th ng nh t qu n lý công tác i ngo i; àm phán,ký k t i u ư c qu c t nhân danh Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩaVi t Nam, tr trư ng h p quy nh t i i m 10 i u 103; àm phán,ký, phê duy t, gia nh p i u ư c qu c t nhân danh Chính ph ; ch ovi c th c hi n các i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi tNam ký k t ho c gia nh p; b o v l i ích c a Nhà nư c, l i ích chính ángc a t ch c và công dân Vi t Nam nư c ngoài;" 21- i m 2 i u 114 ư c s a i, b sung như sau:
  7. "2- ngh Qu c h i thành l p ho c bãi b các b vàcác cơ quan ngang b ; trình Qu c h i phê chuNn ngh v vi c b nhi m,mi n nhi m, cách ch c Phó Th tư ng, B trư ng, các thành viên khác c aChính ph ;" 22- i u 116 ư c s a i, b sung như sau: " i u 116 B trư ng và các thành viên khác c a Chính ph ch u tráchnhi m qu n lý nhà nư c v lĩnh v c, ngành mình ph trách trong ph m vi c nư c, b o m quy n t ch trong ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các cơs theo quy nh c a pháp lu t. Căn c vào Hi n pháp, lu t và ngh quy t c a Qu c h i,pháp l nh, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c aCh t ch nư c, các văn b n c a Chính ph và Th tư ng Chính ph , B trư ng, các thành viên khác c a Chính ph ra quy t nh, ch th , thông tưvà ki m tra vi c thi hành các văn b n ó i v i t t c các ngành, các a phương và cơ s ." 23- i u 137 ư c s a i, b sung như sau: " i u 137 Vi n ki m sát nhân dân t i cao th c hành quy n công t vàki m sát các ho t ng tư pháp, góp ph n b o m cho pháp lu t ư cch p hành nghiêm ch nh và th ng nh t. Các Vi n ki m sát nhân dân a phương, các Vi n ki m sátquân s th c hành quy n công t và ki m sát các ho t ng tư pháptrong ph m vi trách nhi m do lu t nh." 24- i u 140 ư c s a i, b sung như sau: " i u 140 Vi n trư ng các Vi n ki m sát nhân dân a phương ch utrách nhi m báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân và tr l ich t v n c a i bi u H i ng nhân dân." i u 2. Bãi b i m 8 i u 91; i m 9 ư c chuy n thành i m 8, i m 10 ư c chuy n thành i m 9, i m 11 ư c chuy n thành i m 10, i m 12 ư c chuy n thành i m 11 i u 91. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c t ngày công b . Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản